In accordance with Act no. 307/2014 Online camera

MILITARY FORESTS
AND ESTATES OF THE SR, SOE

Ponuka na odpredaj prebytočného hnuteľného majetku

 • osobné motorové vozidlo Dacia Duster Arctica Music, 80kW/110k, 4x4, ečv: HE-741BO, rok výroby 2012,
 • osobné motorové vozidlo Dacia Duster LS, Cool, 66kW/90k, 4x4, ečv: HE-728BO, rok výroby 2013.

Lehota na predkladanie ponúk: 28. 03. 2019 do 12:00 hod.

Ponuka na odpredaj prebytočného hnuteľného majetku

Ponuka na odpredaj prebytočného hnuteľného majetku štátu formou výberového konania:

 • osobné motorové vozidlo Subaru Forester 2.0 Diesel Comfort, EČ: MA060CL, VIN: JF1SHHLZ3BG219218m rok výroby 2011

Termín doručenia ponúk: 19. 03. 2019 do 13:00 hod.

Ponuka na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu

Nehnuteľnosť:

 • prevádzková budova LS Jovsa súpisné číslo 244 na parcele č. 217 s príslušenstvom

Pozemky v k.ú. Jovsa, zapísané na Okresnom úrade katastrálnom odbore Michalovce na LV číslo 153:

 • pozemok - na parcele KN C číslo 215/1 - záhrady o výmere 2884 m2
 • pozemok - na parcele KN C číslo 216/8 - záhrady o výmere 2817 m2
 • pozemok - na parcele KN C číslo 217 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 270 m2
 • pozemok - na parcele KN C číslo 218/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 176 m2

Lehota na predkladanie ponúk: 14. 03. 2019 do 12:00 hod.

Ponuka na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu

 • prevádzková budova Kolačkov súp. č. 100 na parc. č. 189/3 k.ú. Kolačkov
 • pozemok – na parcele číslo 189/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 144 m2
 • pozemok – na parcele číslo 189/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 32 m2
 • pozemok – na parcele číslo 189/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1176 m2

Lehota na predkladanie ponúk: 01. 03. 2019 do 12:00 hod.


Informácia o vyhodnotení ponuk

Vyhodnotenie ponúk predložených uchádzačmi v zákazke „Projektová dokumentácia protipovodňových opatrení, časť č. 2 povodie Balážovho potoka““.

Informácia o vyhodnotení ponuk

Vyhodnotenie ponúk predložených uchádzačmi v zákazke „Projektová dokumentácia protipovodňových opatrení, časť č. 1 povodie toku Malina“.

Informácia o vyhodnotení ponuk

Vyhodnotenie ponúk predložených uchádzačmi v zákazke „Odborné ichtyologické služby pre protipovodňové opatrenia, časť č. 1 povodie toku Ľubice“.

Informácia o vyhodnotení ponuk

Vyhodnotenie ponúk predložených uchádzačmi v zákazke „Odborné ichtyologické služby pre protipovodňové opatrenia, časť č. 2 oblasť Levočských vrchov – 1. etapa“.

Informácia o vyhodnotení ponuk

Vyhodnotenie ponúk predložených uchádzačmi v zákazke „Odborné ichtyologické služby pre protipovodňové opatrenia, časť č. 3 oblasť Levočských vrchov – 2. etapa“.

Informácia o vyhodnotení ponuk

Vyhodnotenie ponúk predložených uchádzačmi v zákazke „Rekultivácia plôch – Stredné Slovensko“.

Informácia o vyhodnotení ponuk

Vyhodnotenie ponúk predložených uchádzačmi v zákazke „Dodávka korugovaných rúr“.

Informácia o vyhodnotení ponuk

Vyhodnotenie ponúk predložených uchádzačmi v zákazke „Kamenivo prírodné“.

Informácia o vyhodnotení ponuk

Vyhodnotenie ponúk predložených uchádzačmi v zákazke „Modernizácia a rekonštrukcia manipulačných a výustných objektov rybníkov“.

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponuky

Vyhodnotenie ponuky predloženej uchádzačom v zákazke s nízkou hodnotou na poskytnutie služieb postupom priameho rokovacieho konania na predmet „Komplexné zisťovanie stavu lesa pre Lesný celok Podolínec“.


Oznámenie o zrušení použitého postupu zadávania zákazky

Oznámenie o zrušení použitého postupu zadávania zákazky

Z času na čas zíďte z vyšliapaného chodníka a straťte sa v lese. Môžete si byť istí, že nájdete čosi, čo ste predtým nikdy nevideli.

/ Alexander Graham Bell /

MILITARY FORESTS AND ESTATES OF THE SLOVAK REPUBLIC, SOE

The state-owned enterprise (SOE) with the seat in Pliešovce was founded after the splitting of Czechoslovakia in 1993. The company was established to saturate the needs for the effective and ecological forest and farmland management on the military training areas of Slovakia. The company manages the area of 65 431 ha of forest land with an annual timber extraction of about 300,000 m3. State-owned enterprise (SOE) consists of Directorate General and three branch offices based in Malacky, Kezmarok and Kamenica nad Cirochou.

G.D. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce

Tel.: +421 45 5306 101
Fax: +421 45 5306 102
Email: sekretariat@vlm.sk

B.O. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky

Tel.: +421 34 7954 202
Fax: +421 34 7954 205
Email: sekretariat.ma@vlm.sk

B.O. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec

Tel.: +421 52 4663 601
Fax: +421 52 4663 612
Email: sekretariat.kk@vlm.sk

B.O. Kamenica nad Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica nad Cirochou

Tel.: +421 57 7590 501
Fax: +421 57 7590 500
Email: sekretariat.kc@vlm.sk

Read more In accordance with Act no. 307/2014