In accordance with Act no. 307/2014 Online camera

MILITARY FORESTS
AND ESTATES OF THE SR, SOE

Ponuka na odpredaj nehnuteľného majetku štátu

Pozemky KN registra „C“ z LV č. 2228 v katastrálne územie Ľubica, obec Ľubica, okres Kežmarok:

 • pozemok na parcele KN C č. 7871/65 ostatná plocha o výmere 969 m2,
 • pozemok na parcele KN C č. 7871/186 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 164 m2,
 • pozemok na parcele KN C č. 7871/271 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 31 m2,
 • pozemok na parcele KN C č. 7871/272 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 89 m2,
 • pozemok na parcele KN C č. 7871/273 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 154 m2,
 • pozemok na parcele KN C č. 7871/274 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 134 m2,
 • pozemok na parcele KN C č. 7871/275 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 83 m2,
 • pozemok na parcele KN C č. 7871/277 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 149 m2,
 • pozemok na parcele KN C č. 7871/278 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 32 m2,
 • pozemok na parcele KN C č. 7871/279 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 283 m2,
 • pozemok na parcele KN C č. 7871/304 ostatná plocha o výmere 151 m2,
 • pozemok na parcele KN C č. 7871/306 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 38 m2,
 • pozemok na parcele KN C č. 7871/307 ostatná plocha o výmere 170 m2,
 • pozemok na parcele KN C č. 7871/308 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 173 m2,
 • pozemok na parcele KN C č. 7871/309 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2.

Lehota na predkladanie ponúk: 07. 11. 2019 do 12:00 hod.

Ponuka na odpredaj nehnuteľného majetku štátu

Pozemky v k.ú. Kamenica nad Cirochou, vo vlastníctve štátu a správe VLM SR, š.p., o.z. Kamenica nad Cirochou, zapísané na Okresnom úrade Humenné, katastrálnom odbore na LV č. 487 (pozemky sa odpredávajú iba v celku):

 • parcela KN registra „C“ č. 3113/10, trvalý trávny porast o výmere 80 m2,
 • parcela KN registra „C“ č. 3113/11, trvalý trávny porast o výmere 46 m2,
 • parcela KN registra „C“ č. 3113/12, trvalý trávny porast o výmere 8 m2.

Lehota na predkladanie ponúk: 25. 10. 2019 do 12:00 hod.


Informácia o vyhodnotení ponuk

Vyhodnotenie ponúk predložených uchádzačmi v zákazke „Hydraulické modelovanie pre protipovodňové opatrenia, časť č. 1 povodie toku Ľubice“.

Informácia o vyhodnotení ponuk

Vyhodnotenie ponúk predložených uchádzačmi v zákazke „Hydraulické modelovanie pre protipovodňové opatrenia, časť č. 2 Oblasť Levočských vrchov 1. etapa“ a „Hydraulické modelovanie pre protipovodňové opatrenia, časť č. 3 Oblasť Levočských vrchov 2. etapa“.

Z času na čas zíďte z vyšliapaného chodníka a straťte sa v lese. Môžete si byť istí, že nájdete čosi, čo ste predtým nikdy nevideli.

/ Alexander Graham Bell /

MILITARY FORESTS AND ESTATES OF THE SLOVAK REPUBLIC, SOE

The state-owned enterprise (SOE) with the seat in Pliešovce was founded after the splitting of Czechoslovakia in 1993. The company was established to saturate the needs for the effective and ecological forest and farmland management on the military training areas of Slovakia. The company manages the area of 65 431 ha of forest land with an annual timber extraction of about 300,000 m3. State-owned enterprise (SOE) consists of Directorate General and three branch offices based in Malacky, Kezmarok and Kamenica nad Cirochou.

G.D. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce

Tel.: +421 45 5306 101
Fax: +421 45 5306 102
Email: sekretariat@vlm.sk

B.O. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky

Tel.: +421 34 7954 202
Fax: +421 34 7954 205
Email: sekretariat.ma@vlm.sk

B.O. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec

Tel.: +421 52 4663 601
Fax: +421 52 4663 612
Email: sekretariat.kk@vlm.sk

B.O. Kamenica nad Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica nad Cirochou

Tel.: +421 57 7590 501
Fax: +421 57 7590 500
Email: sekretariat.kc@vlm.sk

Read more In accordance with Act no. 307/2014