Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z.

VOJENSKÉ LESY
A MAJETKY SR, Š.P.

POĽOVNÍCTVO

Aktuálne cenníky pre lov jednotlivých druhov zveri v revíroch alebo zverniciach platné od 16. mája 2016.

CENNÍKY

RYBÁRSTVO

Aktuálne cenníky rybolovu, násadových vajec a káčat v sústavach rybníkov platné do odvolania.

CENNÍKY

PREDAJ DREVA

Aktuálne cenníky predaja dreva, prepravy dreva a poľnohospodárskej výroby platné od 1. októbra 2016.

CENNÍKY

NOVINKY & AKCIE

Slovenské, ukrajinské a nórske deti z Lesného tábora sa po 7 mesiacoch opäť stretnú – tentokrát v Nórsku

Projekt Lesy pre spoločnosť – lesy bez bariér (FOR SOC, CBC01013) sa zameriava na vybudovanie cezhraničného partnerstva zameraného na podporu rozvoja ekoturizmu a lesnej pedagogiky a propagáciu prírodného a kultúrneho dedičstva v prihraničných regiónoch. Cieľom je zlepšenie kapacity multifunkčného lesníctva prostredníctvom poskytovania verejnoprospešných služieb pre návštevníkov lesa, turistov, deti a mládež vrátane osôb so zdravotným postihnutím.

Národná výstava poľovníctva

Jedenásteho mája začína na brnenskom výstavisku druhý ročník Národnej výstavy poľovníctva. Táto výstava sa koná súbežne s Národnou výstavou hospodárskych zvierat, Medzinárodným veľtrhom pre živočíšnu výrobu ANIMAL TECH a s Veľtrhom udržateľného života v krajine NATUR EXPO BRNO.

Národná výstava poľovníctva bude umiestnená v pavilóne F s veľtrhom NATUR EXPO BRNO a expozíciami včelárov. V porovnaní s posledným ročníkom je možné očakávať väčšiu koncentráciu odborných návštevníkov, pretože došlo k oddeleniu od výstavy drobných zvierat a potrieb pre domácich miláčikov. Aktuálne sú na výstave prihlásené desiatky firiem.

Miesto konania: Výstavisko BRNO, pavilón F
Termín konania: 11. máj - 14. máj 2017

Výstava v galérií SPP

Úzka spolupráca s p. Arpádom Beníkom má svoje pokračovanie. Vojenské lesy podporili účasťou GR Ing. Juricu aj ďalšiu časť výstavy v galérii SPP. Rovnako ako v Malackách, aj v Bratislave sa výstavy zúčastnil aj Náčelník GŠ OS Ing. Milan Maxim.

Prvá vážna skúška poldrov

Po výdatných dažďoch v dňoch od 16. do 17. júla 2016 je vidieť výsledok správnej protipovodňovej ochrany realizovanej Vojenskými lesmi a majetkami SR, š.p.. Poldre zachytávajú prívalovú vodu a postupne ju prepúšťajú do koryta riek. V dotknutých obciach nebolo nutné vyhlasovať žiaden stupeň protipovodňovej ochrany.

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Nechajte sa informovať automaticky s dostatočným predstihom o novinkách v štátnom podniku.

VOJENSKÉ LESY A MAJETKY SR, Š.P.

Súčasné VLM SR vznikli po rozdelení Československa v r. 1993 so sídlom v Pliešovciach. Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Podnik aktuálne hospodári na výmere 65 431 ha lesnej pôdy s ročnou ťažbou cca 300 000 m3. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

g. r. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce

Tel.: +421 45 5306 101
Fax: +421 45 5306 102
Email: sekretariat@vlm.sk

o. z. Malacky
Zámocká 7, 90 118 Malacky

Tel.: +421 34 7954 202
Fax: +421 34 7954 205
Email: sekretariat.ma@vlm.sk

o. z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec

Tel.: +421 52 4663 601
Fax: +421 52 4663 612
Email: sekretariat.kk@vlm.sk

o. z. Kamenica nad Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica nad Cirochou

Tel.: +421 57 7590 501
Fax: +421 57 7590 500
Email: sekretariat.kc@vlm.sk

Viac o štátnom podniku Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z.