Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. Online kamera

VOJENSKÉ LESY
A MAJETKY SR, Š.P.

Uznesením vlády SR č. 828 zo dňa 1. 12. 2010 bol schválený návrh nariadenia vlády SR o zrušení Vojenského obvodu Javorina, ktorý bol publikovaný v Zbierke zákonov pod č. 455/2010 s účinnosťou od 1. 1. 2011.

V súvislosti so zrušením Vojenského obvodu Javorina prešli všetky kompetencie povinnej osoby pre účely riešenia reštitučných nárokov v zmysle zákona č.229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších zmien a doplnkov na Vojenské lesy a majetky SR, š. p. Pliešovce.

Od 1. 3. 2011 bolo vytvorené Oddelenie reštitúcií, ktorého hlavnou úlohou bolo ukončiť celý reštitučný proces do konca roka 2014.

Kontakty Známi vlastníci


Postup pri riešení reštitučných nárokov

V zmysle zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku bolo možné uplatniť reštitučný nárok k pozemkom nachádzajúcim sa v bývalom Vojenskom obvode Javorina do 31. 12. 2004. Táto lehota je lehotou prekluzívnou, čo znamená, že neskôr podané uplatnenia nie je možné vyriešiť v súlade so zákonom.

Povinná osoba pre každé jednotlivé uplatnenie vykonáva lustráciu, ktorá spočíva v zisťovaní pôvodného vlastníka, rozsahu zoštátnených pozemkov pôvodného vlastníka, zisťovaní jeho dedičov, zisťovaní oprávnenosti uplatnených nárokov. Lustrácia je vykonávaná na základe matričných podkladov (ako pôvodného vlastníka, tak aj jeho dedičov), podkladov z Obvodného úradu Vojenského obvodu Javorina, pozemnoknižných vložiek z jednotlivých správ katastra a pod. Predpokladom pre uzatvorenie Dohody o vydaní nehnuteľností v zmysle zák. č. 229/1991 Zb. (ďalej len dohoda) je riadne a včas uplatnený reštitučný nárok (do 31. 12. 2004 oprávnenou osobou) a úplnosť všetkých podkladov (rodných listov, úmrtných listov, osvedčení o občianstve, čestných vyhlásení, rozhodnutí v konaniach o dedičstve, pozemnoknižných vložiek, majetkových hárkov a pod.).

Po skompletizovaní vyššie uvedených podkladov, povinná osoba pristúpi k vypracovaniu dohody, ktorú zašle na podpis oprávnenej, resp. oprávneným osobám.

Vzhľadom na to, že dohoda podlieha schváleniu pozemkovým úradom vo forme rozhodnutia vydaným v správnom konaní, po doručení podpísanej dohody od oprávnenej, resp. oprávnených osôb, povinná osoba zašle dohodu na schválenie Obvodnému pozemkovému úradu v Kežmarku, ktorý ako príslušný správny orgán dohodu schvaľuje v zmysle § 9 ods. 2 zák. č. 229/1991 Zb. Správny orgán zasiela vyhotovenie schválenej dohody povinnej osobe aj oprávnenej osobe. Po uplynutí zákonom stanovej lehoty sa schválená dohoda stáva právoplatnou, vykonateľnou a spôsobilou na zápis do katastra nehnuteľností, ktorý vykonáva príslušná správa katastra.

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia pozemkového úradu oprávnená osoba vyzve povinnú osobu na vydanie nehnuteľnosti. Povinná osoba pristúpi k vydávaniu užívacích práv podľa §22a zákona 229/1991 Zb., a to v ucelených lesných častiach, ktorými sú jednotky priestorového rozdelenia lesa, bez vytyčovania jednotlivých pozemkov. Nakoľko je vlastníctvo pozemkov veľmi rozdrobené, aby nedošlo k narušeniu racionálneho lesného hospodárenia alebo k narušeniu trvalej udržateľnosti pozemkov, ako prírodného zdroja, môžu sa vlastníci združiť a vytvoriť lesné spoločenstvá a týmto povinná osoba po dohode vydá užívacie práva na obhospodarovanie ucelenej lesnej časti (racionálne obhospodarovanie spravidla nad 30 ha).

Na základe vydaných užívacích práv obhospodaruje oprávnená osoba ucelené lesné časti do ukončenia procesu reštitúcii, kedy po dohode, na základe zámenných zmlúv (pozemkových úprav), sa oprávnená osoba stane vlastníkom obhospodarovaných pozemkov.


AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Nechajte sa informovať automaticky s dostatočným predstihom o novinkách v štátnom podniku.

VOJENSKÉ LESY A MAJETKY SR, Š.P.

Súčasné VLM SR vznikli po rozdelení Československa v r. 1993 so sídlom v Pliešovciach. Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Podnik aktuálne hospodári na výmere 65 431 ha lesnej pôdy s ročnou ťažbou cca 300 000 m3. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

g. r. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce

Tel.: +421 45 5306 101
Fax: +421 45 5306 102
Email: sekretariat@vlm.sk

o. z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky

Tel.: +421 34 7954 202
Fax: +421 34 7954 205
Email: sekretariat.ma@vlm.sk

o. z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec

Tel.: +421 52 4663 601
Fax: +421 52 4663 612
Email: sekretariat.kk@vlm.sk

o. z. Kamenica nad Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica nad Cirochou

Tel.: +421 57 7590 501
Fax: +421 57 7590 500
Email: sekretariat.kc@vlm.sk

Viac o štátnom podniku Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z.