Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ vypracoval bezpečnostnú politiku a smernice pre každý informačný systém upravujúce postup pri spracúvaní osobných údajov s osobitným dôrazom na ochranu práv dotknutých osôb.

Oprávnené záujmy
Ochrana osobných údajov

PREVÁDZKOVATEĽ: Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, so sídlom Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce, Slovenská republika, IČO: 31577920, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Pš, vložka č.: 115/S (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľ vykonal pred začiatkom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb tzv. test proporcionality (porovnávací test) pre každý nižšie uvedený oprávnený záujem, v ktorom posúdil jeho legitímnosť, nevyhnutnosť, vhodnosť, proporcionalitu ako aj aplikáciu primeraných záruk pre ochranu práv a slobôd dotknutých osôb.

Oprávnenými záujmami prevádzkovateľa sú v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia:

 1. Evidencia zamestnancov a osôb vykonávajúcich práce mimo pracovného pomeru
 2. Evidencia dodávateľov
 3. Evidencia odberateľov/klientov
 4. Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov
 5. Evidencia uplatnených práv dotknutej osoby a oznámení porušenia ochrany osobných údajov
 6. Monitorovanie vozidiel prostredníctvom GPS
 7. Vyhotovovanie, publikovanie fotografií a videí zo spoločenských podujatí
 8. Vydávanie časopisu Vojenské lesy
 9. Prenos osobných údajov v rámci skupiny podnikov za účelom vnútornej administrácie, vrátane prenosu osobných údajov klientov a zamestnancov
 10. Využívanie cudzích pozemkov
 11. Plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o Poľovníctve
 12. Plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o Lesoch
 13. Evidencia vstupov do priestorov VLM
 14. Monitorovanie priestorov prístupných/neprístupných verejnosti
 15. Monitorovanie lesných ciest a súvisiacich priestorov
 16. Prevádzkovanie fotopascí v priestoroch lesov
 17. Správa majetku
 18. Zabezpečovanie správy siete (sieťová bezpečnosť, informačná bezpečnosť)

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia, ktoré sú spracované v dokumentácii k ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje na nižšie uvedené účely a v nasledovných oblastiach:

