Výzvy pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí nepožiadali o navrátenie užívacích práv k nim v súlade s ustanoveniami § 34e ods. 1 zákona 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.

Offers for sale

Current tenders for the sale of surplus tangible and intangible assets in a commercial competition.

Continue to offers
Predmet / Popis Prílohy Zverejnené
Výzva
Pozemok v k.ú. Kežmarok

VLM SR, š.p., O.Z. Kežmarok týmto vyhlasuje výberové konanie formou obchodnej verejnej súťaže na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu: pozemok na parcele KN C č. 3374/8 z LV č. 222 v k.ú. Kežmarok.

- - -
Výzva
Pozemky v k.ú. Kežmarok

VLM SR, š.p., O.Z. Kežmarok týmto vyhlasuje výberové konanie formou obchodnej verejnej súťaže na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu: pozemok na parcele KN C č. 3735 ZPaN v k.ú. Kežmarok.

- - -
Výzva
Pozemky v k.ú. Veľké Leváre

VLM SR, š.p., O.Z. Malacky týmto vyhlasuje výberové konanie formou obchodnej verejnej súťaže na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu: parcely k.ú. Veľké Leváre.

Prílohy (ZIP)
Výzva
Vozidlo Renault Master 2.5dCi L2H2

Ponuka na odpredaj prebytočného hnuteľného majetku štátu formou výberového konania.

- - -
Výzva
Pozemky v k.ú. Vinné

VLM SR, š.p., týmto vyhlasuje výberové konanie formou obchodnej verejnej súťaže na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu: parcely k.ú. Vinné z LV č. 1432.

- - -
Výzva
Pozemky v k.ú. Kamenica nad Cirochou

VLM SR, š.p., týmto vyhlasuje výberové konanie formou obchodnej verejnej súťaže na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu: parcely k.ú. Kamenica nad Cirochou z LV č. 487 a 1934.

- - -
Výzva
Pozemky v k.ú. Sklené

VLM SR, š.p., týmto vyhlasuje výberové konanie formou obchodnej verejnej súťaže na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu: parcely k.ú. Sklené zapísané na LV č. 738

Prílohy (ZIP)
Výzva
Pozemky v k.ú. Tichý Potok

VLM SR, š.p., O.Z. Kežmarok, týmto vyhlasuje výberové konanie formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na odpredaj prebytočného majetku štátu: pozemky KN registra "C" z LV č. 7 k.ú. Tichý Potok, okres Sabinov.

- - -
Výzva
Poľovné zariadenie Hájenka Lesanka

VLM SR, š.p., O.Z. Malacky týmto vyhlasuje výberové konanie formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu: Poľovné zariadenie š.č. 1156

Prílohy (ZIP)
Výzva
Pozemky v k.ú. Tichý Potok

VLM SR, š.p., O.Z. Kežmarok, týmto vyhlasuje výberové konanie formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na odpredaj prebytočného majetku štátu: pozemky KN registra "C" z LV č. 7 a č. 697 k.ú. Tichý Potok, okres Sabinov.

- - -
Výzva
Vozidlo Renault Master 2.5dCi L2H2

Ponuka na odpredaj prebytočného hnuteľného majetku štátu formou výberového konania.

- - -
Výzva
Pozemky v k.ú. Vinné

Výberové konanie na predaj nehnuteľného majetku štátu: parc. KN č. 1302/107, č. 1302/108 a č. 1302/377 na LV č. 1432.

- - -
Výzva
Pozemok v k.ú. Kaluža

Výberové konanie na predaj nehnuteľného majetku štátu: parc. KN C č. 974/10 - ostatné plochy o výmere 321 m2.

- - -
Výzva
Pozemky v k.ú. Sklené

VLM SR, š.p., týmto vyhlasuje výberové konanie formou obchodnej verejnej súťaže na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu: pozemky KN registra "C" z LV č. 738 k.ú. Sklené, okres Turčianské Telice.

- - -
Výzva
Poľovné zariadenie Hájenka Lesanka

VLM SR, š.p., O.Z. Malacky týmto vyhlasuje výberové konanie formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu: Poľovné zariadenie š.č. 1156

Prílohy (ZIP)
Výzva
Manipulačná hala a budova čerp. stanice

VLM SR, š.p., týmto vyhlasuje výberové konanie formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu: Manipulačná hala súp. č. 207 v k.ú. Horný Tisovník a budova čerpacej stanice v k.ú. Horný Tisovník.

