In accordance with Act no. 307/2014 Online camera

MILITARY FORESTS
AND ESTATES OF THE SR, SOE

Ponuka na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu

Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v k.ú. Lozorno, obec LOZORNO, okres Malacky, zapísaná na L V č. 2520:

 • pozemok-parcela registra "C" číslo l 0009 -ostatná plocha o výmere 2 283 m2.

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Malacky, obec MALACKY, okres Malacky, zapísané na LV č. 1111:

 • stavba s.č. 3690 -garáž na parcele reg. "C" číslo 30005/6,
 • parcela registra "C" číslo 30005/6 (pozemok pod stavbou)-zastavané plochy a nádvoria o výmere 51 m2,
 • parcela registra "C" číslo 30005/14 -zastavané plochy a nádvoria o výmere 123 m2.

Lehota na predkladanie ponúk: 27. 09. 2019 do 13:00 hod.

Ponuka na odpredaj prebytočného hnuteľného majetku štátu

Nákladné motorové vozidlo MAHINDRA PICK UP, rok výroby 2010, 79kW, najazdených 135 700 kilometrov.

Lehota na predkladanie ponúk: 02. 10. 2019 do 12:00 hod.

Výberové konanie na predaj nehnuteľného majetku štátu

Účelom výberového konania je predaj majetku štátu - pozemky KN registra „C“ z LV č. 487 v katastrálne územie Kamenica nad Cirochou:

 • pozemok na parcele KN C č. 13/9 ovocný sad o výmere 461 m2,
 • pozemok na parcele KN C č. 11148/4 ostatná plocha o výmere 769 m2.

Lehota na predkladanie ponúk: 20. 09. 2019 do 12:00 hod.

Ponuka na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu

Pozemky KN registra „E“ z LV č. 2519 v katastrálne územie Lendak, obec LENDAK, okres Kežmarok:

 • pozemok na parcele KN E č. 1016/2 trvalý trávny porast o výmere 437 m2,
 • pozemok na parcele KN E č. 3750/1 trvalý trávny porast o výmere 3929 m2,
 • pozemok na parcele KN E č. 3750/2 trvalý trávny porast o výmere 2298 m2,
 • pozemok na parcele KN E č. 3750/3 trvalý trávny porast o výmere 124 m2.

Lehota na predkladanie ponúk: 03. 10. 2019 do 12:00 hod.

Ponuka na odpredaj prebytočného hnuteľného majetku štátu

Nákladné motorové vozidlo MAHINDRA PICK UP, rok výroby 2010, 79kW, najazdených 135 700 kilometrov.

Lehota na predkladanie ponúk: 02. 10. 2019 do 12:00 hod.

Ponuka na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu

Pozemok KN registra „C“ z LV č. 235 v katastrálne územie Ľubica, obec ĽUBICA, okres Kežmarok:

 • pozemok na parcele KN C č. 7875/9 ostatná plocha o výmere 54 m2.

Lehota na predkladanie ponúk: 27. 09. 2019 do 12:00 hod.


Informácia o vyhodnotení ponuk

Vyhodnotenie ponúk predložených uchádzačmi v zákazke „Hydraulické modelovanie pre protipovodňové opatrenia, časť č. 1 povodie toku Ľubice“.

Informácia o vyhodnotení ponuk

Vyhodnotenie ponúk predložených uchádzačmi v zákazke „Hydraulické modelovanie pre protipovodňové opatrenia, časť č. 2 Oblasť Levočských vrchov 1. etapa“ a „Hydraulické modelovanie pre protipovodňové opatrenia, časť č. 3 Oblasť Levočských vrchov 2. etapa“.

Z času na čas zíďte z vyšliapaného chodníka a straťte sa v lese. Môžete si byť istí, že nájdete čosi, čo ste predtým nikdy nevideli.

/ Alexander Graham Bell /

MILITARY FORESTS AND ESTATES OF THE SLOVAK REPUBLIC, SOE

The state-owned enterprise (SOE) with the seat in Pliešovce was founded after the splitting of Czechoslovakia in 1993. The company was established to saturate the needs for the effective and ecological forest and farmland management on the military training areas of Slovakia. The company manages the area of 65 431 ha of forest land with an annual timber extraction of about 300,000 m3. State-owned enterprise (SOE) consists of Directorate General and three branch offices based in Malacky, Kezmarok and Kamenica nad Cirochou.

G.D. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce

Tel.: +421 45 5306 101
Fax: +421 45 5306 102
Email: sekretariat@vlm.sk

B.O. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky

Tel.: +421 34 7954 202
Fax: +421 34 7954 205
Email: sekretariat.ma@vlm.sk

B.O. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec

Tel.: +421 52 4663 601
Fax: +421 52 4663 612
Email: sekretariat.kk@vlm.sk

B.O. Kamenica nad Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica nad Cirochou

Tel.: +421 57 7590 501
Fax: +421 57 7590 500
Email: sekretariat.kc@vlm.sk

Read more In accordance with Act no. 307/2014