Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. Online kamera

VOJENSKÉ LESY
A MAJETKY SR, Š.P.

PREVÁDZKOVATEĽ: Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, so sídlom Les-nícka 23, 962 63 Pliešovce, Slovenská republika, IČO: 31577920, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Pš, vložka č.: 115/S (ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Účel spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik spracováva Vaše osobné údaje na nižšie uvedené účely a v nasledovných oblastiach:

Účel spracovania Právny základ spracovateľskej činnosti Lehota na výmaz OÚ Kategória príjemcov
Evidencia žiadosti o prijatie do zamestnania Zmluva v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, vrátane predzmluvných vzťahov do 6 M od rozhodnutia o neprijatí resp. oznámení o neobsadzovaní voľnej pozície, do 6 M od uplynutia 5 rokov od rozhodnutia o prijatí poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Výberové konanie Zmluva v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, vrátane predzmluvných vzťahov do 6M od rozhodnutia o neprijatí, do 6 M od uplynutia 5 rokov od rozhodnutia o prijatí poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Vstupná LPP, periodická LPP, výstupná LPP Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zmluva v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, vrátane predzmluvných vzťahov do 6 M od uplynutia 20 rokov-(2. a 3. kategória prác) 10 rokov-(1. a 2. kategória prác) poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť údaje zo zákona, subjekt zabezpečujúci pracovnú zdravotnú službu
Sociálne poistenie zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 6 M od uplynutia 10 rokov od vykonania vymedzeného plnenia poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, sociálna poisťovňa, subjekt zabezpečujúci správu IS v ktorom je agenda vedená, subjekty ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Zdravotné poistenie vrátane ročného zúčtovania zdravotného poistenia zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 6 M od uplynutia 10 rokov od vykonania vymedzeného plnenia poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, zdravotné poisťovne, subjekt zabezpečujúci správu IS v ktorom je agenda vedená, subjekty ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Plnenie povinností zamestnávateľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, evidencia úrazov/ vedenie dokumentácie BOZP zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov do 6 M od uplynutia 5 rokov po ukončení/zániku povinnosti resp. vzniku evidovanej skutočnosti poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť údaje zo zákona, subjekt zabezpečujúci plnenie povinnosti prevádzkovateľa v oblasti BOZP, subjekt zabezpečujúci správu IS v ktorom je agenda vedená
Kontrola používania alkoholických nápojov a iných omamných látok zamestnancom na pracovisku / vedenie evidencie kontrol Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a osobitné právne predpisy do 6 M od uplynutia 5 rokov po ukončení/zániku povinnosti resp. vzniku evidovanej skutočnosti poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, subjekt zabezpečujúci plnenie povinnosti prevádzkovateľa v oblasti BOZP
Prideľovanie a evidencia pridelených osobných ochranných pracovných prostriedkov Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 6 M od uplynutia 10 rokov od vykonania záznamu poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, subjekt zabezpečujúci plnenie povinnosti prevádzkovateľa v oblasti BOZP
Poskytovanie lesníckej rovnošaty Zmluva v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia do 6 M od skončenia pracovného alebo iného obdobného pomeru zamestnanca poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Dohoda o hmotnej zodpovednosti zamestnanca / o zákaze konkurencie / o vyrovnaní záväzku zamestnanca / o práci nadčas / o pracovnej pohotovosti / o zmene PZ / o skončení pracovného pomeru Zmluva v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia do 6 M od 70 roku života dotknutej osoby, minimálne do ukončenia pracovného pomeru poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, subjekt zabezpečujúci správu IS v ktorom je agenda vedená
Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovnoprávnym vzťahom a obdobným vzťahom Zmluva v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a osobitné právne predpisy, Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách do 6 M od uplynutia 10 rokov od ukončenia pracovného resp. obdobného pomeru poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť údaje zo zákona, subjekt zabezpečujúci správu IS v ktorom je agenda vedená
Osobné spisy zamestnancov Zmluva v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a osobitné právne predpisy, Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme do 6 M od 70 roku života dotknutej osoby, minimálne do ukončenia pracovného pomeru poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť údaje zo zákona, subjekt zabezpečujúci správu IS v ktorom je agenda vedená
Spis osôb vykonávajúcich prácu mimo pracovného pomeru Zmluva v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a osobitné právne predpisy do 6 M od uplynutia 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť údaje zo zákona, subjekt zabezpečujúci správu IS v ktorom je agenda vedená
Výplata mzdy zamestnancom (výplatné listiny, výplatné pásky, podklady ku mzdám, rekapitulácia miezd) zákon č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov do 6 M od uplynutia 10 rokov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekt zabezpečujúci správu IS v ktorom je agenda vedená, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť údaje zo zákona