Evidencia žiadosti o prijatie do zamestnania
Právny základ Zmluva v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, vrátane predzmluvných vzťahov
Lehota na výmaz OÚ do 6 M od rozhodnutia o neprijatí resp. oznámení o neobsadzovaní voľnej pozície, do 6 M od uplynutia 5 rokov od rozhodnutia o prijatí
Kategória príjemcov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Výberové konanie
Právny základ Zmluva v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, vrátane predzmluvných vzťahov
Lehota na výmaz OÚ do 6M od rozhodnutia o neprijatí, do 6 M od uplynutia 5 rokov od rozhodnutia o prijatí
Kategória príjemcov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Vstupná LPP, periodická LPP, výstupná LPP
Právny základ Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zmluva v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, vrátane predzmluvných vzťahov
Lehota na výmaz OÚ do 6 M od uplynutia 20 rokov-(2. a 3. kategória prác) 10 rokov-(1. a 2. kategória prác)
Kategória príjemcov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť údaje zo zákona, subjekt zabezpečujúci pracovnú zdravotnú službu
Sociálne poistenie
Právny základ zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Lehota na výmaz OÚ do 6 M od uplynutia 10 rokov od vykonania vymedzeného plnenia
Kategória príjemcov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, sociálna poisťovňa, subjekt zabezpečujúci správu IS v ktorom je agenda vedená, subjekty ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Zdravotné poistenie vrátane ročného zúčtovania zdravotného poistenia
Právny základ zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Lehota na výmaz OÚ do 6 M od uplynutia 10 rokov od vykonania vymedzeného plnenia
Kategória príjemcov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, zdravotné poisťovne, subjekt zabezpečujúci správu IS v ktorom je agenda vedená, subjekty ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Plnenie povinností zamestnávateľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, evidencia úrazov / vedenie dokumentácie BOZP
Právny základ zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
Lehota na výmaz OÚ do 6 M od uplynutia 5 rokov po ukončení/zániku povinnosti resp. vzniku evidovanej skutočnosti
Kategória príjemcov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť údaje zo zákona, subjekt zabezpečujúci plnenie povinnosti prevádzkovateľa v oblasti BOZP, subjekt zabezpečujúci správu IS v ktorom je agenda vedená
Kontrola používania alkoholických nápojov a iných omamných látok zamestnancom na pracovisku / vedenie evidencie kontrol
Právny základ Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a osobitné právne predpisy
Lehota na výmaz OÚ do 6 M od uplynutia 5 rokov po ukončení/zániku povinnosti resp. vzniku evidovanej skutočnosti
Kategória príjemcov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, subjekt zabezpečujúci plnenie povinnosti prevádzkovateľa v oblasti BOZP
Prideľovanie a evidencia pridelených osobných ochranných pracovných prostriedkov
Právny základ Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Lehota na výmaz OÚ do 6 M od uplynutia 10 rokov od vykonania záznamu
Kategória príjemcov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, subjekt zabezpečujúci plnenie povinnosti prevádzkovateľa v oblasti BOZP
Poskytovanie lesníckej rovnošaty
Právny základ Zmluva v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
Lehota na výmaz OÚ do 6 M od skončenia pracovného alebo iného obdobného pomeru zamestnanca
Kategória príjemcov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Dohoda o hmotnej zodpovednosti zamestnanca / o zákaze konkurencie / o vyrovnaní záväzku zamestnanca / o práci nadčas / o pracovnej pohotovosti / o zmene PZ / o skončení pracovného pomeru
Právny základ Zmluva v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
Lehota na výmaz OÚ do 6 M od 70 roku života dotknutej osoby, minimálne do ukončenia pracovného pomeru
Kategória príjemcov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, subjekt zabezpečujúci správu IS v ktorom je agenda vedená
Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovnoprávnym vzťahom a obdobným vzťahom
Právny základ Zmluva v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a osobitné právne predpisy, Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
Lehota na výmaz OÚ do 6 M od uplynutia 10 rokov od ukončenia pracovného resp. obdobného pomeru
Kategória príjemcov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť údaje zo zákona, subjekt zabezpečujúci správu IS v ktorom je agenda vedená
Osobné spisy zamestnancov
Právny základ Zmluva v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a osobitné právne predpisy, Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
Lehota na výmaz OÚ do 6 M od 70 roku života dotknutej osoby, minimálne do ukončenia pracovného pomeru
Kategória príjemcov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť údaje zo zákona, subjekt zabezpečujúci správu IS v ktorom je agenda vedená
Spis osôb vykonávajúcich prácu mimo pracovného pomeru
Právny základ Zmluva v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a osobitné právne predpisy
Lehota na výmaz OÚ do 6 M od uplynutia 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu
Kategória príjemcov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť údaje zo zákona, subjekt zabezpečujúci správu IS v ktorom je agenda vedená
Výplata mzdy zamestnancom (výplatné listiny, výplatné pásky, podklady ku mzdám, rekapitulácia miezd)
Právny základ zákon č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
Lehota na výmaz OÚ do 6 M od uplynutia 10 rokov
Kategória príjemcov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekt zabezpečujúci správu IS v ktorom je agenda vedená, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť údaje zo zákona
Sociálna politika zamestnávateľa/stravovanie (mesačné prehľady)
Právny základ Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
Lehota na výmaz OÚ do 6 M od uplynutia 10 rokov
Kategória príjemcov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekt zabezpečujúci správu IS v ktorom je agenda vedená, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť údaje zo zákona
Sociálna politika zamestnávateľa / rekreačné poukazy
Právny základ Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
Lehota na výmaz OÚ do 6 M od uplynutia 10 rokov
Kategória príjemcov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť údaje zo zákona, subjekt zabezpečujúci správu IS v ktorom je agenda vedená
Evidencia poskytnutých benefitov zo sociálneho fondu- príspevok na dopravu, sociálna výpomoc, príspevok pri životnom/pracovnom jubileu, narodení dieťaťa, ostatné príspevky
Právny základ Zmluva v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach zpríjmov v znení neskorších predpisov
Lehota na výmaz OÚ do 6 M od uplynutia 10 rokov
Kategória príjemcov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť údaje zo zákona, subjekt zabezpečujúci správu IS v ktorom je agenda vedená
Poskytovanie benefitov zo sociálneho fondu-peňažná pôžička
Právny základ Zmluva v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
Lehota na výmaz OÚ do 6 M od uplynutia 10 rokov
