Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. Online kamera

VOJENSKÉ LESY
A MAJETKY SR, Š.P.

PREVÁDZKOVATEĽ: Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, so sídlom Les-nícka 23, 962 63 Pliešovce, Slovenská republika, IČO: 31577920, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Pš, vložka č.: 115/S (ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Účel spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik spracováva Vaše osobné údaje na nižšie uvedené účely a v nasledovných oblastiach:

Účel spracovania Právny základ spracovateľskej činnosti Lehota na výmaz OÚ Kategória príjemcov
Plnenie povinností prevádzkovateľa ako štátneho podniku zákonná povinnosť v zmysle čl. 6 ods. 1. písm. c) Nariadenia zákon č. 111/1990 Zb. Zákon o štátnom podniku v znení neskorších predpisov zákon č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov jednotlivé lehoty podľa Registratúrneho plánu príslušný ústredný orgán štátnej správy - Ministerstvo obrany SR, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, návštevníci webovej stránky, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom
Zverejňovanie zmlúv a plnenie povinností podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám zákon 382/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Uznesenie vlády Slovenskej Republiky č. 491 z 15. júla 2010 k zverejneniu zmlúv ministerstiev a verejných inštitúcií , Uznesenie vlády Slovenskej Republiky č. 603 z 8. septembra 2010 k návrhu na ďalšie zverejňovanie zmlúv ministerstiev a verejných inštitúcií 10 rokov subjekty ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, návštevníci webovej stránky, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom
Plnenie povinností subjektu hospodárskej mobilizácie zákonná povinnosť 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácií a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov 5 rokov od zániku dôvodu Ministerstvo obrany SR, iné subjekty ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom
Komunikácia s ústrednými orgánmi štátnej správy a inými orgánmi štátnej správy na úseku pôdohospodárstva, lesníctva, lesného hospodárstva, poľovníctva, rybárstva, ochrany prírody a životného prostredia, vodného hospodárstva, obrany, majetkovej agendy, vrátane evidencie dokumentácie súvisiacej s uvedenou agendou zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch, Zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), Zákon č. 216/2018 Z. z. Zákon o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a súvisiace právne predpisy 10 rokov ústredné orgány štátnej správy iné orgány štátnej správy, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom
Plnenie povinností na úseku civilnej obrany zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva podľa vykonanej spracovateľskej operácie, ktorá závisí od účelu spracúvania v súlade so zásadou minimalizácie uchovávania osobných údajov príslušné orgány štátnej správy, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Správa majetku oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným správa majetku štátneho podniku prevod majetku štátu - 10 rokov, dohody o navrátení užívacích práv a navrátení majetku - 10 rokov, stavebné projekty - po dobu existencie stavby, zoznamy nehnuteľností - 10 rokov, iná správa majetku - 10 rokov príslušné ústredné orgány štátnej správy, iné subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom

Z času na čas zíďte z vyšliapaného chodníka a straťte sa v lese. Môžete si byť istí, že nájdete čosi, čo ste predtým nikdy nevideli.

/ Alexander Graham Bell /

VOJENSKÉ LESY A MAJETKY SR, Š.P.

Súčasné VLM SR vznikli po rozdelení Československa v r. 1993 so sídlom v Pliešovciach. Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Podnik aktuálne hospodári na výmere 65 431 ha lesnej pôdy s ročnou ťažbou cca 300 000 m3. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

g. r. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce

Tel.: +421 45 5306 101
Fax: +421 45 5306 102
Email: sekretariat@vlm.sk

o. z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky

Tel.: +421 34 7954 202
Fax: +421 34 7954 205
Email: sekretariat.ma@vlm.sk

o. z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec

Tel.: +421 52 4663 601
Fax: +421 52 4663 612
Email: sekretariat.kk@vlm.sk

o. z. Kamenica nad Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica nad Cirochou

Tel.: +421 57 7590 501
Fax: +421 57 7590 500
Email: sekretariat.kc@vlm.sk

Viac o štátnom podniku Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z.