Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. Online kamera

VOJENSKÉ LESY
A MAJETKY SR, Š.P.

Výberové konanie na predaj nehnuteľného majetku štátu

Vojenské lesy a majetky SR, š.p. vyhlasujú výberové konanie na predaj nehnuteľného majektu štátu:

  • pozemok na parcele číslo 13/3 KN - záhrady o výmere 2911m2,
  • pozemok na parcele číslo 13/21 KN - záhrady o výmere 617m2.

Termín doručenia ponúk: 08. 07. 2017 do 12:00 hod.

Ponuka na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu

Ponuka na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu formou výberového konania:

  • Pozemok na parcele číslo 7880/71 KN registra „C“ z LV č. 235 v k. ú. Ľubica,
  • Pozemok na parcele číslo 5838/23 KN registra „C“ z LV č. 2228 v k. ú. Ľubica,
  • Pozemky KN registra „C“ z LV č. 235 v k. ú. Ľubica.

Termín doručenia ponúk: 26. 05. 2017 do 12:00 hod.

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Nechajte sa informovať automaticky s dostatočným predstihom o novinkách v štátnom podniku.

VOJENSKÉ LESY A MAJETKY SR, Š.P.

Súčasné VLM SR vznikli po rozdelení Československa v r. 1993 so sídlom v Pliešovciach. Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Podnik aktuálne hospodári na výmere 65 431 ha lesnej pôdy s ročnou ťažbou cca 300 000 m3. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

g. r. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce

Tel.: +421 45 5306 101
Fax: +421 45 5306 102
Email: sekretariat@vlm.sk

o. z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky

Tel.: +421 34 7954 202
Fax: +421 34 7954 205
Email: sekretariat.ma@vlm.sk

o. z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec

Tel.: +421 52 4663 601
Fax: +421 52 4663 612
Email: sekretariat.kk@vlm.sk

o. z. Kamenica nad Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica nad Cirochou

Tel.: +421 57 7590 501
Fax: +421 57 7590 500
Email: sekretariat.kc@vlm.sk

Viac o štátnom podniku Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z.