In accordance with Act no. 307/2014 Online camera

MILITARY FORESTS
AND ESTATES OF THE SR, SOE

Ponuka na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu

Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v k.ú. Jablonové, obec: JABLONOVÉ, okres: Malacky, zapísaná na LV č. 2791:

 • pozemok na parcele registra "C" číslo 1854/2 - orná pôda o výmere 213 m2.

Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v k.ú. Jablonové, obec: JABLONOVÉ, okres: Malacky, zapísaná na LV č. 74:

 • pozemok na parcele registra "C" číslo 1853-orná pôda o výmere l 344 m2.

Lehota na predkladanie ponúk: 03. 07. 2019 do 13:00 hod.

Výberové konanie na predaj nehnuteľného majetku štátu

Účelom výberového konania je predaj majetku štátu - Pozemky KN registra „C“ z LV č. 2228 v katastrálne územie Ľubica, obec ĽUBICA, okres Kežmarok.

 • pozemok na parcele KN C č. 7880/109 zastavané plochy a nádvoria o výmere 853 m2.

Lehota na predkladanie ponúk: 14. 06. 2019 do 12:00 hod.

Výberové konanie na predaj nehnuteľného majetku štátu

Účelom výberového konania je predaj majetku štátu - pozemok KN registra „C“ z LV č. 2228 v katastrálne územie Ľubica, obec ĽUBICA, okres Kežmarok.

 • na parcele KN C č. 7871/99 ostatná plocha o výmere 480 m2.

Lehota na predkladanie ponúk: 14. 06. 2019 do 12:00 hod.

Výberové konanie na predaj nehnuteľného majetku štátu

Účelom výberového konania je predaj majetku štátu - pozemkov v k. ú. Jovsa záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Nehnuteľný majetok sa nachádza v k.ú. Jovsa, vo vlastnícke VLM SR š.p., o.z. Kamenica n/Cir., zapísané na Okresnom úrade, katastrálnom odbore Michalovce na LV č. 153.

 • prevádzková budova LS Jovsa s. č. 244 na parc. č. 217 s príslušenstvom,
 • parc. KN C č. 215/1- záhrady o výmere 2884 m2,
 • parc. KN C č. 216/8- záhrady o výmere 2817 m2,
 • parc. KN C č. 217- zastavané plochy a nádvoria o výmere 270 m2,
 • parc. KN C č. 218/4 -zastavané plochy a nádvoria o výmere 176 m2.

Lehota na predkladanie ponúk: 17. 05. 2019 do 12:00 hod.

Výberové konanie na predaj nehnuteľného majetku štátu

Účelom výberového konania je predaj majetku štátu - pozemkov v k. ú. Kamenica n/Cir. záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Nehnuteľný majetok sa nachádza v k. ú. Kamenica n/Cir., vo vlastnícke štátu a správe VLM SR š.p., o.z. Kamenica n/Cir., zapísané na Okresnom úrade Humenné, katastrálnom odbore na LV č. 487.

 • parcela KN C č. 1319, ovocný sad o výmere 461 m2,
 • parcela KN C č. 114814, ostatná plocha o výmere 769 m2,
 • parcela KN C č. 1148/34, ostatná plocha o výmere 1113 m2,
 • parcela KN C č. 114813 5, ostatná plocha o výmere 798 m2,
 • parcela KN C č. 307215, zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 m2,
 • parcela KN C č. 314411, záhrada o výmere 946 m2.

Lehota na predkladanie ponúk: 17. 05. 2019 do 12:00 hod.

Ponuka na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu

Pozemok KN registra „C“ z LV č. 2228 v katastrálne územie Ľubica, obec ĽUBICA, okres Kežmarok:

 • pozemok na parcele KN C č. 7880/105 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 689 m2.

Lehota na predkladanie ponúk: 10. 05. 2019 do 12:00 hod.

Ponuka na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu

Stavby:

 • prevádzková budova Kolačkov súp. č. 100 na parc. č. 189/3 k.ú. Kolačkov.

Pozemky v k.ú. Kolačkov, zapísané na Okresnom úrade katastrálnom odbore Stará Ľubovňa na LV číslo 211:

 • pozemok na parcele číslo 189/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 144 m2,
 • pozemok na parcele číslo 189/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 32 m2,
 • pozemok na parcele číslo 189/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1176 m2.

Lehota na predkladanie ponúk: 10. 05. 2019 do 12:00 hod.


Informácia o vyhodnotení ponuk

Vyhodnotenie ponúk predložených uchádzačmi v zákazke „Hydraulické modelovanie pre protipovodňové opatrenia, časť č. 1 povodie toku Ľubice“.

Informácia o vyhodnotení ponuk

Vyhodnotenie ponúk predložených uchádzačmi v zákazke „Hydraulické modelovanie pre protipovodňové opatrenia, časť č. 2 Oblasť Levočských vrchov 1. etapa“ a „Hydraulické modelovanie pre protipovodňové opatrenia, časť č. 3 Oblasť Levočských vrchov 2. etapa“.

Z času na čas zíďte z vyšliapaného chodníka a straťte sa v lese. Môžete si byť istí, že nájdete čosi, čo ste predtým nikdy nevideli.

/ Alexander Graham Bell /

MILITARY FORESTS AND ESTATES OF THE SLOVAK REPUBLIC, SOE

The state-owned enterprise (SOE) with the seat in Pliešovce was founded after the splitting of Czechoslovakia in 1993. The company was established to saturate the needs for the effective and ecological forest and farmland management on the military training areas of Slovakia. The company manages the area of 65 431 ha of forest land with an annual timber extraction of about 300,000 m3. State-owned enterprise (SOE) consists of Directorate General and three branch offices based in Malacky, Kezmarok and Kamenica nad Cirochou.

G.D. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce

Tel.: +421 45 5306 101
Fax: +421 45 5306 102
Email: sekretariat@vlm.sk

B.O. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky

Tel.: +421 34 7954 202
Fax: +421 34 7954 205
Email: sekretariat.ma@vlm.sk

B.O. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec

Tel.: +421 52 4663 601
Fax: +421 52 4663 612
Email: sekretariat.kk@vlm.sk

B.O. Kamenica nad Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica nad Cirochou

Tel.: +421 57 7590 501
Fax: +421 57 7590 500
Email: sekretariat.kc@vlm.sk

Read more In accordance with Act no. 307/2014