Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. Online kamera

VOJENSKÉ LESY
A MAJETKY SR, Š.P.

PREVÁDZKOVATEĽ: Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, so sídlom Les-nícka 23, 962 63 Pliešovce, Slovenská republika, IČO: 31577920, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Pš, vložka č.: 115/S (ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Účel spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik spracováva Vaše osobné údaje na nižšie uvedené účely a v nasledovných oblastiach:

Účel spracovania Právny základ spracovateľskej činnosti Lehota na výmaz OÚ Kategória príjemcov
Evidencia dodávateľov oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je evidencia dodávateľov 10 rokov poverení zamestnanci podľa pracovného zaradenia, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Evidencia odberateľov/klientov pprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je evidencia odberateľov/klientov objednávky, dodacie listy – 5 rokov, ostatné účtovné doklady – 10 rokov poverení zamestnanci podľa pracovného zaradenia, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Poskytovanie stravovacích služieb zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia 10 rokov od poskytnutia služby poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Prenájom rekreačných zariadení zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia 10 rokov od ukončenia prenájmu poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, príslušná obec, na území ktorej sa ubytovacie zariadenie nachádza
Kancelárske služby zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia 10 rokov od poskytnutia služby poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Poskytovanie dopravných, prepravných a nákladných služieb zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia 10 rokov od poskytnutia služby poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Prenájom dielní zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia 10 rokov od ukončenia prenájmu poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Predaj dreva zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia 10 rokov od uskutočnenia objednávky poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Predaj prírodného drveného kameniva zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia 10 rokov od uskutočnenia objednávky poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Iná obchodná činnosť prevádzkovateľa zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia 10 rokov od uskutočnenia objednávky, ukončenia zmluvného vzťahu, poskytnutia služby poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Poskytovanie ubytovacích služieb predzmluvný a zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1písm b) Nariadenia 10 rokov od poskytnutia služby poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, príslušná obec, na území ktorej sa ubytovacie zariadenie nachádza
Platenie poplatkov a daní za ubytovanie (pri prevádzke ubytovacích zariadení zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 10 rokov obec, na ktorej území sa ubytovacie zariadenie nachádza, iné subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom
Objednávka lovu/formulár webová stránka predzmluvný a zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1písm b) Nariadenia 2 mesiace od vybavenia objednávky, následne 10 rokov, ak dôjde k zrealizovaniu objednávky poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Poplatkový lov zveri zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia 10 rokov od vykonania objednávky poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Vybavovanie poľovného lístka zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, doba, po ktorú príslušná obvodná komisia vydáva poľovné lístky je upravená v § 51 zákona č. 274/2009 o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prevádzkovateľ zabezpečuje vybavovanie predmetných poľovných lístkov na základe zmluvného vzťahu a preto je lehota na výmaz osobných údajov 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu obvodná komora, iné subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom
Vybavovanie zákonného poistenia zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu poisťovňa, iné subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom
Predaj zveriny zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, 10 rokov od predaja subjekty ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom
Predaj prebytočného hnuteľného/nehnuteľného majetku zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby 10 rokov od predaja príslušný ústredný orgán štátnej správy, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom
Uskutočňovanie výberových konaní na obstaranie tovarov a služieb zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku, Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a súvisiace právne predpisy, zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia po ukončení súťaže inak 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, členovia komisie
Predaj, prenájom a úschova zbraní a streliva zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia 10 rokov od zániku zmluvy, objednávky orgány PZ, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, iné subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Ponuky obchodných partnerov zmluvný resp. predzmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia 5 rokov poverení zamestnanci podľa pracovného zaradenia, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona

Z času na čas zíďte z vyšliapaného chodníka a straťte sa v lese. Môžete si byť istí, že nájdete čosi, čo ste predtým nikdy nevideli.

/ Alexander Graham Bell /

VOJENSKÉ LESY A MAJETKY SR, Š.P.

Súčasné VLM SR vznikli po rozdelení Československa v r. 1993 so sídlom v Pliešovciach. Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Podnik aktuálne hospodári na výmere 65 431 ha lesnej pôdy s ročnou ťažbou cca 300 000 m3. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

g. r. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce

Tel.: +421 45 5306 101
Fax: +421 45 5306 102
Email: sekretariat@vlm.sk

o. z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky

Tel.: +421 34 7954 202
Fax: +421 34 7954 205
Email: sekretariat.ma@vlm.sk

o. z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec

Tel.: +421 52 4663 601
Fax: +421 52 4663 612
Email: sekretariat.kk@vlm.sk

o. z. Kamenica nad Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica nad Cirochou

Tel.: +421 57 7590 501
Fax: +421 57 7590 500
Email: sekretariat.kc@vlm.sk

Viac o štátnom podniku Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z.