Certifikácia lesov

Certifikácia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov je postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov (CSFM)

Naše certifikáty
Certifikácia lesov

Certifikácia lesov alebo lesných produktov je aj priamym ekonomickým nástrojom na presadenie určitých princípov obhospodarovania lesov do praxe - významné drevárske spoločnosti požadujú certifikované drevo a ich výrobky z tohto dreva sú taktiež certifikované, čiže kupujúci vie, že ich výrobou nebola ohrozená budúcnosť lesov. Potvrdením pre zákazníka kupujúceho výrobok z dreva o tom, že drevo z ktorého je tovar vyrobený pochádza z certifikovaného lesa je certifikát spotrebiteľského reťazca (chain of custody - C-o-C). Jeho držiteľom musia byť všetci spracovatelia podieľajúci sa na výrobe tohto tovaru.

Každý účastník certifikačného procesu, ktorý splnil požiadavky certifikačnej schémy, získa od š. p. Lesy SR „Osvedčenie o účasti na certifikácii lesov“. Vydané osvedčenie pre nás kladie vyššie nároky na kvalitu vykonávanej práce, na ekologizáciu lesa, manipuláciu s odpadmi, na dodržiavanie zásad bezpečnosti zdravia pri práci a dodržiavanie technologických postupov. Jeho význam narastá pri rozširovaní a udržiavaní komunikácie s odberateľmi dreva a tretími stranami, alebo záujmovými skupinami v súvislosti s obhospodarovaním lesov (orgány štátnej správy a samosprávy v dotknutej oblasti, orgány ochrany životného prostredia, lokálne obyvateľstvo, obce) a širšou verejnosťou. Platnosť osvedčenia je časovo obmedzená na dobu maximálne 5 rokov. Po uplynutí tejto doby sa vykoná komplexná revízia zhody hospodárenia.

Certifikovaná spoločnosť je následne po vydaní certifikát spotrebiteľského reťazca (C-o-C) zaregistrovaná do celosvetového informačného registra PEFC certifikovaných organizácií. Uvedený certifikát sa vydáva spravidla na obdobie 5-tich rokov a dodržiavanie požiadaviek každoročne kontroluje certifikačný orgán prostredníctvom tzv. dozorových auditov.

Generálne riaditeľstvo Pliešovce

Generálne riaditeľstvo
Pliešovce

Na základe zisteného stavu obhospodarovania lesa a jeho súladu s certifikačnými podmienkami a kritériami trvalo udržateľného obhospodarovania nám Lesy Slovenskej republiky, š. p. Banská Bystrica dňa 20. 10. 2017 vydali Osvedčenie o účasti na certifikácii lesov č. 1076/2017.

Osvedčenie potvrdzuje, že VLM SR, š. p., Správa lesov Pliešovce obhospodarujú lesy trvalo udržateľným spôsobom v súlade s požiadavkami Slovenského systému certifikácie lesov PEFC, a že lesné pozemky obhospodarované Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Správa lesov Pliešovce na výmere 8 598 ha sú súčasťou regiónu STRED zastupovaného š. p. Lesy Slovenskej republiky, ktoré boli certifikované TÜV SÜD Slovakia podľa certifikačných kritérií definovaných “Slovenským systémom certifikácie lesov” (SFCS 1002 – 1005 : 2004), a ktorý bol na základe splnenia požiadaviek PEFC uznaný radou PEFC 14. 01. 2016.

Odštepný závod Malacky

Odštepný závod
Malacky

Na základe zisteného stavu obhospodarovania lesa a jeho súladu s certifikačnými podmienkami a kritériami trvalo udržateľného obhospodarovania nám Lesy Slovenskej republiky, š. p. Banská Bystrica dňa 12. 07. 2018 vydali Osvedčenie o účasti na certifikácii lesov č. 4066/2018.

Osvedčenie potvrdzuje, že Vojenské lesy a majetky SR, š.p., o. z. Malacky obhospodarujú lesy trvalo udržateľným spôsobom v súlade s požiadavkami Slovenského systému certifikácie lesov PEFC, a že lesné pozemky obhospodarované Vojenské lesy a majetky SR, š.p., o. z. Malacky o výmere 24 399 ha sú súčasťou regiónu ZÁPAD zastupovaného š.p. Lesy Slovenskej republiky, ktoré boli certifikované TÜV SÜD Slovakia podľa certifikačných kritérií definovaných “Slovenským systémom certifikácie lesov” (SFCS 1003:2014), a ktorý bol na základe splnenia požiadaviek PEFC uznaný radou PEFC 14. 01. 2016.

Odštepný závod Kežmarok

Odštepný závod
Kežmarok

Na základe zisteného stavu obhospodarovania lesa a jeho súladu s certifikačnými podmienkami a kritériami trvalo udržateľného obhospodarovania nám Lesy Slovenskej republiky, š. p. Banská Bystrica dňa 21. 11. 2017 vydali Osvedčenie o účasti na certifikácii lesov č. 3049/2017.

Osvedčenie potvrdzuje, že Vojenské lesy a majetky SR, š.p., o. z. Kežmarok obhospodarujú lesy trvalo udržateľným spôsobom v súlade s požiadavkami Slovenského systému certifikácie lesov PEFC, a že lesné pozemky obhospodarované Vojenské lesy a majetky SR, š.p., o. z. Kežmarok na výmere 18 262,52 ha sú súčasťou regiónu VÝCHOD zastupovaného š.p. Lesy Slovenskej republiky, ktoré boli certifikované TÜV SÜD Slovakia podľa certifikačných kritérií definovaných “Slovenským systémom certifikácie lesov” (SFCS 1003:2014), a ktorý bol na základe splnenia požiadaviek PEFC uznaný radou PEFC 14. 01. 2016.