Sociálna politika zamestnávateľa/stravovanie (mesačné prehľady) Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov do 6 M od uplynutia 10 rokov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekt zabezpečujúci správu IS v ktorom je agenda vedená, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť údaje zo zákona
Sociálna politika zamestnávateľa/rekreačné poukazy Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov do 6 M od uplynutia 10 rokov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť údaje zo zákona, subjekt zabezpečujúci správu IS v ktorom je agenda vedená
Evidencia poskytnutých benefitov zo sociálneho fondu- príspevok na dopravu, sociálna výpomoc, príspevok pri životnom/pracovnom jubileu, narodení dieťaťa, ostatné príspevky Zmluva v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov do 6 M od uplynutia 10 rokov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť údaje zo zákona, subjekt zabezpečujúci správu IS v ktorom je agenda vedená
Poskytovanie benefitov zo sociálneho fondu-peňažná pôžička Zmluva v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia do 6 M od uplynutia 10 rokov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť údaje zo zákona, subjekt zabezpečujúci správu IS v ktorom je agenda vedená
Príspevky doplnkového dôchodkového sporenia Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 6 M od uplynutia 10 rokov od vykonania plnenia poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť údaje zo zákona, doplnkové dôchodkové spoločnosti, subjekt zabezpečujúci správu IS v ktorom je agenda vedená
Zabezpečovanie sociálneho programu pre zamestnancov vo forme organizovania podujatí pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia do 6 M od skončenia pracovného alebo iného obdobného pomeru zamestnanca- po dobu platnosti súhlasu poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť údaje zo zákona, subjekty zabezpečujúce jednotlivé nevyhnutné plnenia pri organizovaní konkrétnych podujatí
Mzdové listy zákon č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonom v znení neskorších predpisov, Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení do 6 M od uplynutia 70 rokov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť údaje zo zákona, subjekt zabezpečujúci správu IS v ktorom je agenda vedená
Evidencia dochádzky a dovolenky/pracovného času zamestnancov a osôb vykonávajúcich prácu mimo pracovného pomeru Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov do 6 M od uplynutia 70 rokov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť údaje zo zákona, subjekt zabezpečujúci správu IS v ktorom je agenda vedená
Registrácia dochádzky zamestnanca súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia do 1 M od skončenia pracovného alebo iného obdobného pomeru zamestnanca poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť údaje zo zákona, subjekt zabezpečujúci správu IS v ktorom je agenda vedená
Evidencia zamestnancov a osôb vykonávajúcich prácu mimo pracovného pomeru Oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je evidencia zamestnancov do 6 M od uplynutia 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť údaje zo zákona, subjekt zabezpečujúci správu IS v ktorom je agenda vedená
Používanie motorového vozidla vo vlastníctve zamestnanca na služobné účely Zmluva v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia do 6 M od uplynutia 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť údaje zo zákona, subjekt zabezpečujúci správu IS v ktorom je agenda vedená
Vyhotovenie a spracovanie fotografie/videozáznamu zamestnanca, informovanie o pracovných/životných jubileách prostredníctvom časopisu vydávaného zamestnávateľom súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1. písm. a) Nariadenia do 6 M od skončenia pracovného alebo iného obdobného pomeru zamestnanca- po dobu platnosti súhlasu poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť údaje zo zákona, subjekt zabezpečujúci správu IS v ktorom je agenda vedená
GPS monitorovanie vozidiel- kniha jázd Oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je Vyhotovenie a evidencia knihy jázd do 6 M od uplynutia 5 rokov od evidencie údaju poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, subjekt zabezpečujúci správu IS v ktorom je agenda vedená
Evidencia uchádzačov o zamestnanie súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1. písm. a) Nariadenia do 6 M od uplynutia platnosti udeleného súhlasu poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb, ročné zúčtovanie daní vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb, ročné zúčtovanie daní 10 rokov daňový úrad, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť údaje zo zákona

Z času na čas zíďte z vyšliapaného chodníka a straťte sa v lese. Môžete si byť istí, že nájdete čosi, čo ste predtým nikdy nevideli.

/ Alexander Graham Bell /

VOJENSKÉ LESY A MAJETKY SR, Š.P.

Súčasné VLM SR vznikli po rozdelení Československa v r. 1993 so sídlom v Pliešovciach. Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Podnik aktuálne hospodári na výmere 65 431 ha lesnej pôdy s ročnou ťažbou cca 300 000 m3. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

g. r. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce

Tel.: +421 45 5306 101
Fax: +421 45 5306 102
Email: sekretariat@vlm.sk

o. z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky

Tel.: +421 34 7954 202
Fax: +421 34 7954 205
Email: sekretariat.ma@vlm.sk

o. z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec

Tel.: +421 52 4663 601
Fax: +421 52 4663 612
Email: sekretariat.kk@vlm.sk

o. z. Kamenica nad Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica nad Cirochou

Tel.: +421 57 7590 501
Fax: +421 57 7590 500
Email: sekretariat.kc@vlm.sk

Viac o štátnom podniku Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z.