Agriculture

Vojenské lesy a majetky SR, š. p. sa venujú aj intenzívnej starostlivosti o lúky a ostatné poľnohospodárske plochy

Fodder preparation
Agriculture

Vojenské lesy a majetky SR, š.p. hospodária na približne 2 900 ha poľnohospodárskej pôdy. Pôda je využívaná hlavne na produkciu krmovín pre hospodárske zvieratá a lesnú zver a taktiež na pasenie hovädzieho dobytka. V hlavnej sezóne je na farmách v držbe VLM SR umiestnených viac ako 700 kusov hovädzieho dobytka v rôznych vekových kategóriách. 172 ha poľnohospodárskej pôdy slúži na pestovanie rýchlorastúcich topoľov.

Požiadavky kladené na chov poľovnej zveri a hospodárskych zvierat si vyžadujú kvalitnú krmovinovú základňu a vyváženú kŕmnu dávku, ktorá zabezpečuje dostatok energie a živín pre zvieratá a zver v zimných mesiacoch. Základným predpokladom takejto výživy je vysoká kvalita východiskových krmív, ktoré si zabezpečujeme vo vlastnej réžií kosením trávnych porastoch a následnou výrobou objemových krmovín (lúčne seno a senáž). Pri správnom výbere a vhodnej agrotechnike pestovania sú najlacnejším zdrojom krmovín.

Čas kosenia má veľký vplyv na obsah živín. Trávne porasty kosíme v agrotechnických termínoch v súlade s časom a spôsobom zberu tak aby výživová hodnota vyrábaných krmovín bola čo najvyššia. Priemerná ročná produkcia krmovín pre potreby VLM SR je cca 2 500 ton senáže a 340 ton sena.

Chránime budúcnosť

Caring for our future. The principal activity of Military Forests and Estates of the Slovak Republic, SOE, is the wildlife and forest management.

Military Forests
and Estates of the SR, SOE

The company was established to saturate the needs for the efficient and ecological forest and agricultural land management on the military training areas in Slovakia. The state owned enterprise consists of Directorate General and three branch offices in Malacky, Kežmarok and Kamenica nad Cirochou.

More about state enterprise
G.R. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
B.O. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky
B.O. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec
B.O. Kamenica n/Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica n/Cirochou

Ľubovoľnou sumou môžete prispieť na transparentný účet pre účelovo viazanú podporu, a tým pomôžete podporiť chov včiel na Slovensku, pre ktorý sa snažíme nájsť tie najvhodnejšie podmienky.