Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. Online kamera

VOJENSKÉ LESY
A MAJETKY SR, Š.P.

Výberové konanie na predaj nehnuteľného majetku štátu

Výberové konanie na predaj nehnuteľného majetku štátu - stavba a pozemky v k. ú. Jovsa z LV č. 153:

 • prevádzková budova LS Jovsa s. č. 244 na parc. č. 217 s príslušenstvom,
 • parcela KN registra „C“ č. 215/1, záhrady o výmere 2884 m2,
 • parcela KN registra „C“ č. 216/8, záhrady o výmere 2817 m2,
 • parcela KN registra „C“ č. 217, zastavané plochy a nádvoria o výmere 270 m2,
 • parcela KN registra „C“ č. 218/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 176 m2.

Termín doručenia ponúk: 05. 10. 2018 do 12:00 hod.

Ponuka na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku

Ponuka na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku Štátu formou výberového konania - pozemky z LV č. 1062 v k. ú. Šambron a z LV č. 7 v k. ú. Tichý Potok:

 • parcela z LV č. 1062 v k. ú. Šambron KN registra „C“ č. 403/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1049 m2,
 • parcela z LV č. 1062 v k. ú. Šambron KN registra „C“ č. 403/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3248 m2,
 • parcela z LV č. 1062 v k. ú. Šambron KN registra „C“ č. 496/11, ostatné plochy o výmere 1 m2,
 • parcela z LV č. 7 v k. ú. Tichý Potok KN registra „C“ č. 449/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 285 m2,
 • parcela z LV č. 7 v k. ú. Tichý Potok KN registra „C“ č. 449/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 43 m2,
 • parcela z LV č. 7 v k. ú. Tichý Potok KN registra „C“ č. 449/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2,
 • parcela z LV č. 7 v k. ú. Tichý Potok KN registra „C“ č. 451/8, zastavané plochy a nádvoria o výmere 176 m2.

Lehota na predkladanie ponúk: 20. 09. 2018 do 12:00 hod..

Ponuka na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku

Ponuka na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu formou výberového konania - k.u. Sklené:

 • pozemok na parcele číslo 919/1 KN registra „C“ z LV č. 738 - zastavané plochy a nádvoria 847 m2,

Termín doručenia ponúk: 14. 09. 2018 do 12:00 hod.


Informácia o vyhodnotení ponuk

Vyhodnotenie ponúk predložených uchádzačmi v zákazke „Odborné ichtyologické služby pre protipovodňové opatrenia, časť č. 1 povodie toku Ľubice“.

Informácia o vyhodnotení ponuk

Vyhodnotenie ponúk predložených uchádzačmi v zákazke „Odborné ichtyologické služby pre protipovodňové opatrenia, časť č. 2 oblasť Levočských vrchov – 1. etapa“.

Informácia o vyhodnotení ponuk

Vyhodnotenie ponúk predložených uchádzačmi v zákazke „Odborné ichtyologické služby pre protipovodňové opatrenia, časť č. 3 oblasť Levočských vrchov – 2. etapa“.

Informácia o vyhodnotení ponuk

Vyhodnotenie ponúk predložených uchádzačmi v zákazke „Rekultivácia plôch – Stredné Slovensko“.

Informácia o vyhodnotení ponuk

Vyhodnotenie ponúk predložených uchádzačmi v zákazke „Dodávka korugovaných rúr“.

Informácia o vyhodnotení ponuk

Vyhodnotenie ponúk predložených uchádzačmi v zákazke „Kamenivo prírodné“.

Informácia o vyhodnotení ponuk

Vyhodnotenie ponúk predložených uchádzačmi v zákazke „Modernizácia a rekonštrukcia manipulačných a výustných objektov rybníkov“.

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponuky

Vyhodnotenie ponuky predloženej uchádzačom v zákazke s nízkou hodnotou na poskytnutie služieb postupom priameho rokovacieho konania na predmet „Komplexné zisťovanie stavu lesa pre Lesný celok Podolínec“.


Oznámenie o zrušení použitého postupu zadávania zákazky

Oznámenie o zrušení použitého postupu zadávania zákazky

Z času na čas zíďte z vyšliapaného chodníka a straťte sa v lese. Môžete si byť istí, že nájdete čosi, čo ste predtým nikdy nevideli.

/ Alexander Graham Bell /

VOJENSKÉ LESY A MAJETKY SR, Š.P.

Súčasné VLM SR vznikli po rozdelení Československa v r. 1993 so sídlom v Pliešovciach. Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Podnik aktuálne hospodári na výmere 65 431 ha lesnej pôdy s ročnou ťažbou cca 300 000 m3. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

g. r. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce

Tel.: +421 45 5306 101
Fax: +421 45 5306 102
Email: sekretariat@vlm.sk

o. z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky

Tel.: +421 34 7954 202
Fax: +421 34 7954 205
Email: sekretariat.ma@vlm.sk

o. z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec

Tel.: +421 52 4663 601
Fax: +421 52 4663 612
Email: sekretariat.kk@vlm.sk

o. z. Kamenica nad Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica nad Cirochou

Tel.: +421 57 7590 501
Fax: +421 57 7590 500
Email: sekretariat.kc@vlm.sk

Viac o štátnom podniku Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z.