Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. Online kamera

VOJENSKÉ LESY
A MAJETKY SR, Š.P.

PREVÁDZKOVATEĽ: Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, so sídlom Les-nícka 23, 962 63 Pliešovce, Slovenská republika, IČO: 31577920, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Pš, vložka č.: 115/S (ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Účel spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik spracováva Vaše osobné údaje na nižšie uvedené účely a v nasledovných oblastiach:

Účel spracovania Právny základ spracovateľskej činnosti Lehota na výmaz OÚ Kategória príjemcov
Predaj dreva zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia 10 rokov od uskutočnenia objednávky poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Využívanie cudzích pozemkov na činnosti súvisiace s ťažbou a prepravou dreva v nevyhnutnom rozsahu v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1. písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je oprávnený záujem vyplývajúci z ust. § 24 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch 10 rokov od ukončenia vzťahu vyplývajúcemu z dohody resp. zmluvy subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, zamestnanci prevádzkovateľa
Využívanie cudzích pozemkov na činnosti súvisiace s ťažbou a prepravou dreva v nevyhnutnom rozsahu v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1. písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je oprávnený záujem vyplývajúci z ust. § 24 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch 10 rokov od ukončenia vzťahu vyplývajúcemu z dohody resp. zmluvy subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, zamestnanci prevádzkovateľa
Plnenie povinností súvisiacich s Informačným systémom lesného hospodárstva (§45 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch) zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch 10 rokov lesný hospodár, orgán štátnej správy lesného hospodárstva, lesnícka ochranárska služba, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Monitorovanie lesných ciest a súvisiacich priestorov oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je kontrola pohybu drevnej hmoty a kontrola pohybu vozidiel nad 3,5 tony jednotlivo podľa vykonanej spracovateľskej operácie, v zmysle zákonných požiadaviek príslušná obec, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom
Činnosť hospodárskeho subjektu nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva, Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) č. 607/2012 o podrobných pravidlách v súvislosti so systémom náležitej starostlivosti a pravidelnosťou a povahou kontrol monitorovacích organizácií v zmysle nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva, zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody krajiny, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 232/2006 Z. z. o vyznačovaní ťažby dreva, označovaní vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva, vyhláška 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencií 10 rokov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, príslušné úrady štátne orgány na úseku lesného hospodárstva, iné subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, zamestnanci prevádzkovateľa

Z času na čas zíďte z vyšliapaného chodníka a straťte sa v lese. Môžete si byť istí, že nájdete čosi, čo ste predtým nikdy nevideli.

/ Alexander Graham Bell /

VOJENSKÉ LESY A MAJETKY SR, Š.P.

Súčasné VLM SR vznikli po rozdelení Československa v r. 1993 so sídlom v Pliešovciach. Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Podnik aktuálne hospodári na výmere 65 431 ha lesnej pôdy s ročnou ťažbou cca 300 000 m3. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

g. r. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce

Tel.: +421 45 5306 101
Fax: +421 45 5306 102
Email: sekretariat@vlm.sk

o. z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky

Tel.: +421 34 7954 202
Fax: +421 34 7954 205
Email: sekretariat.ma@vlm.sk

o. z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec

Tel.: +421 52 4663 601
Fax: +421 52 4663 612
Email: sekretariat.kk@vlm.sk

o. z. Kamenica nad Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica nad Cirochou

Tel.: +421 57 7590 501
Fax: +421 57 7590 500
Email: sekretariat.kc@vlm.sk

Viac o štátnom podniku Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z.