Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. Online kamera

VOJENSKÉ LESY
A MAJETKY SR, Š.P.

PREVÁDZKOVATEĽ: Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, so sídlom Les-nícka 23, 962 63 Pliešovce, Slovenská republika, IČO: 31577920, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Pš, vložka č.: 115/S (ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Účel spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik spracováva Vaše osobné údaje na nižšie uvedené účely a v nasledovných oblastiach:

Účel spracovania Právny základ spracovateľskej činnosti Lehota na výmaz OÚ Kategória príjemcov
Vybavovanie súhlasov na pobyt a vjazd do vojenského obvodu zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu ústredný orgán štátnej správy, príslušný obecný úrad, podľa miesta výkonu poľovačky, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, iné subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Objednávka lovu/formulár webová stránka predzmluvný a zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1písm b) Nariadenia 2 mesiace od vybavenia objednávky, následne 10 rokov, ak dôjde k zrealizovaniu objednávky poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Poplatkový lov zveri zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia 10 rokov od vykonania objednávky poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Vybavovanie poľovného lístka zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, doba, po ktorú príslušná obvodná komisia vydáva poľovné lístky je upravená v § 51 zákona č. 274/2009 o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prevádzkovateľ zabezpečuje vybavovanie predmetných poľovných lístkov na základe zmluvného vzťahu a preto je lehota na výmaz osobných údajov 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu obvodná komora, iné subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom
Vybavovanie zákonného poistenia zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu poisťovňa, iné subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom
Predaj zveriny zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, 10 rokov od predaja subjekty ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom
Poskytovanie ubytovacích služieb predzmluvný a zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1písm b) Nariadenia 10 rokov od poskytnutia služby poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Evidencia návštev poľovného revíru (vedenie knihy návštev) zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 3 roky po ukončení poľovnej sezóny poľovný hospodár, poľovná stráž, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom
Evidencia výsledku poľovačky/ hlásenie o ulovenej zveri zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 55 ods. 10 zákona č. 274/2009 o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 1 rok od zápisu údajov do povolenia na lov poľovný hospodár, osoba poverená poľovným hospodárom, poľovná stráž, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom
Vedenie evidencie ubytovaných hostí (vrátane ohlasovacej povinnosti) zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej republiky, zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov do uplynutia zákonných požiadaviek ubytovaní hostia (štátni občania SR) ubytovaní hostia (Cudzinci)
Prevádzkovanie fotopascí v priestoroch lesov oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je ochrana pred protiprávnym konaním subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom
Plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona jednotlivo podľa vykonanej spracovateľskej operácie, v zmysle plnenia úloh poľovný hospodár, poľovná stráž, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom
Vedenie záznamov o poľovnom revíri zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 10 rokov orgány štátnej správy, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom
Konanie o ustanovení poľovného hospodára zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5 rokov od ukončenia konania príslušný okresný úrad, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom
Agenda súvisiaca s poľovnou kynológiou zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve 10 rokov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona

Z času na čas zíďte z vyšliapaného chodníka a straťte sa v lese. Môžete si byť istí, že nájdete čosi, čo ste predtým nikdy nevideli.

/ Alexander Graham Bell /

VOJENSKÉ LESY A MAJETKY SR, Š.P.

Súčasné VLM SR vznikli po rozdelení Československa v r. 1993 so sídlom v Pliešovciach. Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Podnik aktuálne hospodári na výmere 65 431 ha lesnej pôdy s ročnou ťažbou cca 300 000 m3. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

g. r. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce

Tel.: +421 45 5306 101
Fax: +421 45 5306 102
Email: sekretariat@vlm.sk

o. z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky

Tel.: +421 34 7954 202
Fax: +421 34 7954 205
Email: sekretariat.ma@vlm.sk

o. z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec

Tel.: +421 52 4663 601
Fax: +421 52 4663 612
Email: sekretariat.kk@vlm.sk

o. z. Kamenica nad Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica nad Cirochou

Tel.: +421 57 7590 501
Fax: +421 57 7590 500
Email: sekretariat.kc@vlm.sk

Viac o štátnom podniku Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z.