Einreichungen im Rahmen des Gesetzes 307/2014 BGB Online kamera

MILITÄRWÄLDER
UND -VERMÖGEN DER SR, S.U.

Ponuka na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu

Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v k.ú. Lozorno, obec LOZORNO, okres Malacky, zapísaná na L V č. 2520:

 • pozemok-parcela registra "C" číslo l 0009 -ostatná plocha o výmere 2 283 m2.

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Malacky, obec MALACKY, okres Malacky, zapísané na LV č. 1111:

 • stavba s.č. 3690 -garáž na parcele reg. "C" číslo 30005/6,
 • parcela registra "C" číslo 30005/6 (pozemok pod stavbou)-zastavané plochy a nádvoria o výmere 51 m2,
 • parcela registra "C" číslo 30005/14 -zastavané plochy a nádvoria o výmere 123 m2.

Lehota na predkladanie ponúk: 27. 09. 2019 do 13:00 hod.

Ponuka na odpredaj prebytočného hnuteľného majetku štátu

Nákladné motorové vozidlo MAHINDRA PICK UP, rok výroby 2010, 79kW, najazdených 135 700 kilometrov.

Lehota na predkladanie ponúk: 02. 10. 2019 do 12:00 hod.

Výberové konanie na predaj nehnuteľného majetku štátu

Účelom výberového konania je predaj majetku štátu - pozemky KN registra „C“ z LV č. 487 v katastrálne územie Kamenica nad Cirochou:

 • pozemok na parcele KN C č. 13/9 ovocný sad o výmere 461 m2,
 • pozemok na parcele KN C č. 11148/4 ostatná plocha o výmere 769 m2.

Lehota na predkladanie ponúk: 20. 09. 2019 do 12:00 hod.

Ponuka na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu

Pozemky KN registra „E“ z LV č. 2519 v katastrálne územie Lendak, obec LENDAK, okres Kežmarok:

 • pozemok na parcele KN E č. 1016/2 trvalý trávny porast o výmere 437 m2,
 • pozemok na parcele KN E č. 3750/1 trvalý trávny porast o výmere 3929 m2,
 • pozemok na parcele KN E č. 3750/2 trvalý trávny porast o výmere 2298 m2,
 • pozemok na parcele KN E č. 3750/3 trvalý trávny porast o výmere 124 m2.

Lehota na predkladanie ponúk: 03. 10. 2019 do 12:00 hod.

Ponuka na odpredaj prebytočného hnuteľného majetku štátu

Nákladné motorové vozidlo MAHINDRA PICK UP, rok výroby 2010, 79kW, najazdených 135 700 kilometrov.

Lehota na predkladanie ponúk: 02. 10. 2019 do 12:00 hod.

Ponuka na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu

Pozemok KN registra „C“ z LV č. 235 v katastrálne územie Ľubica, obec ĽUBICA, okres Kežmarok:

 • pozemok na parcele KN C č. 7875/9 ostatná plocha o výmere 54 m2.

Lehota na predkladanie ponúk: 27. 09. 2019 do 12:00 hod.


Informácia o vyhodnotení ponuk

Vyhodnotenie ponúk predložených uchádzačmi v zákazke „Hydraulické modelovanie pre protipovodňové opatrenia, časť č. 1 povodie toku Ľubice“.

Informácia o vyhodnotení ponuk

Vyhodnotenie ponúk predložených uchádzačmi v zákazke „Hydraulické modelovanie pre protipovodňové opatrenia, časť č. 2 Oblasť Levočských vrchov 1. etapa“ a „Hydraulické modelovanie pre protipovodňové opatrenia, časť č. 3 Oblasť Levočských vrchov 2. etapa“.

Z času na čas zíďte z vyšliapaného chodníka a straťte sa v lese. Môžete si byť istí, že nájdete čosi, čo ste predtým nikdy nevideli.

/ Alexander Graham Bell /

MILITÄRWÄLDER UND -VERMÖGEN DER SR, S.U.

Die gegenwärtigen MuV SR (VLM SR) entstanden nach der Trennung der Tschechoslowakei im Jahr 1993 mit dem Sitz in Pliešovce. Das Unternehmen entstand für den Bedarf der effektiven und ökologischen Bewirtschaftung des forst- und landwirtschaftlichen Bodens in den Militärübungsräumen der Armee der SR. Das Unternehmen wirtschaftet auf einer Fläche von 65 431 ha Waldboden mit einer jährlichen Förderung von ca. 300 000 m3. Das staatliche Unternehmen wird durch die Generaldirektion und drei Werke in Malacky, Kežmarok und Kamenica nad Cirochou gebildet.

G.D. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce

Tel.: +421 45 5306 101
Fax: +421 45 5306 102
Email: sekretariat@vlm.sk

N.L. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky

Tel.: +421 34 7954 202
Fax: +421 34 7954 205
Email: sekretariat.ma@vlm.sk

N.L. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec

Tel.: +421 52 4663 601
Fax: +421 52 4663 612
Email: sekretariat.kk@vlm.sk

N.L. Kamenica nad Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica nad Cirochou

Tel.: +421 57 7590 501
Fax: +421 57 7590 500
Email: sekretariat.kc@vlm.sk

Mehr Info Einreichungen im Rahmen des Gesetzes 307/2014 BGB