- - -
Výzva
Pozemky v k.ú. Ľubica

VLM SR, š.p., O.Z. Kežmarok, týmto vyhlasuje výberové konanie formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na odpredaj prebytočného majetku štátu: pozemky KN registra "C" z LV č. 2228 a č. 2932 k.ú. Ľubica, okres Kežmarok.

- - -
Výzva
Pozemky v k.ú. Porúbka

VLM SR, š.p., O.Z. Kamenica n/Cir., týmto vyhlasuje výberové konanie formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na odpredaj prebytočného majetku štátu: pozemky KN registra "C" z LV č. 16 k.ú. Porúbka, okres Humenné - parcela č. 123 záhrada o výmere 1303m2.

- - -
Výzva
Prevádzková budova a pozemky v k.ú. Jovsa

VLM SR, š.p., O.Z. Kamenica n/Cir., týmto vyhlasuje výberové konanie formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na odpredaj prebytočného majetku štátu: prevádzková budova LS Jovsa č. 244 s príslušenstvom a pozemky v k.ú. Jovsa.

- - -
Výzva
Manipulačná hala súp. č. 207 na p.č. 2706/9, 2706/10 v k.ú. Horný Tisovník

VLM SR, š.p., týmto vyhlasuje výberové konanie formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu: Manipulačná hala súp. č. 207 na p.č. 2706/9, 2706/10 v k.ú. Horný Tisovník

- - -
Výzva
Pozemky KN registra „C“ z LV č. 2228 v katastrálne územie Ľubica

VLM SR, š.p., OZ Kežmarok týmto vyhlasuje výberové konanie formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu: pozemky KN registra „C“ z LV č. 2228 v katastrálne územie Ľubica, obec Ľubica, okres Kežmarok

- - -
Výzva
Pozemky KN registra „C“ z LV č. 2228 v katastrálne územie Ľubica

VLM SR, š.p., OZ Kežmarok týmto vyhlasuje výberové konanie formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu: pozemky KN registra „C“ z LV č. 2228 v katastrálne územie Ľubica, obec Ľubica, okres Kežmarok

- - -
Výzva
Pozemky KN registra „C“ z LV č. 445 v katastrálne územie Spišská Belá

VLM SR, š.p., OZ Kežmarok týmto vyhlasuje výberové konanie formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu: pozemky KN registra „C“ z LV č. 445 v katastrálne územie Spišská Belá, obec Spišská Belá, okres Kežmarok

- - -
Výzva
Pozemky KN registra „C“ z LV č. 120 v katastrálne územie Šambron

VLM SR, š.p., OZ Kežmarok týmto vyhlasuje výberové konanie formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu: pozemky KN registra „C“ z LV č. 120 v katastrálne územie Šambron, obec Šambron, okres Stará Ľubovňa

- - -
Výzva
Pozemky KN registra „C“ z LV č. 590 v katastrálne územie Horné Strháre

VLM SR, š.p., týmto vyhlasuje výberové konanie formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na odpredajprebytočného nehnuteľného majetku štátu: pozemky KN registra „C“ z LV č. 590 v katastrálne územie Horné Strháre, obec Horné Strháre, okres Veľký Krtíš

- - -
Vyhodnotenie
Oznámenie o výsledku výberového konania

Predmetom výberového konania bol výber kupujúcich na nasledovný nehnuteľný majetok štátu v správe š. p. VLM SR Pliešovce. Pozemky KN registra „C“ z LV č. 2228 katastrálne územie Ľubica, obec Ľubica, okres Kežmarok.

- - -
Vyhodnotenie
Oznámenie o výsledku VK

Ponuka na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu bola zverejnená v registratúre VLM SR š. p. Pliešovce dňa 15.05.2020 pod č.j.: OZKK-332/2020, na www stránke VLM SR š.p. od 15.05.2020 do: 21.05.2020, v regionálnom denníku „Korzár“ z 15.05.2020, na informačných tabuliach v budove VLM SR š.p., GR Pliešovce, odštepný závod Kežmarok, Kamenica nad Cirochou od 15.05.2020 do 21.05.2020.

