Einreichungen im Rahmen des Gesetzes 307/2014 BGB Online kamera

MILITÄRWÄLDER
UND -VERMÖGEN DER SR, S.U.

Ponuka na odpredaj nehnuteľného majetku štátu

Pozemky KN registra „C“ z LV č. 2228 v katastrálne územie Ľubica, obec Ľubica, okres Kežmarok:

 • pozemok na parcele KN C č. 7871/65 ostatná plocha o výmere 969 m2,
 • pozemok na parcele KN C č. 7871/186 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 164 m2,
 • pozemok na parcele KN C č. 7871/271 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 31 m2,
 • pozemok na parcele KN C č. 7871/272 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 89 m2,
 • pozemok na parcele KN C č. 7871/273 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 154 m2,
 • pozemok na parcele KN C č. 7871/274 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 134 m2,
 • pozemok na parcele KN C č. 7871/275 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 83 m2,
 • pozemok na parcele KN C č. 7871/277 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 149 m2,
 • pozemok na parcele KN C č. 7871/278 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 32 m2,
 • pozemok na parcele KN C č. 7871/279 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 283 m2,
 • pozemok na parcele KN C č. 7871/304 ostatná plocha o výmere 151 m2,
 • pozemok na parcele KN C č. 7871/306 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 38 m2,
 • pozemok na parcele KN C č. 7871/307 ostatná plocha o výmere 170 m2,
 • pozemok na parcele KN C č. 7871/308 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 173 m2,
 • pozemok na parcele KN C č. 7871/309 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2.

Lehota na predkladanie ponúk: 07. 11. 2019 do 12:00 hod.

Ponuka na odpredaj nehnuteľného majetku štátu

Pozemky v k.ú. Kamenica nad Cirochou, vo vlastníctve štátu a správe VLM SR, š.p., o.z. Kamenica nad Cirochou, zapísané na Okresnom úrade Humenné, katastrálnom odbore na LV č. 487 (pozemky sa odpredávajú iba v celku):

 • parcela KN registra „C“ č. 3113/10, trvalý trávny porast o výmere 80 m2,
 • parcela KN registra „C“ č. 3113/11, trvalý trávny porast o výmere 46 m2,
 • parcela KN registra „C“ č. 3113/12, trvalý trávny porast o výmere 8 m2.

Lehota na predkladanie ponúk: 25. 10. 2019 do 12:00 hod.


Informácia o vyhodnotení ponuk

Vyhodnotenie ponúk predložených uchádzačmi v zákazke „Hydraulické modelovanie pre protipovodňové opatrenia, časť č. 1 povodie toku Ľubice“.

Informácia o vyhodnotení ponuk

Vyhodnotenie ponúk predložených uchádzačmi v zákazke „Hydraulické modelovanie pre protipovodňové opatrenia, časť č. 2 Oblasť Levočských vrchov 1. etapa“ a „Hydraulické modelovanie pre protipovodňové opatrenia, časť č. 3 Oblasť Levočských vrchov 2. etapa“.

Z času na čas zíďte z vyšliapaného chodníka a straťte sa v lese. Môžete si byť istí, že nájdete čosi, čo ste predtým nikdy nevideli.

/ Alexander Graham Bell /

MILITÄRWÄLDER UND -VERMÖGEN DER SR, S.U.

Die gegenwärtigen MuV SR (VLM SR) entstanden nach der Trennung der Tschechoslowakei im Jahr 1993 mit dem Sitz in Pliešovce. Das Unternehmen entstand für den Bedarf der effektiven und ökologischen Bewirtschaftung des forst- und landwirtschaftlichen Bodens in den Militärübungsräumen der Armee der SR. Das Unternehmen wirtschaftet auf einer Fläche von 65 431 ha Waldboden mit einer jährlichen Förderung von ca. 300 000 m3. Das staatliche Unternehmen wird durch die Generaldirektion und drei Werke in Malacky, Kežmarok und Kamenica nad Cirochou gebildet.

G.D. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce

Tel.: +421 45 5306 101
Fax: +421 45 5306 102
Email: sekretariat@vlm.sk

N.L. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky

Tel.: +421 34 7954 202
Fax: +421 34 7954 205
Email: sekretariat.ma@vlm.sk

N.L. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec

Tel.: +421 52 4663 601
Fax: +421 52 4663 612
Email: sekretariat.kk@vlm.sk

N.L. Kamenica nad Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica nad Cirochou

Tel.: +421 57 7590 501
Fax: +421 57 7590 500
Email: sekretariat.kc@vlm.sk

Mehr Info Einreichungen im Rahmen des Gesetzes 307/2014 BGB