Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. Online kamera

VOJENSKÉ LESY
A MAJETKY SR, Š.P.

Ponuka na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu

Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v k.ú. Jablonové, obec: JABLONOVÉ, okres: Malacky, zapísaná na LV č. 2791:

 • pozemok na parcele registra "C" číslo 1854/2 - orná pôda o výmere 213 m2.

Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v k.ú. Jablonové, obec: JABLONOVÉ, okres: Malacky, zapísaná na LV č. 74:

 • pozemok na parcele registra "C" číslo 1853-orná pôda o výmere l 344 m2.

Lehota na predkladanie ponúk: 03. 07. 2019 do 13:00 hod.

Výberové konanie na predaj nehnuteľného majetku štátu

Účelom výberového konania je predaj majetku štátu - Pozemky KN registra „C“ z LV č. 2228 v katastrálne územie Ľubica, obec ĽUBICA, okres Kežmarok.

 • pozemok na parcele KN C č. 7880/109 zastavané plochy a nádvoria o výmere 853 m2.

Lehota na predkladanie ponúk: 14. 06. 2019 do 12:00 hod.

Výberové konanie na predaj nehnuteľného majetku štátu

Účelom výberového konania je predaj majetku štátu - pozemok KN registra „C“ z LV č. 2228 v katastrálne územie Ľubica, obec ĽUBICA, okres Kežmarok.

 • na parcele KN C č. 7871/99 ostatná plocha o výmere 480 m2.

Lehota na predkladanie ponúk: 14. 06. 2019 do 12:00 hod.

Výberové konanie na predaj nehnuteľného majetku štátu

Účelom výberového konania je predaj majetku štátu - pozemkov v k. ú. Jovsa záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Nehnuteľný majetok sa nachádza v k.ú. Jovsa, vo vlastnícke VLM SR š.p., o.z. Kamenica n/Cir., zapísané na Okresnom úrade, katastrálnom odbore Michalovce na LV č. 153.

 • prevádzková budova LS Jovsa s. č. 244 na parc. č. 217 s príslušenstvom,
 • parc. KN C č. 215/1- záhrady o výmere 2884 m2,
 • parc. KN C č. 216/8- záhrady o výmere 2817 m2,
 • parc. KN C č. 217- zastavané plochy a nádvoria o výmere 270 m2,
 • parc. KN C č. 218/4 -zastavané plochy a nádvoria o výmere 176 m2.

Lehota na predkladanie ponúk: 17. 05. 2019 do 12:00 hod.

Výberové konanie na predaj nehnuteľného majetku štátu

Účelom výberového konania je predaj majetku štátu - pozemkov v k. ú. Kamenica n/Cir. záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Nehnuteľný majetok sa nachádza v k. ú. Kamenica n/Cir., vo vlastnícke štátu a správe VLM SR š.p., o.z. Kamenica n/Cir., zapísané na Okresnom úrade Humenné, katastrálnom odbore na LV č. 487.

 • parcela KN C č. 1319, ovocný sad o výmere 461 m2,
 • parcela KN C č. 114814, ostatná plocha o výmere 769 m2,
 • parcela KN C č. 1148/34, ostatná plocha o výmere 1113 m2,
 • parcela KN C č. 114813 5, ostatná plocha o výmere 798 m2,
 • parcela KN C č. 307215, zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 m2,
 • parcela KN C č. 314411, záhrada o výmere 946 m2.

Lehota na predkladanie ponúk: 17. 05. 2019 do 12:00 hod.

Ponuka na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu

Pozemok KN registra „C“ z LV č. 2228 v katastrálne územie Ľubica, obec ĽUBICA, okres Kežmarok:

 • pozemok na parcele KN C č. 7880/105 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 689 m2.

Lehota na predkladanie ponúk: 10. 05. 2019 do 12:00 hod.

Ponuka na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu

Stavby:

 • prevádzková budova Kolačkov súp. č. 100 na parc. č. 189/3 k.ú. Kolačkov.

Pozemky v k.ú. Kolačkov, zapísané na Okresnom úrade katastrálnom odbore Stará Ľubovňa na LV číslo 211:

 • pozemok na parcele číslo 189/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 144 m2,
 • pozemok na parcele číslo 189/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 32 m2,
 • pozemok na parcele číslo 189/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1176 m2.

Lehota na predkladanie ponúk: 10. 05. 2019 do 12:00 hod.


Informácia o vyhodnotení ponuk

Vyhodnotenie ponúk predložených uchádzačmi v zákazke „Hydraulické modelovanie pre protipovodňové opatrenia, časť č. 1 povodie toku Ľubice“.

Informácia o vyhodnotení ponuk

Vyhodnotenie ponúk predložených uchádzačmi v zákazke „Hydraulické modelovanie pre protipovodňové opatrenia, časť č. 2 Oblasť Levočských vrchov 1. etapa“ a „Hydraulické modelovanie pre protipovodňové opatrenia, časť č. 3 Oblasť Levočských vrchov 2. etapa“.

Z času na čas zíďte z vyšliapaného chodníka a straťte sa v lese. Môžete si byť istí, že nájdete čosi, čo ste predtým nikdy nevideli.

/ Alexander Graham Bell /

VOJENSKÉ LESY A MAJETKY SR, Š.P.

Súčasné VLM SR vznikli po rozdelení Československa v r. 1993 so sídlom v Pliešovciach. Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Podnik aktuálne hospodári na výmere 65 431 ha lesnej pôdy s ročnou ťažbou cca 300 000 m3. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

g. r. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce

Tel.: +421 45 5306 101
Fax: +421 45 5306 102
Email: sekretariat@vlm.sk

o. z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky

Tel.: +421 34 7954 202
Fax: +421 34 7954 205
Email: sekretariat.ma@vlm.sk

o. z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec

Tel.: +421 52 4663 601
Fax: +421 52 4663 612
Email: sekretariat.kk@vlm.sk

o. z. Kamenica nad Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica nad Cirochou

Tel.: +421 57 7590 501
Fax: +421 57 7590 500
Email: sekretariat.kc@vlm.sk

Viac o štátnom podniku Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z.