Hospodárska úprava lesa

Poslaním hospodárskej úpravy lesov je zisťovať stav lesa, produkčné a ťažbové možnosti, prírodné, spoločenské, technické, ekologické a ekonomické podmienky hospodárenia, určovať ciele hospodárenia, sledovať a hodnotiť vývoj lesov a plánovať hospodárenie

Zodpovední pracovníci
Hospodárska úprava lesa

Poslaním hospodárskej úpravy lesov je zisťovať stav lesa, produkčné a ťažbové možnosti, prírodné, spoločenské, technické, ekologické a ekonomické podmienky hospodárenia, určovať ciele hospodárenia, sledovať a hodnotiť vývoj lesov a plánovať hospodárenie v nich tak, aby bolo trvale zabezpečované plnenie všetkých ich funkcií pri zachovaní súladu verejnoprospešných záujmov a záujmov vlastníkov lesa.

#1 Vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov / programov starostlivosti o lesy
#2 Poradenskú a konzultačnú činnosť v lesníctve
#3 Inžinierske a projekčné činnosti v lesníctve
 • projekty rekultivácií na lesných pozemkoch
 • projekty zalesňovania nelesných plôch
 • projekty zverníc
#4 Dokončovacie práce pri tvorbe LHP, štandardné aj neštandardné výstupy
#5 Mapové výstupy v digitálnej aj tlačenej forme
 • organizačné kolorované (nekolorované) mapy
 • porastové, obrysové, ťažobné mapy
 • mapy poľovného hospodárenia
 • mapy prieskumu lesnej cestnej siete
 • mapy lesných obvodov, správy, závodu, poľovného revíru a pod.
 • lesnícku digitálnu mapu, ortofotomapy, osobitné GIS - vrstvy podľa požiadaviek
 • tematické mapy podľa požiadaviek
 • grafické a číselné prieniky máp a databáz

Výsledkom činnosti HÚL sú lesné hospodárske plány (LHP), súhrnné lesné hospodárske plány a ďalšie diela, ktoré sú podkladom pre odborné, sústavné a cieľavedomé obhospodarovanie lesov, riadenie lesného hospodárstva a uplatňovanie lesníckej politiky.

Ing. Igor Pogran
Ing. Igor Pogran

Oddelenie HÚL

Milan Rak
Milan Rak

Samostatný referent HÚL

Ľuboš Tomáška
Ľuboš Tomáška

Samostatný referent HÚL

Našou hlavnou pracovnou činnosťou je vypracovanie lesných hospodárskych plánov /Programov starostlivosti o les/ pre potreby Vojenské lesy a majetky SR, š. p. v štátnych ako aj v neštátnych lesoch. Okrem toho sa venujeme tiež ďalším inžinierskym činnostiam podľa potrieb a požiadaviek našich klientov.

Máme skúsenosti získané pri vyhotovovaní lesných hospodárskych plánov /Programov starostlivosti o les/ a iných projekčných činnostiach vo všetkých typoch lesa vyskytujúcich sa na Slovensku.

Spoločnosť, ako aj každý poverený pracovník HÚL sú držiteľmi osvedčenia o technickej spôsobilosti na vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov podľa zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch.

Chránime budúcnosť

Na budúcnosti nám záleží! Starostlivosť o zver a lesné prostredie je tou najhlavnejšou činnosťou podniku Vojenské lesy a majetky SR, š.p..

Vojenské lesy
a majetky SR, š.p.

Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

Viac o štátnom podniku
G.R. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
O.Z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky
O.Z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec
O.Z. Kamenica n/Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica n/Cirochou