Odštepný závod Kamenica n/Cirochou

Odštepný závod
Kamenica n/Cirochou

Na základe zisteného stavu obhospodarovania lesa a jeho súladu s certifikačnými podmienkami a kritériami trvalo udržateľného obhospodarovania nám Lesy Slovenskej republiky, š. p. Banská Bystrica dňa 21. 11. 2017 vydali Osvedčenie o účasti na certifikácii lesov č. 3048/2017.

Osvedčenie potvrdzuje, že Vojenské lesy a majetky SR, š.p., o. z. Kamenica nad Cirochou obhospodarujú lesy trvalo udržateľným spôsobom v súlade s požiadavkami Slovenského systému certifikácie lesov PEFC, a že lesné pozemky obhospodarované Vojenské lesy a majetky SR, š.p., o. z. Kamenica nad Cirochou na výmere 14 611 ha sú súčasťou regiónu VÝCHOD zastupovaného š.p. Lesy Slovenskej republiky, ktoré boli certifikované TÜV SÜD Slovakia podľa certifikačných kritérií definovaných “Slovenským systémom certifikácie lesov” (SFCS 1003:2014), a ktorý bol na základe splnenia požiadaviek PEFC uznaný radou PEFC 14. 01. 2016.

FSC® FSC-C157107

Vojenské lesy a majetky SR, š.p. obhospodarujú lesy zodpovedným spôsobom zohľadňujúcim environmentálne, sociálne a ekonomické záujmy

-- Forest Stewardship Council®

Forest Stewardship Council® (FSC® FSC-C157107) je nezávislá medzinárodná mimovládna organizácia (združenie), ktorá podporuje environmentálne vhodné, sociálne prospešného a ekonomicky životaschopné obhospodarovanie lesov. FSC vytvára priestor pre ľudí s rôznymi záujmami a zameraním na diskusiu a riešenie problémov obhospodarovania lesov vo svete. Organizácia FSC bola založená v roku 1993 a vo svete pôsobí prostredníctvom siete národných iniciatív a regionálnych zastúpení. Ciele a myšlienky FSC na Slovensku podporuje a propaguje organizácia FSC Slovensko.

FSC vytvorila medzinárodný systém certifikácie lesov vo svete, ktorý umožňuje identifikovať a verifikovať zodpovedné obhospodarovanie lesov, ktoré vyvážene rešpektuje environmentálne, sociálne a ekonomické požiadavky. Požiadavky sú definované v FSC štandarde obhospodarovania lesov založenom na 10 princípoch a 56 kritériách. Princípy a kritériá sa týkajú ako lesov tropických, tak aj lesov mierneho pásma a lesov boreálnych. Pri certifikácii lesov podľa systému FSC sa v Slovenskej republike používajú FSC Princípy a kritériá doplnené indikátormi jednotlivých certifikačných organizácií. Vyťažené drevo a výrobky z neho, spĺňajúce tieto kritériá sa môže označiť logom FSC, aby mohlo byť ďalej sledované počas jeho pohybu v rámci spracovateľského reťazca a tým sa zaručila dôveryhodnosť celého systému.

FSC predstavuje štandardizovaný, medzinárodne akceptovaný, funkčný a okamžite dostupný systém.

Odštepný závod Malacky

Odštepný závod
Malacky

FSC certifikácia obhospodarovania lesa hodnotí hospodárenie na konkrétnom lesnom majetku. Aby mohol byť FSC certifikát vydaný, musí hospodárenie v lesoch spĺňať prísne ekonomické, environmentálne a sociálne požiadavky. Kľúčovým pilierom certifikačného systému FSC je 10 princípov a 56 kritérií FSC.

Na základe zisteného stavu obhospodarovania lesa a jeho súladu s certifikačnými podmienkami a kritériami trvalo udržateľného obhospodarovania nám SGS Slovakia spol. s r.o. , Kysucká 14, 04011 Košice dňa 14. 05. 2020 vydali Certifikát SGS-FM/COC-011972.

Certifikát potvrdzuje, že Vojenské lesy a majetky SR, š.p., o. z. Malacky obhospodarujú lesy zodpovedným spôsobom a pri hospodárení sa rovnocenne zohľadňujú environmentálne, sociálne a ekonomické záujmy.

Certifikovaná plocha na území Vojenských lesov a majetkov SR, š.p., o. z. Malacky je 21628,19 ha.Kód licencie FSC-C157107
Kód certifikátu SGS-FM/COC-011972
Lesná oblasť 21628.00 ha
Platný do 13. 5. 2025

Certifikácia lesa je považovaná za dôležitý trhový nástroj určený pre podporu princípov trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch. V praxi sa jedná o hodnotenie vykonávané nezávislou treťou stranou, či hospodárenie v lesoch zodpovedá ekologickým, ekonomickým a sociálnym štandardom podľa medzinárodne uznaných kritérií. Ak je hospodárenie v súlade so štandardami vydá sa vlastníkovi lesa osvedčenie o výsledku tohto hodnotenia – certifikát.

Viac informácií
Chránime budúcnosť

Na budúcnosti nám záleží! Starostlivosť o zver a lesné prostredie je tou najhlavnejšou činnosťou podniku Vojenské lesy a majetky SR, š.p..

Vojenské lesy
a majetky SR, š.p.

Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

Viac o štátnom podniku
G.R. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
O.Z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky
O.Z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec
O.Z. Kamenica n/Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica n/Cirochou