Poľovníctvo a rybárstvo

Poľovníctvu, ako súčasti ekologického obhospodarovania lesa venujú Vojenské lesy a majetky SR, š. p. patričnú pozornosť. Poľovne hospodárime v revíroch ako na západe, východe, tak aj v samotnom srdci Slovenska

Pokračovať k cenníkom
Poľovníctvo a rybárstvo

Záujemcovia o lov si podajú emailovú alebo písomnú žiadosť na generálne riaditeľstvo VLM SR, š.p., príslušný odštepný závod alebo na správu lesov Pliešovce, vždy s uvedením emailu a telefonického kontaktu.

Pokračovať na objednávku

Revíry disponujú značnou biodiverzitou a dostatočným počtom poľovnej zveri. Na chov danielej a muflonej zveri, ktorá trvalo dosahuje vysokú kvalitu je výrazne zamerané poľovné hospodárenie v Malackách. Optimálne podmienky pre chov jelenej a srnčej zveri sú v Pliešovciach, Kamenici nad Cirochou a Kežmarku. Chovu diviačej zveri je venovaná pozornosť vo všetkých odštepných závodoch.

G.R. Pliešovce Javorie 14 518 ha
Sklené - Rovná dolina 2 440 ha
O.Z. Malacky Záhorie 25 598 ha
Turecký Vrch 2 009 ha
O.Z. Kežmarok Javorina 26 900 ha
O.Z. Kamenica n/Cirochou Reserved hunting ground 15 096 ha
Kamenica nad Cirochou 15 096 ha
Spolu 86 561 ha
Diviak, diviačica 01. 07. - 15. 01.
Diviača, lanštiak celoročne
Srnec 16. 05. - 30. 09.
Srna, srnča 01. 09. - 31. 12.
Jeleň, jelienča 01. 08. - 15. 01.
Jelenica 01. 08. - 31. 12.
Daniel 01. 09. - 15. 01.
Danielka, danielča 01. 08. - 31. 12.
Daniel vo zvernici 01. 09. - 31. 01.
Muflón 01. 08. - 15. 01.
Muflónka, muflónča 01. 08. - 31. 12.
Muflón vo zvernici celoročne
Jeleň (Cervus elaphus) Javorina 234,95 CIC
Daniel (Dama dama) Uznaný zverník Hlboká Mláka 203,33 CIC
Muflón (Ovis musimon) Uznaný zverník Hlboká Mláka 229,05 CIC
Srnec (Capreolus capreolus) Javorina 138,98 CIC
Diviak (Sus scrofa) Javorie 129,10 CIC
Vlk (Canis lupus) Javorina 43,32 CIC

Lov v poľovných revírov a zverniciach VLM SR, š.p. sa riadi všeobecnými podmienkami, ktoré dopĺňajú špecifické podmienky príslušného odštepného závodu. Pomerne veľká časť lovu je prevádzaná vo forme poplatkového lovu s kompletnými ubytovaco–stravovacími službami vo vlastných zariadeniach.

Chránime budúcnosť

Na budúcnosti nám záleží! Starostlivosť o zver a lesné prostredie je tou najhlavnejšou činnosťou podniku Vojenské lesy a majetky SR, š.p..

Vojenské lesy
a majetky SR, š.p.

Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

Viac o štátnom podniku
G.R. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
O.Z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky
O.Z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec
O.Z. Kamenica n/Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica n/Cirochou