Einreichungen im Rahmen des Gesetzes 307/2014 BGB Online kamera

MILITÄRWÄLDER
UND -VERMÖGEN DER SR, S.U.

Výberové konanie na predaj nehnuteľného majetku štátu

Výberové konanie na predaj nehnuteľného majetku štátu - stavba a pozemky v k. ú. Jovsa z LV č. 153:

 • prevádzková budova LS Jovsa s. č. 244 na parc. č. 217 s príslušenstvom,
 • parcela KN registra „C“ č. 215/1, záhrady o výmere 2884 m2,
 • parcela KN registra „C“ č. 216/8, záhrady o výmere 2817 m2,
 • parcela KN registra „C“ č. 217, zastavané plochy a nádvoria o výmere 270 m2,
 • parcela KN registra „C“ č. 218/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 176 m2.

Termín doručenia ponúk: 05. 10. 2018 do 12:00 hod.

Ponuka na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku

Ponuka na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku Štátu formou výberového konania - pozemky z LV č. 1062 v k. ú. Šambron a z LV č. 7 v k. ú. Tichý Potok:

 • parcela z LV č. 1062 v k. ú. Šambron KN registra „C“ č. 403/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1049 m2,
 • parcela z LV č. 1062 v k. ú. Šambron KN registra „C“ č. 403/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3248 m2,
 • parcela z LV č. 1062 v k. ú. Šambron KN registra „C“ č. 496/11, ostatné plochy o výmere 1 m2,
 • parcela z LV č. 7 v k. ú. Tichý Potok KN registra „C“ č. 449/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 285 m2,
 • parcela z LV č. 7 v k. ú. Tichý Potok KN registra „C“ č. 449/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 43 m2,
 • parcela z LV č. 7 v k. ú. Tichý Potok KN registra „C“ č. 449/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2,
 • parcela z LV č. 7 v k. ú. Tichý Potok KN registra „C“ č. 451/8, zastavané plochy a nádvoria o výmere 176 m2.

Lehota na predkladanie ponúk: 20. 09. 2018 do 12:00 hod..

Ponuka na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku

Ponuka na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu formou výberového konania - k.u. Sklené:

 • pozemok na parcele číslo 919/1 KN registra „C“ z LV č. 738 - zastavané plochy a nádvoria 847 m2,

Termín doručenia ponúk: 14. 09. 2018 do 12:00 hod.


Informácia o vyhodnotení ponuk

Vyhodnotenie ponúk predložených uchádzačmi v zákazke „Odborné ichtyologické služby pre protipovodňové opatrenia, časť č. 1 povodie toku Ľubice“.

Informácia o vyhodnotení ponuk

Vyhodnotenie ponúk predložených uchádzačmi v zákazke „Odborné ichtyologické služby pre protipovodňové opatrenia, časť č. 2 oblasť Levočských vrchov – 1. etapa“.

Informácia o vyhodnotení ponuk

Vyhodnotenie ponúk predložených uchádzačmi v zákazke „Odborné ichtyologické služby pre protipovodňové opatrenia, časť č. 3 oblasť Levočských vrchov – 2. etapa“.

Informácia o vyhodnotení ponuk

Vyhodnotenie ponúk predložených uchádzačmi v zákazke „Rekultivácia plôch – Stredné Slovensko“.

Informácia o vyhodnotení ponuk

Vyhodnotenie ponúk predložených uchádzačmi v zákazke „Dodávka korugovaných rúr“.

Informácia o vyhodnotení ponuk

Vyhodnotenie ponúk predložených uchádzačmi v zákazke „Kamenivo prírodné“.

Informácia o vyhodnotení ponuk

Vyhodnotenie ponúk predložených uchádzačmi v zákazke „Modernizácia a rekonštrukcia manipulačných a výustných objektov rybníkov“.

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponuky

Vyhodnotenie ponuky predloženej uchádzačom v zákazke s nízkou hodnotou na poskytnutie služieb postupom priameho rokovacieho konania na predmet „Komplexné zisťovanie stavu lesa pre Lesný celok Podolínec“.


Oznámenie o zrušení použitého postupu zadávania zákazky

Oznámenie o zrušení použitého postupu zadávania zákazky

Z času na čas zíďte z vyšliapaného chodníka a straťte sa v lese. Môžete si byť istí, že nájdete čosi, čo ste predtým nikdy nevideli.

/ Alexander Graham Bell /

MILITÄRWÄLDER UND -VERMÖGEN DER SR, S.U.

Die gegenwärtigen MuV SR (VLM SR) entstanden nach der Trennung der Tschechoslowakei im Jahr 1993 mit dem Sitz in Pliešovce. Das Unternehmen entstand für den Bedarf der effektiven und ökologischen Bewirtschaftung des forst- und landwirtschaftlichen Bodens in den Militärübungsräumen der Armee der SR. Das Unternehmen wirtschaftet auf einer Fläche von 65 431 ha Waldboden mit einer jährlichen Förderung von ca. 300 000 m3. Das staatliche Unternehmen wird durch die Generaldirektion und drei Werke in Malacky, Kežmarok und Kamenica nad Cirochou gebildet.

G.D. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce

Tel.: +421 45 5306 101
Fax: +421 45 5306 102
Email: sekretariat@vlm.sk

N.L. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky

Tel.: +421 34 7954 202
Fax: +421 34 7954 205
Email: sekretariat.ma@vlm.sk

N.L. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec

Tel.: +421 52 4663 601
Fax: +421 52 4663 612
Email: sekretariat.kk@vlm.sk

N.L. Kamenica nad Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica nad Cirochou

Tel.: +421 57 7590 501
Fax: +421 57 7590 500
Email: sekretariat.kc@vlm.sk

Mehr Info Einreichungen im Rahmen des Gesetzes 307/2014 BGB