Duálne vzdelávanie

Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre povolanie. Vyznačuje sa najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa.

Praktická výučba
Duálne vzdelávanie

Dňa 16.5.2019 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo pracovné predstaviteľov najväčších lesníckych podnikov v priestoroch Generálneho riaditeľstva štátneho podniku LESY Slovenskej republiky. Prítomní boli Mgr. Milan Kuzma, ktorý je hlavný koordinátor národného projektu Duálne vzdelávanie, zástupcovia Slovenskej lesníckej komory, zástupcovia Lesov SR, š. p., zástupcovia stredných odborných škôl a zástupcovia za VLM SR Ing. Ján Jurica a Ing. Michal Dudák. Na stretnutí sa informovalo o novele zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a prerokovali hlavnú problematiku ku duálnemu vzdelávaniu v lesnom hospodárstve.

VLM SR, š.p., odštepný závod Kežmarok nadviazal kontakt so Strednou odbornou školou Jarmočná 8 v Starej Ľubovni elokované pracovisko Lomnička, ktorá vyučuje 2 ročné štúdium odboru lesná výroba. Na základe konzultácie s regionálnym koordinátorom pre Prešovský kraj Ing. Andrea Ondová a zástupcom strednej odbornej školy Mgr. Miroslavom Knapom podali VLM SR na SPPK žiadosť k overeniu spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania. Dňa 25.7.2019 prebehlo preverenie spôsobilosti zástupcami SPPK a dňa 6.8.2019 bolo vydané osvedčenie o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie na dobu sedem rokov. V septembri bola uzavretá zmluva o duálnom vzdelávaní medzi SOŠ Jarmočná 8 a VLM SR, š.p..

Na študijný odbor lesná výroba sa na elokovanom pracovisku v Lomničke na školský rok 2019/2020 prihlásilo do prvého ročníka 7 žiakov. Prebehlo oboznámenie rodičov so systémom duálneho vzdelávania a k podpísaniu pracovnej zmluvy medzi študentami (zákonnými zástupcami) a VLM SR, š.p. Pre prvý ročník predmetu lesná výroba je vyhradených 384 hodín praktického výcviku v dielni a 408 hodín v teréne, podľa učebnej osnovy. Učebná osnova je rozdelená do tematických okruhov: úvod, opracovanie dreva a kovov ručným a mechanizovaným náradím, lesné semenárstvo, poľovnícke práce, práce v lesných škôlkach a práce s lesnou mechanizáciou. Každá téma bude ohodnotená známkou. V systéme duálneho vzdelávania je každý žiak ohodnotený za svoj pracovný výkon na základe podpísanej zmluvy medzi zamestnávateľom a zamestnancom.

Školský rok 2019/2020 a tým spojené duálne vzdelávanie sa kvôli pandémií koronavírusu ukončil skôr. Žiaci ukončili školský rok úspešne. Hygienik zodpovedný za žiakov SOŠ Jarmočná Stará Ľubovňa, neodporúčal aj napriek tomu, že praktické vyučovanie sa vykonáva v teréne, pokračovať vo výučbe. V školskom roku 2020/2021 sa prihlásilo do prvého ročníka 10 nových žiakov a v druhom ročníku pokračujú 7.

Praktická výučba prebieha na pozemkoch v správe Vojenských lesov a majetkov pod vedením majstra SOU a vedúceho príslušného lesného obvodu. Žiaci získavajú praktické zručnosti v teréne pri bežných prácach v lesníckej prevádzke. Zapojili sa do činností v zalesňovacích prácach, ochrane mladých lesných porastov, údržbe lesných ciest a zvážnic. Pri nepriaznivom počasí pripravovali materiál na výrobu prikrmovacích zariadení pre zver a poľovníckych zariadení. Na to využívajú pílu na porez guľatiny v priestoroch elokovaného pracoviska v Lomničke.

Chránime budúcnosť

Na budúcnosti nám záleží! Starostlivosť o zver a lesné prostredie je tou najhlavnejšou činnosťou podniku Vojenské lesy a majetky SR, š.p..

Vojenské lesy
a majetky SR, š.p.

Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

Viac o štátnom podniku
G.R. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
O.Z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky
O.Z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec
O.Z. Kamenica n/Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica n/Cirochou