Kategória príjemcov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť údaje zo zákona, subjekt zabezpečujúci správu IS v ktorom je agenda vedená
Príspevky doplnkového dôchodkového sporenia
Právny základ Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Lehota na výmaz OÚ do 6 M od uplynutia 10 rokov od vykonania plnenia
Kategória príjemcov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť údaje zo zákona, doplnkové dôchodkové spoločnosti, subjekt zabezpečujúci správu IS v ktorom je agenda vedená
Zabezpečovanie sociálneho programu pre zamestnancov vo forme organizovania podujatí pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov
Právny základ súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia
Lehota na výmaz OÚ do 6 M od skončenia pracovného alebo iného obdobného pomeru zamestnanca- po dobu platnosti súhlasu
Kategória príjemcov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť údaje zo zákona, subjekty zabezpečujúce jednotlivé nevyhnutné plnenia pri organizovaní konkrétnych podujatí
Mzdové listy
Právny základ zákon č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonom v znení neskorších predpisov, Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení
Lehota na výmaz OÚ do 6 M od uplynutia 70 rokov
Kategória príjemcov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť údaje zo zákona, subjekt zabezpečujúci správu IS v ktorom je agenda vedená
Evidencia dochádzky a dovolenky / pracovného času zamestnancov a osôb vykonávajúcich prácu mimo pracovného pomeru
Právny základ Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
Lehota na výmaz OÚ do 6 M od uplynutia 70 rokov
Kategória príjemcov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť údaje zo zákona, subjekt zabezpečujúci správu IS v ktorom je agenda vedená
Registrácia dochádzky zamestnanca
Právny základ súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia
Lehota na výmaz OÚ do 1 M od skončenia pracovného alebo iného obdobného pomeru zamestnanca
Kategória príjemcov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť údaje zo zákona, subjekt zabezpečujúci správu IS v ktorom je agenda vedená
Evidencia zamestnancov a osôb vykonávajúcich prácu mimo pracovného pomeru
Právny základ Oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je evidencia zamestnancov
Lehota na výmaz OÚ do 6 M od uplynutia 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu
Kategória príjemcov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť údaje zo zákona, subjekt zabezpečujúci správu IS v ktorom je agenda vedená
Používanie motorového vozidla vo vlastníctve zamestnanca na služobné účely
Právny základ Zmluva v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
Lehota na výmaz OÚ do 6 M od uplynutia 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu
Kategória príjemcov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť údaje zo zákona, subjekt zabezpečujúci správu IS v ktorom je agenda vedená
Vyhotovenie a spracovanie fotografie/videozáznamu zamestnanca, informovanie o pracovných/životných jubileách prostredníctvom časopisu vydávaného zamestnávateľom
Právny základ súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1. písm. a) Nariadenia
Lehota na výmaz OÚ do 6 M od skončenia pracovného alebo iného obdobného pomeru zamestnanca- po dobu platnosti súhlasu
Kategória príjemcov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť údaje zo zákona, subjekt zabezpečujúci správu IS v ktorom je agenda vedená
GPS monitorovanie vozidiel- kniha jázd
Právny základ Oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je Vyhotovenie a evidencia knihy jázd
Lehota na výmaz OÚ do 6 M od uplynutia 5 rokov od evidencie údaju
Kategória príjemcov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, subjekt zabezpečujúci správu IS v ktorom je agenda vedená
Evidencia uchádzačov o zamestnanie
Právny základ súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1. písm. a) Nariadenia
Lehota na výmaz OÚ do 6 M od uplynutia platnosti udeleného súhlasu
Kategória príjemcov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb, ročné zúčtovanie daní
Právny základ vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb, ročné zúčtovanie daní
Lehota na výmaz OÚ 10 rokov
Kategória príjemcov daňový úrad, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť údaje zo zákona
Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb, ročné zúčtovanie daní
Právny základ zákon č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Lehota na výmaz OÚ 10 rokov
Kategória príjemcov daňový úrad, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť údaje zo zákona
Vedenie účtovníctva, spracovanie účtovnej a daňovej agendy
Právny základ zákon č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, súvisiace daňové právne predpisy
Lehota na výmaz OÚ objednávky, dodacie listy – 5 rokov, ostatné účtovné doklady – 10 rokov
Kategória príjemcov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Účtovné závierky (mesačné, ročné)
Právny základ zákon č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Lehota na výmaz OÚ 10 rokov
Kategória príjemcov príslušný ústredný orgán štátnej správy - Ministerstvo obrany SR, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom
Evidencia dodávateľov
Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je evidencia dodávateľov
Lehota na výmaz OÚ 10 rokov
Kategória príjemcov poverení zamestnanci podľa pracovného zaradenia, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Evidencia odberateľov / klientov
Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je evidencia odberateľov/klientov
Lehota na výmaz OÚ objednávky, dodacie listy – 5 rokov, ostatné účtovné doklady – 10 rokov
Kategória príjemcov poverení zamestnanci podľa pracovného zaradenia, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Poskytovanie stravovacích služieb
Právny základ zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
Lehota na výmaz OÚ 10 rokov od poskytnutia služby
Kategória príjemcov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Prenájom rekreačných zariadení
Právny základ zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
Lehota na výmaz OÚ 10 rokov od ukončenia prenájmu
Kategória príjemcov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, príslušná obec, na území ktorej sa ubytovacie zariadenie nachádza
Kancelárske služby
Právny základ zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
Lehota na výmaz OÚ 10 rokov od poskytnutia služby
Kategória príjemcov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Poskytovanie dopravných, prepravných a nákladných služieb
Právny základ zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
Lehota na výmaz OÚ 10 rokov od poskytnutia služby
Kategória príjemcov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Prenájom dielní
Právny základ zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
Lehota na výmaz OÚ 10 rokov od ukončenia prenájmu
Kategória príjemcov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Predaj dreva
Právny základ zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
Lehota na výmaz OÚ 10 rokov od uskutočnenia objednávky
Kategória príjemcov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Predaj prírodného drveného kameniva
Právny základ zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
Lehota na výmaz OÚ 10 rokov od uskutočnenia objednávky
