Energetika a elektromobilita

Vojenské lesy a majetky SR, š.p. v roku 2015 spustili svoju prvú fotovoltaickú elektráreň na administratívnej budove o.z. Kežmarok v Podolínci. Od tej doby sa nám podarilo nainštalovať a uviesť do prevádzky ďalších 7 elektrárni na rôznych prevádzkových budovách.

Elektrárne a vozidlá
Energetika a elektromobilita

Inštalovaná fotovoltaická elektráreň na streche budovy odštepného závodu Kežmarok, so sídlom v Podolínci. Tvorí ju 30 kusov fotovoltaických panelov s rozlohou 48,8 m2 a inštalovaným výkonom 7,5 kW. Elektráreň je doplnená batériovým modulom s kapacitou 10 kW. K hodnotám inštalovaného výkonu sme dospeli po analýze spotreby energie administratívnej budovy v záťaži (pracovná doba) ako aj v takzvanom stand-by režime. K samotnému spusteniu elektrárne došlo 18. novembra 2015 po vykonaní funkčnej skúšky pripojeného zariadenia.

FV elektráreň Produkcia (MWh) CO2 úspora (t)
Pliešovce 71,3 97,6
Podolínec 37,83 44,26
Kamenica n/Cirochou 24,17 28,28
Obora 1 13,65 15,97
Obora 2 14,2 16,61
Zálomka 4,9 5,73
Jovsa 9,99 11,69
Celkom 176,04 220,14

Keďže inštalované výkony dokážu v čase plnej prevádzky produkovať elektrickú energiu nad rámec okamžitej spotreby, je riešenie s uskladnením v batériovom module optimálnym riešením pre potrebu neskoršej spotreby, ak dôjde k úplnému nabitiu batériových modulov, dochádza v prípade Podolínca a Kamenice nad Cirochou k dodávkam elektrickej energie do verejnej distribučnej siete a z tohto dôvodu bola nevyhnutná registrácia elektrárni na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). ÚRSO zaregistroval našu prvú elektráreň a vydal Potvrdenie č. 062/2016/E-PT o splnení oznamovacej povinnosti podľa § 6 ods. 5 zákona 251/2012 Z.z. o energetike a o doplnení niektorých zákonov. Týmto krokom sa v zmysle uvedeného zákona Vojenské lesy a majetky SR, š.p. stali oprávnené podnikať v energetike, čím rozšírili svoje portfólio podnikania. Zároveň ÚRSO vydal podľa § 7 ods. 2,3 a 7 zákona 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre roky 2015 až 2030 potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie pre naše zariadenia. Táto skutočnosť potvrdzuje naše ďalšie smerovanie v oblasti využitia energie z obnoviteľných zdrojov po už skoršom spustení výroby tepla prostredníctvom štiepky, ktorú sami produkujeme.

Všetky moderné technológie úzko súvisia s informačnými technológiami a fotovoltaická elektráreň nie je výnimkou. Tento systém je plne manažovaný prostredníctvom portálu solarweb, kde užívateľ dostáva okamžitú informáciu o výkone elektrárne, spotrebe záťaže, dobití batériových modulov a o dodávke do verejnej distribučnej siete. Systém zaznamenáva a archivuje všetky uvedené dáta a pre potreby back office odosiela mesačnú zostavu produkcie. Vyššie spomenuté dimenzovanie výkonov prebehlo na základe analýzy spotreby, dnes vieme na základe informácií podporného softvéru povedať, že inštalovaný výkon sledovaných elektrárni je plne postačujúci a dokáže zabezpečiť minimálne 60 percentnú sebestačnosť pokrytia spotreby.

Vojenské lesy a majetky SR, š.p. už v januári 2018 prevádzkovali prvý elektromobil, myšlienka takejto prepravy a využitia elektromobilu ako referentského vozidla je v podmienkach VLM SR, š.p. podporená už dlhodobo prevádzkovanými fotovoltaickými elektrárňami a komplexné riešenie je doplnené sieťou vlastných nabíjacích staníc. Nabíjanie vozidiel tak väčšinu roka zabezpečujeme vlastnou zelenou elektrickou energiou a smart nabíjacie stanice nám poskytujú prehľad nákladovosti a efektivity elektrodopravy.

Koncom roka 2018 sa flotila elektromobilov rozrástla o ďalšie tri autá, takže v súčasnosti každý odštepný závod disponuje jedným z nich. Sme presvedčení o tom, že sme boli priekopníkmi elektromobility v podmienkach lesníckeho podniku a naplnili slogan „Chránime budúcnosť“. Prevádzka elektromobilov a fotovoltaicých elektrárni je jednou z našich hlavných myšlienok pri zabezpečení trvalo udržateľných zdrojov a prispieva k ochrane životného prostredia, ako aj nám blízkeho obhospodarovania lesa.

Chránime budúcnosť

Na budúcnosti nám záleží! Starostlivosť o zver a lesné prostredie je tou najhlavnejšou činnosťou podniku Vojenské lesy a majetky SR, š.p..

Vojenské lesy
a majetky SR, š.p.

Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

Viac o štátnom podniku
G.R. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
O.Z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky
O.Z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec
O.Z. Kamenica n/Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica n/Cirochou