Poľnohospodárstvo

Vojenské lesy a majetky SR, š. p. sa venujú aj intenzívnej starostlivosti o lúky a ostatné poľnohospodárske plochy

Príprava krmovín
Poľnohospodárstvo

Vojenské lesy a majetky SR, š.p. hospodária na približne 2 900 ha poľnohospodárskej pôdy. Pôda je využívaná hlavne na produkciu krmovín pre hospodárske zvieratá a lesnú zver a taktiež na pasenie hovädzieho dobytka. V hlavnej sezóne je na farmách v držbe VLM SR umiestnených viac ako 700 kusov hovädzieho dobytka v rôznych vekových kategóriách. 172 ha poľnohospodárskej pôdy slúži na pestovanie rýchlorastúcich topoľov.

Požiadavky kladené na chov poľovnej zveri a hospodárskych zvierat si vyžadujú kvalitnú krmovinovú základňu a vyváženú kŕmnu dávku, ktorá zabezpečuje dostatok energie a živín pre zvieratá a zver v zimných mesiacoch. Základným predpokladom takejto výživy je vysoká kvalita východiskových krmív, ktoré si zabezpečujeme vo vlastnej réžií kosením trávnych porastoch a následnou výrobou objemových krmovín (lúčne seno a senáž). Pri správnom výbere a vhodnej agrotechnike pestovania sú najlacnejším zdrojom krmovín.

Čas kosenia má veľký vplyv na obsah živín. Trávne porasty kosíme v agrotechnických termínoch v súlade s časom a spôsobom zberu tak aby výživová hodnota vyrábaných krmovín bola čo najvyššia. Priemerná ročná produkcia krmovín pre potreby VLM SR je cca 2 500 ton senáže a 340 ton sena.

Chránime budúcnosť

Na budúcnosti nám záleží! Starostlivosť o zver a lesné prostredie je tou najhlavnejšou činnosťou podniku Vojenské lesy a majetky SR, š.p..

Vojenské lesy
a majetky SR, š.p.

Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

Viac o štátnom podniku
G.R. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
O.Z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky
O.Z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec
O.Z. Kamenica n/Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica n/Cirochou