Lesná pedagogika

Vojenské lesy a majetky SR, š. p. sa aktívne zaoberajú komunikáciou, výchovou a lesníckou osvetou širokej verejnosti v koordinácii s Národným lesníckym centrom – Ústavom lesníckeho poradenstva a vzdelávania vo Zvolene

Práca s deťmi
Lesná pedagogika

Práve pod jeho odborným vedením po absolvovaní špeciálnych tréningových programov vzišiel z radov zamestnancov tím lesných pedagógov - zamestnancov s lesníckym vzdelaním a praktickými skúsenosťami, ktorí odborne poskytujú informácie všetkým vekovým skupinám. Špeciálnu pozornosť v rámci osvety venujeme práci s deťmi. Prostredníctvom edukačných hier a zážitkového učenia sa deti dozvedia čo najviac o lesníctve priamo v lese na lesných vychádzkach a besiedkach.

Lesní pedagógovia sú absolventmi špeciálneho kurzu Lesnej pedagogiky. Odborné informácie o význame lesa, lesnom hospodárstve a o práci lesníkov, dokážu zrozumiteľným spôsobom podať formou zážitkového učenia a hier. Takto je možné naučiť deti alebo seniorov mnohým vedomostiam a zručnostiam bez toho, aby si to uvedomovali.

Naši lesní pedagógovia v Malackách, Pliešovciach, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou v spolupráci so samotnými pedagógmi každoročne organizujú nie len pre deti a mládež rôzne besiedky, vychádzky a aktivity. Lesná pedagogika je určená všetkým vekovým kategóriám, komukoľvek, kto má rád les, prírodu a všetko čo stým súvisí.

Chránime budúcnosť

Na budúcnosti nám záleží! Starostlivosť o zver a lesné prostredie je tou najhlavnejšou činnosťou podniku Vojenské lesy a majetky SR, š.p..

Vojenské lesy
a majetky SR, š.p.

Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

Viac o štátnom podniku
G.R. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
O.Z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky
O.Z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec
O.Z. Kamenica n/Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica n/Cirochou