Predaj dreva

Vojenské lesy a majetky SR, š.p. ponúkajú, okrem iných služieb, aj predaj dreva v rôznych akostiach. Obchodne sa zameriavajú na územie regiónov Slovenskej republiky (všetky o.z.), ale aj na zahraničie (o.z. Pliešovce).

Pokračovať k cenníkom
Predaj dreva
Ing. Ľudovít Zvalený
Ing. Ľudovít Zvalený

Oddelenie lesnej výroby

Ing. Ľubomír Pisarčík
Ing. Ľubomír Pisarčík

Referent odbytu

Ing. Ondrej Hodovanec
Ing. Ondrej Hodovanec

Oddelenie obchodu a marketingu

PhDr. Zuzana Alexovičová
PhDr. Zuzana Alexovičová

Referent odbytu

Celkový prehľad štruktúry surového ihličnatého a listnatého dreva dodávok v tuzemsku, v zahraničí a za účelom spotreby za predchádzajúce obdobie z pohľadu akostných tried.

Tuzemsko Export Spotreba Spolu
Výrez tr. I. 0 0 - 0,00% 0
Výrez tr. II. 55 0 - 0,03% 55
Výrez tr. III. 69 075 900 547 39,66% 70 522
Žrde 3 786 0 113 2,19% 3 899
Banské 1 078 0 - 0,61% 1 078
Vláknina 72 368 16 450 - 49,95% 88 818
Palivo 6 122 0 936 3,97% 7 058
Predaj na pni 6 373 0 - 3,58% 6 373
Spolu 158 857 17 350 1 596 100% 177 803
Tuzemsko Export Spotreba Spolu
Výrez tr. I. 114 0 0 0,09% 114
Výrez tr. II. 625 0 0 0,047% 625
Výrez tr. III. 28 263 0 195 21,48% 28 458
Vláknina 86 821 8 440 0 71,91% 95 261
Palivo 2 770 0 548 2,50% 3 318
Predaj na pni 4 697 0 0 3,55% 4 697
Spolu 123 290 8 440 743 100% 132 473
Chránime budúcnosť

Na budúcnosti nám záleží! Starostlivosť o zver a lesné prostredie je tou najhlavnejšou činnosťou podniku Vojenské lesy a majetky SR, š.p..

Vojenské lesy
a majetky SR, š.p.

Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

Viac o štátnom podniku
G.R. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
O.Z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky
O.Z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec
O.Z. Kamenica n/Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica n/Cirochou