- - -
Výzva
Ponuka na predaj prebytočného hnuteľného majetku štátu formou výberového konania

Nákladné vozidlo NISSAN Navara DoubleCab 2.5 dCi, r.v. 2011.

- - -
Výzva
Ponuka na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu formou výberového konania

Pozemky KN registra „C“ z LV č. 2228 v katastrálne územie Ľubica, obec Ľubica, okres Kežmarok a hospodárska budova č.s. 1118 na parc.č.7880/77 a 7880/124 v k.ú. Ľubica a hospodárska budova č.s. 1119 na parc.č. 7880/81 v k.ú. Ľubica.

- - -
Výzva
Ponuka na prenajom nehnuteľného majetku

Vojenské lesy a majetky SR š.p. Pliešovce ponúkajú na prenájom nehnuteľný majetok, ktorý sa nachádza vo Vojenskom obvode Lešť a je dlhodobo nevyužívaný našou organizáciou.

- - -
Vyhodnotenie
Zápisnica z ponukového konania

Vojenské lesy a majetky SR š.p. Pliešovce ponúkli v ponukovom konaní na prenájom nehnuteľný majetok, ktorý sa nachádza vo Vojenskom obvode Lešť a je dlhodobo nevyužívaný našou organizáciou.

- - -
Výzva
Obchodná verejná súťaž

podľa § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov o predloženie najvýhodnejšieho návrhu na uzavretie Zmluvy o prevode vlastníctva majetku štátu uzatvorenej podľa zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník).

Prílohy (ZIP)
Výzva
Ponuka na predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu formou výberového konania

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Malacky, obec Malacky, okres Malacky, zapísané na LV č. 1111.

Prílohy (ZIP)
Výzva
Ponuka na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu formou výberového konania

Prevádzková budova LS Jovsa súp. č. 244 na parc. č. 217 k.ú. Jovsa.

- - -
Výzva
Ponuka na predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu formou výberového konania

Odchovňa mladého dobytka súp. č. 1345 s pozemkami 7871/14 a 7871/270 v k.ú. Ľubica.

- - -
Výzva
Prevádzková budova a pozemky v k.ú. Kolačkov

Ponuka na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu formou výberového konania v k. ú. Kolačkov

- - -
Výzva
Ponuka na predaj prebytočného hnuteľného a nehnuteľného majetku štátu formou výberového konania

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Jablonové, obec Jablonové, okres Malacky, zapísané na LV č. 2791, nakladať kolesový CAT938F r.v. 1996 a nakladač kolesový CAT928F r.v. 1995.

- - -
Výzva
Ponuka na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu formou výberového konania

Pozemok z LV č. 1062 v k. ú. Šambron a pozemky z LV č. 7 v k. ú. Tichý Potok.

- - -
Výzva
Pozemky v k.ú. Rohožník

Ponuka na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu formou výberového konania: pozemky v k. ú. Rohožník zapísané na LV č. 3154.

Prílohy (ZIP)
Výzva
Ponuka na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu formou výberového konania

Pozemky KN registra „C“ z LV č. 235 v katastrálne územie Ľubica, obec Ľubica, okres Kežmarok.

- - -
Výzva
Ponuka na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu formou výberového konania

Pozemky KN registra „C“ z LV č. 2228 v katastrálne územie Ľubica, obec ĽUBICA, okres Kežmarok.

- - -
Výzva
Ponuka na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu formou výberového konania

Pozemok na parcele číslo 7880/71 KN registra „C“ z LV č. 235 v k.ú. Ľubica.

- - -
Chránime budúcnosť

Caring for our future. The principal activity of Military Forests and Estates of the Slovak Republic, SOE, is the wildlife and forest management.

Military Forests
and Estates of the SR, SOE

The company was established to saturate the needs for the efficient and ecological forest and agricultural land management on the military training areas in Slovakia. The state owned enterprise consists of Directorate General and three branch offices in Malacky, Kežmarok and Kamenica nad Cirochou.

More about state enterprise
G.R. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
B.O. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky
B.O. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec
B.O. Kamenica n/Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica n/Cirochou

You can donate any amount to a transparent account for earmarked support and thus contribute to beekeeping in Slovakia, for which we seek the best conditions.