Kategória príjemcov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Iná obchodná činnosť prevádzkovateľa
Právny základ zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
Lehota na výmaz OÚ 10 rokov od uskutočnenia objednávky, ukončenia zmluvného vzťahu, poskytnutia služby
Kategória príjemcov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Poskytovanie ubytovacích služieb
Právny základ predzmluvný a zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1písm b) Nariadenia
Lehota na výmaz OÚ 10 rokov od poskytnutia služby
Kategória príjemcov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, príslušná obec, na území ktorej sa ubytovacie zariadenie nachádza
Platenie poplatkov a daní za ubytovanie (pri prevádzke ubytovacích zariadení)
Právny základ zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Lehota na výmaz OÚ 10 rokov
Kategória príjemcov obec, na ktorej území sa ubytovacie zariadenie nachádza, iné subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom
Objednávka lovu
Právny základ predzmluvný a zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1písm b) Nariadenia
Lehota na výmaz OÚ 2 mesiace od vybavenia objednávky, následne 10 rokov, ak dôjde k zrealizovaniu objednávky
Kategória príjemcov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Poplatkový lov zveri
Právny základ zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
Lehota na výmaz OÚ 10 rokov od vykonania objednávky
Kategória príjemcov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Vybavovanie poľovného lístka
Právny základ zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
Lehota na výmaz OÚ doba, po ktorú príslušná obvodná komisia vydáva poľovné lístky je upravená v § 51 zákona č. 274/2009 o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prevádzkovateľ zabezpečuje vybavovanie predmetných poľovných lístkov na základe zmluvného vzťahu a preto je lehota na výmaz osobných údajov 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu
Kategória príjemcov obvodná komora, iné subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom
Vybavovanie zákonného poistenia
Právny základ zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
Lehota na výmaz OÚ 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu
Kategória príjemcov poisťovňa, iné subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom
Predaj zveriny
Právny základ zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
Lehota na výmaz OÚ 10 rokov od predaja
Kategória príjemcov subjekty ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom
Predaj prebytočného hnuteľného / nehnuteľného majetku
Právny základ zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby
Lehota na výmaz OÚ 10 rokov od predaja
Kategória príjemcov príslušný ústredný orgán štátnej správy, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom
Uskutočňovanie výberových konaní na obstaranie tovarov a služieb
Právny základ zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku, Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a súvisiace právne predpisy, zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
Lehota na výmaz OÚ po ukončení súťaže inak 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu
Kategória príjemcov subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, členovia komisie
Predaj, prenájom a úschova zbraní a streliva
Právny základ zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
Lehota na výmaz OÚ 10 rokov od zániku zmluvy, objednávky
Kategória príjemcov orgány PZ, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, iné subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Ponuky obchodných partnerov
Právny základ zmluvný resp. predzmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
Lehota na výmaz OÚ 5 rokov
Kategória príjemcov poverení zamestnanci podľa pracovného zaradenia, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Hospodárska úprava lesov (HÚL)
Právny základ zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch, Vyhláška č. 453/2006 Z. z. Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o hospodárskej úprave lesov a o ochrane zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
Lehota na výmaz OÚ 10 rokov
Kategória príjemcov orgány štátnej správy na úseku lesného hospodárstva, iné subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom
Využívanie cudzích pozemkov na činnosti súvisiace s ťažbou a prepravou dreva v nevyhnutnom rozsahu v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch
Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1. písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je oprávnený záujem vyplývajúci z ust. § 24 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch
Lehota na výmaz OÚ 10 rokov od ukončenia vzťahu vyplývajúcemu z dohody resp. zmluvy
Kategória príjemcov subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, zamestnanci prevádzkovateľa
Vykonávanie lesnej hospodárskej evidencie
Právny základ zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch
Lehota na výmaz OÚ 10 rokov
Kategória príjemcov lesný hospodár, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, zamestnanci prevádzkovateľa
Plnenie povinností súvisiacich s Informačným systémom lesného hospodárstva (§45 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch)
Právny základ zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch
Lehota na výmaz OÚ 10 rokov
Kategória príjemcov lesný hospodár, orgán štátnej správy lesného hospodárstva, lesnícka ochranárska služba, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Plnenie povinností na úseku správy lesného majetku a ostatného majetku vo vlastníctve štátu (§50, §50a zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch)
Právny základ zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch, zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
Lehota na výmaz OÚ 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, jednotlivo podľa vymedzenej spracovateľskej operácie
Kategória príjemcov lesný hospodár, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom
Plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch
Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona
Lehota na výmaz OÚ jednotlivo podľa vykonanej spracovateľskej operácie, v zmysle zákonných požiadaviek
Kategória príjemcov lesný hospodár, lesná stráž, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom
Monitorovanie lesných ciest a súvisiacich priestorov
Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je kontrola pohybu drevnej hmoty a kontrola pohybu vozidiel nad 3,5 tony
Lehota na výmaz OÚ
Kategória príjemcov príslušná obec, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom
Plnenie úloh obhospodarovateľa a správcu lesa pri zabezpečovaní činností majúcich prospech pre verejnosť
Právny základ zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 55 ods. 10 zákona č. 274/2009 o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
Lehota na výmaz OÚ 1 rok od zápisu údajov do povolenia na lov
Kategória príjemcov poľovný hospodár, osoba poverená poľovným hospodárom, poľovná stráž, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom
Vedenie evidencie ubytovaných hostí (vrátane ohlasovacej povinnosti)
