Detské podujatia

Vojenské lesy a majetky SR, š.p. dobre vedia, že environmentálne vzdelávanie u detí a mládeže je veľmi dôležité, preto sa pravidelne zúčastňujú a organizujú podujatia, ktoré pomáhajú prehlbovať ich vzťah a poznatky o lese, lesníctve a lesnom hospodárstve.

Práca s deťmi
Detské podujatia

Vojenské lesy a majetky SR, š.p. sa každoročne zúčastňujú celoslovenského podujatia s názvom LESNÍCKE DNI, ktoré organizuje Národné lesnícke centrum. Medzi ďalších partnerov podujatia patria najmä Štátne lesy TANAP-u, Lesy SR, Mestské lesy Bratislava, Mesto Zvolen, Mesto Kežmarok.

Jednotlivé odštepné závody VLM SR sa ako spoluorganizátori zúčastňujú rôznych lokálnych akcií, ako napríklad Deň Zeme, Deň rodiny, Apríl, mesiac lesov, Deň detí a iné. V rámci lesnej pedagogiky sú v spolupráci s materskými a základnými školami organizované rôzne besiedky, vychádzky a aktivity v prírode zamerané na poznávanie lesa.

Vojenské lesy a majetky SR, š.p. patria medzi hlavných partnerov projektu Detská lesnícka univerzita. Cieľom je podporiť environmentálne vzdelávanie u žiakov 6.ročníka základných škôl a to najmä vo vzťahu k poznatkom o lese, lesníctve, lesnom hospodárstve. Na osem mesiacov sa tak stanú študentmi Detskej lesníckej univerzity.

Počas prednášok sa mladí študenti oboznámia s pojmami ako rastový simulátor, výchova porastov, zmladenie, lesný harvestor, chov a lov zveri, odborný zásah, obnoviteľný zdroj energie, biomasa, program starostlivosti o les, záujem na využívaní a ochrane lesa a iné. Študenti tiež navštívia netradičné miesta pre vyučovanie ako je napríklad virtuálna jaskyňa, lesný sklad, živá učebňa – les, arborétum, či výskumný ústav. Atraktívnosť programu prednášok je spestrená aktivitami zážitkového vyučovania.

Chránime budúcnosť

Na budúcnosti nám záleží! Starostlivosť o zver a lesné prostredie je tou najhlavnejšou činnosťou podniku Vojenské lesy a majetky SR, š.p..

Vojenské lesy
a majetky SR, š.p.

Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

Viac o štátnom podniku
G.R. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
O.Z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky
O.Z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec
O.Z. Kamenica n/Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica n/Cirochou