Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. Online kamera

VOJENSKÉ LESY
A MAJETKY SR, Š.P.

Ponuka na odpredaj prebytočného hnuteľného majetku

 • osobné motorové vozidlo Dacia Duster Arctica Music, 80kW/110k, 4x4, ečv: HE-741BO, rok výroby 2012,
 • osobné motorové vozidlo Dacia Duster LS, Cool, 66kW/90k, 4x4, ečv: HE-728BO, rok výroby 2013.

Lehota na predkladanie ponúk: 28. 03. 2019 do 12:00 hod.

Ponuka na odpredaj prebytočného hnuteľného majetku

Ponuka na odpredaj prebytočného hnuteľného majetku štátu formou výberového konania:

 • osobné motorové vozidlo Subaru Forester 2.0 Diesel Comfort, EČ: MA060CL, VIN: JF1SHHLZ3BG219218m rok výroby 2011

Termín doručenia ponúk: 19. 03. 2019 do 13:00 hod.

Ponuka na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu

Nehnuteľnosť:

 • prevádzková budova LS Jovsa súpisné číslo 244 na parcele č. 217 s príslušenstvom

Pozemky v k.ú. Jovsa, zapísané na Okresnom úrade katastrálnom odbore Michalovce na LV číslo 153:

 • pozemok - na parcele KN C číslo 215/1 - záhrady o výmere 2884 m2
 • pozemok - na parcele KN C číslo 216/8 - záhrady o výmere 2817 m2
 • pozemok - na parcele KN C číslo 217 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 270 m2
 • pozemok - na parcele KN C číslo 218/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 176 m2

Lehota na predkladanie ponúk: 14. 03. 2019 do 12:00 hod.

Ponuka na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu

 • prevádzková budova Kolačkov súp. č. 100 na parc. č. 189/3 k.ú. Kolačkov
 • pozemok – na parcele číslo 189/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 144 m2
 • pozemok – na parcele číslo 189/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 32 m2
 • pozemok – na parcele číslo 189/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1176 m2

Lehota na predkladanie ponúk: 01. 03. 2019 do 12:00 hod.


Informácia o vyhodnotení ponuk

Vyhodnotenie ponúk predložených uchádzačmi v zákazke „Projektová dokumentácia protipovodňových opatrení, časť č. 2 povodie Balážovho potoka““.

Informácia o vyhodnotení ponuk

Vyhodnotenie ponúk predložených uchádzačmi v zákazke „Projektová dokumentácia protipovodňových opatrení, časť č. 1 povodie toku Malina“.

Informácia o vyhodnotení ponuk

Vyhodnotenie ponúk predložených uchádzačmi v zákazke „Odborné ichtyologické služby pre protipovodňové opatrenia, časť č. 1 povodie toku Ľubice“.

Informácia o vyhodnotení ponuk

Vyhodnotenie ponúk predložených uchádzačmi v zákazke „Odborné ichtyologické služby pre protipovodňové opatrenia, časť č. 2 oblasť Levočských vrchov – 1. etapa“.

Informácia o vyhodnotení ponuk

Vyhodnotenie ponúk predložených uchádzačmi v zákazke „Odborné ichtyologické služby pre protipovodňové opatrenia, časť č. 3 oblasť Levočských vrchov – 2. etapa“.

Informácia o vyhodnotení ponuk

Vyhodnotenie ponúk predložených uchádzačmi v zákazke „Rekultivácia plôch – Stredné Slovensko“.

Informácia o vyhodnotení ponuk

Vyhodnotenie ponúk predložených uchádzačmi v zákazke „Dodávka korugovaných rúr“.

Informácia o vyhodnotení ponuk

Vyhodnotenie ponúk predložených uchádzačmi v zákazke „Kamenivo prírodné“.

Informácia o vyhodnotení ponuk

Vyhodnotenie ponúk predložených uchádzačmi v zákazke „Modernizácia a rekonštrukcia manipulačných a výustných objektov rybníkov“.

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponuky

Vyhodnotenie ponuky predloženej uchádzačom v zákazke s nízkou hodnotou na poskytnutie služieb postupom priameho rokovacieho konania na predmet „Komplexné zisťovanie stavu lesa pre Lesný celok Podolínec“.


Oznámenie o zrušení použitého postupu zadávania zákazky

Oznámenie o zrušení použitého postupu zadávania zákazky

Z času na čas zíďte z vyšliapaného chodníka a straťte sa v lese. Môžete si byť istí, že nájdete čosi, čo ste predtým nikdy nevideli.

/ Alexander Graham Bell /

VOJENSKÉ LESY A MAJETKY SR, Š.P.

Súčasné VLM SR vznikli po rozdelení Československa v r. 1993 so sídlom v Pliešovciach. Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Podnik aktuálne hospodári na výmere 65 431 ha lesnej pôdy s ročnou ťažbou cca 300 000 m3. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

g. r. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce

Tel.: +421 45 5306 101
Fax: +421 45 5306 102
Email: sekretariat@vlm.sk

o. z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky

Tel.: +421 34 7954 202
Fax: +421 34 7954 205
Email: sekretariat.ma@vlm.sk

o. z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec

Tel.: +421 52 4663 601
Fax: +421 52 4663 612
Email: sekretariat.kk@vlm.sk

o. z. Kamenica nad Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica nad Cirochou

Tel.: +421 57 7590 501
Fax: +421 57 7590 500
Email: sekretariat.kc@vlm.sk

Viac o štátnom podniku Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z.