Právny základ zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej republiky, zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Lehota na výmaz OÚ do uplynutia zákonných požiadaviek
Kategória príjemcov organy PZ, iné subjekty ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom
Prevádzkovanie fotopascí v priestoroch lesov
Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je ochrana pred protiprávnym konaním
Lehota na výmaz OÚ
Kategória príjemcov subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom
Činnosť hospodárskeho subjektu
Právny základ nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva, Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) č. 607/2012 o podrobných pravidlách v súvislosti so systémom náležitej starostlivosti a pravidelnosťou a povahou kontrol monitorovacích organizácií v zmysle nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva, zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody krajiny, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 232/2006 Z. z. o vyznačovaní ťažby dreva, označovaní vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva, vyhláška 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencií
Lehota na výmaz OÚ 10 rokov
Kategória príjemcov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, príslušné úrady štátne orgány na úseku lesného hospodárstva, iné subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, zamestnanci prevádzkovateľa
Plnenie úloh obhospodarovateľa a správcu lesa pri zabezpečovaní činností majúcich prospech pre verejnosť
Právny základ plnenie úloh realizovaných vo verejnom záujme v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia
Lehota na výmaz OÚ podľa vykonanej spracovateľskej operácie, ktorá závisí od účelu spracúvania v súlade so zásadou minimalizácie uchovávania osobných údajov
Kategória príjemcov príslušné orgány štátnej správy, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Predaj dreva
Právny základ zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
Lehota na výmaz OÚ 10 rokov od uskutočnenia objednávky
Kategória príjemcov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Konanie o ustanovení lesného hospodára v zmysle §47 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch
Právny základ zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch
Lehota na výmaz OÚ 5 rokov od ukončenia konania
Kategória príjemcov príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom
Predaj dreva
Právny základ zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
Lehota na výmaz OÚ 10 rokov od uskutočnenia objednávky
Kategória príjemcov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Využívanie cudzích pozemkov na činnosti súvisiace s ťažbou a prepravou dreva v nevyhnutnom rozsahu v zmysle zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch
Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1. písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je oprávnený záujem vyplývajúci z ust. § 24 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch
Lehota na výmaz OÚ 10 rokov od ukončenia vzťahu vyplývajúcemu z dohody resp. zmluvy
Kategória príjemcov subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, zamestnanci prevádzkovateľa
Plnenie povinností súvisiacich s Informačným systémom lesného hospodárstva (§45 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch)
Právny základ zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch
Lehota na výmaz OÚ 10 rokov
Kategória príjemcov lesný hospodár, orgán štátnej správy lesného hospodárstva, lesnícka ochranárska služba, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Monitorovanie lesných ciest a súvisiacich priestorov
Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je kontrola pohybu drevnej hmoty a kontrola pohybu vozidiel nad 3,5 tony
Lehota na výmaz OÚ
Kategória príjemcov príslušná obec, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom
Činnosť hospodárskeho subjektu
Právny základ nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva, Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) č. 607/2012 o podrobných pravidlách v súvislosti so systémom náležitej starostlivosti a pravidelnosťou a povahou kontrol monitorovacích organizácií v zmysle nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva, zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody krajiny, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 232/2006 Z. z. o vyznačovaní ťažby dreva, označovaní vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva, vyhláška 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencií
Lehota na výmaz OÚ 10 rokov
Kategória príjemcov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, príslušné úrady štátne orgány na úseku lesného hospodárstva, iné subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, zamestnanci prevádzkovateľa
Plnenie úloh správcu vodných tokov pri zabezpečovaní činností majúcich prospech pre verejnosť
Právny základ čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (spracovanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme), Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
Lehota na výmaz OÚ podľa vykonanej spracovateľskej operácie, ktorá závisí od účelu spracúvania v súlade so zásadou minimalizácie uchovávania osobných údajov
Kategória príjemcov príslušné orgány štátnej správy, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Predaj povolení na rybolov a ich evidencia, vedenie štatistík na úseku rybárstva
Právny základ zákonná povinnosť v zmysle čl. 6 ods. 1. písm. c) Nariadenia, Zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve
Lehota na výmaz OÚ 10 rokov
Kategória príjemcov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, rybársky hospodár, rybárska stráž subjekty ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Vedenie záznamových kníh, súvisiacich s činnosťami na úseku zbraní a streliva v zmysle zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právny základ zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Lehota na výmaz OÚ po dobu 10 rokov i po skončení činnosti, evidenciu súvisiacu s podnikaním na úseku zbraní a streliva a túto evidenciu uchovávať po dobu 20 rokov a po ukončení činnosti odovzdať policajnému útvaru evidenciu nie staršiu ako 20 rokov; pri ich ukladaní a archivácii postupuje podľa osobitného predpisu
Kategória príjemcov orgány PZ, iné subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom
Predaj, prenájom a úschova zbraní a streliva
Právny základ zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
Lehota na výmaz OÚ 10 rokov od zániku zmluvy, objednávky
Kategória príjemcov orgány PZ, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, iné subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Plnenie povinností na úseku agendy zbraní a streliva
Právny základ zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Lehota na výmaz OÚ podľa vykonanej spracovateľskej operácie, ktorá závisí od účelu spracúvania v súlade so zásadou minimalizácie uchovávania osobných údajov
Kategória príjemcov orgány PZ, iné subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom
Vybavovanie súhlasov na pobyt a vjazd do vojenského obvodu
Právny základ zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
Lehota na výmaz OÚ 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu
