Einreichungen im Rahmen des Gesetzes 307/2014 BGB Online kamera

MILITÄRWÄLDER
UND -VERMÖGEN DER SR, S.U.

Ponuka na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu

Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v k.ú. Jablonové, obec: JABLONOVÉ, okres: Malacky, zapísaná na LV č. 2791:

 • pozemok na parcele registra "C" číslo 1854/2 - orná pôda o výmere 213 m2.

Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v k.ú. Jablonové, obec: JABLONOVÉ, okres: Malacky, zapísaná na LV č. 74:

 • pozemok na parcele registra "C" číslo 1853-orná pôda o výmere l 344 m2.

Lehota na predkladanie ponúk: 03. 07. 2019 do 13:00 hod.

Výberové konanie na predaj nehnuteľného majetku štátu

Účelom výberového konania je predaj majetku štátu - Pozemky KN registra „C“ z LV č. 2228 v katastrálne územie Ľubica, obec ĽUBICA, okres Kežmarok.

 • pozemok na parcele KN C č. 7880/109 zastavané plochy a nádvoria o výmere 853 m2.

Lehota na predkladanie ponúk: 14. 06. 2019 do 12:00 hod.

Výberové konanie na predaj nehnuteľného majetku štátu

Účelom výberového konania je predaj majetku štátu - pozemok KN registra „C“ z LV č. 2228 v katastrálne územie Ľubica, obec ĽUBICA, okres Kežmarok.

 • na parcele KN C č. 7871/99 ostatná plocha o výmere 480 m2.

Lehota na predkladanie ponúk: 14. 06. 2019 do 12:00 hod.

Výberové konanie na predaj nehnuteľného majetku štátu

Účelom výberového konania je predaj majetku štátu - pozemkov v k. ú. Jovsa záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Nehnuteľný majetok sa nachádza v k.ú. Jovsa, vo vlastnícke VLM SR š.p., o.z. Kamenica n/Cir., zapísané na Okresnom úrade, katastrálnom odbore Michalovce na LV č. 153.

 • prevádzková budova LS Jovsa s. č. 244 na parc. č. 217 s príslušenstvom,
 • parc. KN C č. 215/1- záhrady o výmere 2884 m2,
 • parc. KN C č. 216/8- záhrady o výmere 2817 m2,
 • parc. KN C č. 217- zastavané plochy a nádvoria o výmere 270 m2,
 • parc. KN C č. 218/4 -zastavané plochy a nádvoria o výmere 176 m2.

Lehota na predkladanie ponúk: 17. 05. 2019 do 12:00 hod.

Výberové konanie na predaj nehnuteľného majetku štátu

Účelom výberového konania je predaj majetku štátu - pozemkov v k. ú. Kamenica n/Cir. záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Nehnuteľný majetok sa nachádza v k. ú. Kamenica n/Cir., vo vlastnícke štátu a správe VLM SR š.p., o.z. Kamenica n/Cir., zapísané na Okresnom úrade Humenné, katastrálnom odbore na LV č. 487.

 • parcela KN C č. 1319, ovocný sad o výmere 461 m2,
 • parcela KN C č. 114814, ostatná plocha o výmere 769 m2,
 • parcela KN C č. 1148/34, ostatná plocha o výmere 1113 m2,
 • parcela KN C č. 114813 5, ostatná plocha o výmere 798 m2,
 • parcela KN C č. 307215, zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 m2,
 • parcela KN C č. 314411, záhrada o výmere 946 m2.

Lehota na predkladanie ponúk: 17. 05. 2019 do 12:00 hod.

Ponuka na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu

Pozemok KN registra „C“ z LV č. 2228 v katastrálne územie Ľubica, obec ĽUBICA, okres Kežmarok:

 • pozemok na parcele KN C č. 7880/105 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 689 m2.

Lehota na predkladanie ponúk: 10. 05. 2019 do 12:00 hod.

Ponuka na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu

Stavby:

 • prevádzková budova Kolačkov súp. č. 100 na parc. č. 189/3 k.ú. Kolačkov.

Pozemky v k.ú. Kolačkov, zapísané na Okresnom úrade katastrálnom odbore Stará Ľubovňa na LV číslo 211:

 • pozemok na parcele číslo 189/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 144 m2,
 • pozemok na parcele číslo 189/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 32 m2,
 • pozemok na parcele číslo 189/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1176 m2.

Lehota na predkladanie ponúk: 10. 05. 2019 do 12:00 hod.


Informácia o vyhodnotení ponuk

Vyhodnotenie ponúk predložených uchádzačmi v zákazke „Hydraulické modelovanie pre protipovodňové opatrenia, časť č. 1 povodie toku Ľubice“.

Informácia o vyhodnotení ponuk

Vyhodnotenie ponúk predložených uchádzačmi v zákazke „Hydraulické modelovanie pre protipovodňové opatrenia, časť č. 2 Oblasť Levočských vrchov 1. etapa“ a „Hydraulické modelovanie pre protipovodňové opatrenia, časť č. 3 Oblasť Levočských vrchov 2. etapa“.

Z času na čas zíďte z vyšliapaného chodníka a straťte sa v lese. Môžete si byť istí, že nájdete čosi, čo ste predtým nikdy nevideli.

/ Alexander Graham Bell /

MILITÄRWÄLDER UND -VERMÖGEN DER SR, S.U.

Die gegenwärtigen MuV SR (VLM SR) entstanden nach der Trennung der Tschechoslowakei im Jahr 1993 mit dem Sitz in Pliešovce. Das Unternehmen entstand für den Bedarf der effektiven und ökologischen Bewirtschaftung des forst- und landwirtschaftlichen Bodens in den Militärübungsräumen der Armee der SR. Das Unternehmen wirtschaftet auf einer Fläche von 65 431 ha Waldboden mit einer jährlichen Förderung von ca. 300 000 m3. Das staatliche Unternehmen wird durch die Generaldirektion und drei Werke in Malacky, Kežmarok und Kamenica nad Cirochou gebildet.

G.D. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce

Tel.: +421 45 5306 101
Fax: +421 45 5306 102
Email: sekretariat@vlm.sk

N.L. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky

Tel.: +421 34 7954 202
Fax: +421 34 7954 205
Email: sekretariat.ma@vlm.sk

N.L. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec

Tel.: +421 52 4663 601
Fax: +421 52 4663 612
Email: sekretariat.kk@vlm.sk

N.L. Kamenica nad Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica nad Cirochou

Tel.: +421 57 7590 501
Fax: +421 57 7590 500
Email: sekretariat.kc@vlm.sk

Mehr Info Einreichungen im Rahmen des Gesetzes 307/2014 BGB