Predaj dreva

Vojenské lesy a majetky SR, š.p. ponúkajú, okrem iných služieb, aj predaj dreva v rôznych akostiach. Obchodne sa zameriavajú na územie regiónov Slovenskej republiky (všetky o.z.), ale aj na zahraničie (o.z. Pliešovce).

Pokračovať k cenníkom
Predaj dreva
Ing. Ján Slúka
Ing. Ján Slúka

Oddelenie obchodu a marketingu

Ing. Jozef Bittara
Ing. Jozef Bittara

Oddelenie odbytu

Lukáš Šrámek
Lukáš Šrámek

Referent odbytu

Ing. Ľudovít Zvalený
Ing. Ľudovít Zvalený

Oddelenie lesnej výroby

Ing. Ľubomír Pisarčík
Ing. Ľubomír Pisarčík

Referent odbytu

Ing. Ondrej Hodovanec
Ing. Ondrej Hodovanec

Oddelenie obchodu a marketingu

PhDr. Zuzana Alexovičová
PhDr. Zuzana Alexovičová

Referent odbytu

Celkový prehľad štruktúry surového ihličnatého a listnatého dreva dodávok v tuzemsku, v zahraničí a za účelom spotreby za predchádzajúce obdobie z pohľadu akostných tried.

Tuzemsko Export Spotreba Spolu
Výrez tr. I. 0 0 - 0,00% 0
Výrez tr. II. 55 0 - 0,03% 55
Výrez tr. III. 69 075 900 547 39,66% 70 522
Žrde 3 786 0 113 2,19% 3 899
Banské 1 078 0 - 0,61% 1 078
Vláknina 72 368 16 450 - 49,95% 88 818
Palivo 6 122 0 936 3,97% 7 058
Predaj na pni 6 373 0 - 3,58% 6 373
Spolu 158 857 17 350 1 596 100% 177 803
Tuzemsko Export Spotreba Spolu
Výrez tr. I. 114 0 0 0,09% 114
Výrez tr. II. 625 0 0 0,047% 625
Výrez tr. III. 28 263 0 195 21,48% 28 458
Vláknina 86 821 8 440 0 71,91% 95 261
Palivo 2 770 0 548 2,50% 3 318
Predaj na pni 4 697 0 0 3,55% 4 697
Spolu 123 290 8 440 743 100% 132 473
Chránime budúcnosť

Na budúcnosti nám záleží! Starostlivosť o zver a lesné prostredie je tou najhlavnejšou činnosťou podniku Vojenské lesy a majetky SR, š.p..

Vojenské lesy
a majetky SR, š.p.

Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

Viac o štátnom podniku
G.R. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
O.Z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky
O.Z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec
O.Z. Kamenica n/Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica n/Cirochou