Kategória príjemcov ústredný orgán štátnej správy, príslušný obecný úrad, podľa miesta výkonu poľovačky, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, iné subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Objednávka lovu
Právny základ predzmluvný a zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1písm b) Nariadenia
Lehota na výmaz OÚ 2 mesiace od vybavenia objednávky, následne 10 rokov, ak dôjde k zrealizovaniu objednávky
Kategória príjemcov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Poplatkový lov zveri
Právny základ zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
Lehota na výmaz OÚ 10 rokov od vykonania objednávky
Kategória príjemcov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Vybavovanie poľovného lístka
Právny základ zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
Lehota na výmaz OÚ doba, po ktorú príslušná obvodná komisia vydáva poľovné lístky je upravená v § 51 zákona č. 274/2009 o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prevádzkovateľ zabezpečuje vybavovanie predmetných poľovných lístkov na základe zmluvného vzťahu a preto je lehota na výmaz osobných údajov 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu
Kategória príjemcov obvodná komora, iné subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom
Vybavovanie zákonného poistenia
Právny základ zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
Lehota na výmaz OÚ 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu
Kategória príjemcov poisťovňa, iné subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom
Predaj zveriny
Právny základ zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
Lehota na výmaz OÚ 10 rokov od predaja
Kategória príjemcov subjekty ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom
Poskytovanie ubytovacích služieb
Právny základ predzmluvný a zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1písm b) Nariadenia
Lehota na výmaz OÚ 10 rokov od poskytnutia služby
Kategória príjemcov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Evidencia návštev poľovného revíru (vedenie knihy návštev)
Právny základ zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Lehota na výmaz OÚ 3 roky po ukončení poľovnej sezóny
Kategória príjemcov poľovný hospodár, poľovná stráž, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom
Evidencia výsledku poľovačky / hlásenie o ulovenej zveri
Právny základ zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 55 ods. 10 zákona č. 274/2009 o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
Lehota na výmaz OÚ 1 rok od zápisu údajov do povolenia na lov
Kategória príjemcov poľovný hospodár, osoba poverená poľovným hospodárom, poľovná stráž, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom
Vedenie evidencie ubytovaných hostí (vrátane ohlasovacej povinnosti)
Právny základ zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej republiky, zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Lehota na výmaz OÚ do uplynutia zákonných požiadaviek
Kategória príjemcov ubytovaní hostia (štátni občania SR) ubytovaní hostia (Cudzinci)
Prevádzkovanie fotopascí v priestoroch lesov
Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je ochrana pred protiprávnym konaním
Lehota na výmaz OÚ
Kategória príjemcov subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom
Plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona
Lehota na výmaz OÚ jednotlivo podľa vykonanej spracovateľskej operácie, v zmysle plnenia úloh
Kategória príjemcov poľovný hospodár, poľovná stráž, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom
Vedenie záznamov o poľovnom revíri
Právny základ zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Lehota na výmaz OÚ 10 rokov
Kategória príjemcov orgány štátnej správy, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom
Konanie o ustanovení poľovného hospodára
Právny základ zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Lehota na výmaz OÚ 5 rokov od ukončenia konania
Kategória príjemcov príslušný okresný úrad, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom
Agenda súvisiaca s poľovnou kynológiou
Právny základ zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve
Lehota na výmaz OÚ 10 rokov
Kategória príjemcov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Konanie o ustanovení člena lesnej stráže
Právny základ zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch
Lehota na výmaz OÚ 10 rokov
Kategória príjemcov orgán štátnej správy lesného hospodárstva, lesná stráž, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom
Konanie o ustanovení člena poľovníckej stráže
Právny základ zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Lehota na výmaz OÚ 10 rokov
Kategória príjemcov príslušný okresný úrad, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, zamestnanci prevádzkovateľa
Konanie o ustanovení člena rybárskej stráže
Právny základ zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov)
Lehota na výmaz OÚ 10 rokov
Kategória príjemcov príslušný okresný úrad, iné subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom
Zabezpečovanie agendy lesnej stráže
Právny základ verejný záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia. Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch
Lehota na výmaz OÚ 10 rokov
Kategória príjemcov členovia lesnej stráže, prípadne lesný hospodár, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, sprostredkovateľ zabezpečujúci činnosť lesnej stráže
Zabezpečovanie agendy poľovníckej stráže
Právny základ verejný záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia. zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Lehota na výmaz OÚ 10 rokov
Kategória príjemcov členovia poľovnej stráže, poľovný hospodár, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom
Zabezpečovanie agendy rybárskej stráže
Právny základ verejný záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia. Zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov)
Lehota na výmaz OÚ 10 rokov
Kategória príjemcov členovia poľovnej stráže, poľovný hospodár, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom
Evidencia vstupov do priestorov VLM (vstup do objektov)
Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je evidencia vstupov do priestorov VLM
Lehota na výmaz OÚ 1 rok od vykonania evidencie
Kategória príjemcov subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom
Monitorovanie priestorov prístupných / neprístupných verejnosti
Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je ochrana života, zdravia a majetku
Lehota na výmaz OÚ
Kategória príjemcov subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, zamestnanci prevádzkovateľa
Monitorovanie lesných ciest a súvisiacich priestorov
Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je kontrola pohybu drevnej hmoty a kontrola pohybu vozidiel nad 3,5 tony
Lehota na výmaz OÚ
Kategória príjemcov príslušná obec, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom
Prevádzkovanie fotopascí v priestoroch lesov
Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je ochrana pred protiprávnym konaním
Lehota na výmaz OÚ
Kategória príjemcov subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom
Vydávanie časopisu Vojenské lesy
Právny základ zákon č. 167/2008 Z. z. tlačový zákon, § 78 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, Oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia
Lehota na výmaz OÚ 10 rokov
Kategória príjemcov návštevníci webovej stránky, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom
Vyhotovovanie fotografií a videí zamestnancov za účelom propagácie prevádzkovateľa a ich publikovanie na webovej stránke prevádzkovateľa a sociálnych sieťach
Právny základ súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia
Lehota na výmaz OÚ do 6 M od skončenia pracovného alebo iného obdobného pomeru zamestnanca- po dobu platnosti súhlasu
Kategória príjemcov návštevníci webovej stránky, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom
Vyhotovovanie fotografií a videí účastníkov podujatí organizovaných prevádzkovateľom (nie zamestnanci a ich rodinní príslušníci) a ich publikovanie na webovej stránke prevádzkovateľa a sociálnych sieťach
Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je vyhotovovanie a publikovanie fotografií z rôznych spoločenských podujatí
Lehota na výmaz OÚ 10 rokov
Kategória príjemcov návštevníci webovej stránky, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom
Plnenie povinností prevádzkovateľa ako štátneho podniku
Právny základ zákonná povinnosť v zmysle čl. 6 ods. 1. písm. c) Nariadenia zákon č. 111/1990 Zb. Zákon o štátnom podniku v znení neskorších predpisov zákon č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Lehota na výmaz OÚ jednotlivé lehoty podľa Registratúrneho plánu
Kategória príjemcov príslušný ústredný orgán štátnej správy - Ministerstvo obrany SR, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, návštevníci webovej stránky, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom
Zverejňovanie zmlúv a plnenie povinností podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám
Právny základ zákon 382/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Uznesenie vlády Slovenskej Republiky č. 491 z 15. júla 2010 k zverejneniu zmlúv ministerstiev a verejných inštitúcií , Uznesenie vlády Slovenskej Republiky č. 603 z 8. septembra 2010 k návrhu na ďalšie zverejňovanie zmlúv ministerstiev a verejných inštitúcií
Lehota na výmaz OÚ 10 rokov
Kategória príjemcov subjekty ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, návštevníci webovej stránky, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom
Plnenie povinností subjektu hospodárskej mobilizácie
Právny základ zákonná povinnosť 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácií a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov
Lehota na výmaz OÚ 5 rokov od zániku dôvodu
Kategória príjemcov Ministerstvo obrany SR, iné subjekty ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom
Komunikácia s ústrednými orgánmi štátnej správy a inými orgánmi štátnej správy na úseku pôdohospodárstva, lesníctva, lesného hospodárstva, poľovníctva, rybárstva, ochrany prírody a životného prostredia, vodného hospodárstva, obrany, majetkovej agendy, vrátane evidencie dokumentácie súvisiacej s uvedenou agendou
Právny základ zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch, Zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), Zákon č. 216/2018 Z. z. Zákon o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a súvisiace právne predpisy
Lehota na výmaz OÚ 10 rokov
Kategória príjemcov ústredné orgány štátnej správy iné orgány štátnej správy, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom
Plnenie povinností na úseku civilnej obrany
Právny základ zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva
Lehota na výmaz OÚ podľa vykonanej spracovateľskej operácie, ktorá závisí od účelu spracúvania v súlade so zásadou minimalizácie uchovávania osobných údajov
Kategória príjemcov príslušné orgány štátnej správy, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Správa majetku
Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným správa majetku štátneho podniku
Lehota na výmaz OÚ prevod majetku štátu - 10 rokov, dohody o navrátení užívacích práv a navrátení majetku - 10 rokov, stavebné projekty - po dobu existencie stavby, zoznamy nehnuteľností - 10 rokov, iná správa majetku - 10 rokov
Kategória príjemcov príslušné ústredné orgány štátnej správy, iné subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom
Evidencia uplatnených práv dotknutých osôb a porušení ochrany podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, evidencia uplatnených práv dotknutých osôb podľa Kapitoly III a oznámení podľa čl. 33 a 34 Nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je evidencia uplatnených práv dotknutých osôb a oznámení porušenia ochrany osobných údajov
Lehota na výmaz OÚ do 6 M od uplynutia 5 rokov od uplatnenia práva resp. vzniku porušenia ochrany
Kategória príjemcov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, subjekt zabezpečujúci správu IS v ktorom je agenda vedená
Nahlasovanie protispoločenskej činnosti (evidencia podnetov)
Právny základ zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Lehota na výmaz OÚ 3 roky odo dňa doručenia podnetu
Kategória príjemcov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť údaje zo zákona, subjekt zabezpečujúci správu IS v ktorom je agenda vedená
Správa registratúry, archivovanie dokumentov, evidencia pošty
Právny základ zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach
Lehota na výmaz OÚ jednotlivé dokumenty podľa interných predpisov spoločnosti
Kategória príjemcov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť údaje zo zákona, subjekt zabezpečujúci správu IS v ktorom je agenda vedená
Zálohovanie dát s osobnými údajmi / automatizovaná podoba
Právny základ zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach
Lehota na výmaz OÚ jednotlivé dokumenty podľa interných predpisov spoločnosti
Kategória príjemcov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť údaje zo zákona, subjekt zabezpečujúci správu IS v ktorom je agenda vedená
Zabezpečovanie správy siete (sieťová bezpečnosť, informačná bezpečnosť)
Právny základ oprávnený záujem prevádzkovateľa (recitál 49 Nariadenia). Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečenie sieťovej a informačnej bezpečnosti
Lehota na výmaz OÚ jednotlivo podľa vymedzených spracovateľských operácií súvisiacimi so zabezpečovaním správy siete
Kategória príjemcov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, subjekt zabezpečujúci správu IS
Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zmluvy, škody a iného právneho titulu
Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov
Lehota na výmaz OÚ jednotlivé doby uchovávania sú rôzne od typu dokumentu a právneho nároku v zmysle osobitného predpisu
Kategória príjemcov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, osoby oprávnené v zmysle príslušných predpisov, účastníci konania, iný oprávnený subjekt, subjekty ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, súdy, subjekt zabezpečujúci správu IS v ktorom je agenda vedená
Prenos osobných údajov v rámci skupiny podnikov alebo inštitúcií
Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je prenos osobných údajov v rámci skupiny podnikov za účelom vnútornej administrácie, vrátane prenosu osobných údajov klientov a zamestnancov
Lehota na výmaz OÚ podľa jednotlivej spracovateľskej operácie
Kategória príjemcov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona

Zásada zákonnosti - osobné údaje spracovávame len zákonným spôsobom a osobitne dbáme na to, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutých osôb a pri ochrane osobných údajov postupujeme v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Zásada obmedzenia - účelu osobné údaje získavame len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nikdy ich nespracovávame spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.

Zásada minimalizácie osobných - údajov spracúvame len tie osobné údaje, ktoré sú primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.

Zásada správnosti - dbáme na to aby nami spracúvané osobné údaje boli správne, podľa potreby ich aktualizujeme a za týmto účelom máme prijaté primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili.

Zásada minimalizácie - uchovávania osobné údaje uchovávame vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.

Zásada integrity a dôvernosti - osobné údaje vždy spracúvame iba spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

Zásada zodpovednosti - ako prevádzkovateľ pristupujeme zodpovedne k dodržiavaniu základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a vieme tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.

Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Prevádzkovateľ nebude používať Vaše osobné údaje na automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

Odvolať súhlas - v prípadoch , kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednaosoba@vlm.sk", písomne , oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne na adrese Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce, Slovenská republika. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícií, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu - prijímame primerané osobné opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť, a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícií. Ak si myslíte že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len tých osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničný 12, 820 07 Bratislava 27, tel. č.: + 421 /2/ 3231 324; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, http://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Vaše písomné žiadosti o rozsahu, oprávnenosti a ďalších informáciách, týkajúcich sa spracúvania osobných údajov alebo otázky o ochrane osobných údajov u prevádzkovateľa Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, na adresu Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce, Slovenská republika alebo na mailovú adresu: zodpovednaosoba@vlm.sk. Vašu žiadosť vybavíme bezplatne okrem výnimky podľa čl. 15 ods. 3 Nariadenia najneskôr do 30 dní od doručenia Vašej žiadosti.

Chránime budúcnosť

Na budúcnosti nám záleží! Starostlivosť o zver a lesné prostredie je tou najhlavnejšou činnosťou podniku Vojenské lesy a majetky SR, š.p..

Vojenské lesy
a majetky SR, š.p.

Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

Viac o štátnom podniku
G.R. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
O.Z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky
O.Z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec
O.Z. Kamenica n/Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica n/Cirochou