Protikorupčný program

V súlade so zákonom 307/2014 Z.z. môže fyzická osoba ako oznamovateľ podať na Vojenské lesy a majetky SR, š. p.(ďalej len VLM SR, š. p.) podnet o akýchkoľvek skutočnostiach týkajúcich sa objasnenia závažnej protispoločenskej činnosti. Takýto podnet je možné vykonať i anonymne

Pokračovať na podanie
Protikorupčný program

Podnetom sa rozumie oznámenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu a usvedčeniu páchateľa takejto protispoločenskej činnosti.

Závažna protispoločenská činnosť
 1. Niektorý z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 až § 263 Trestného zákona,
 2. trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 Trestného zákona,
 3. niektorý z trestných činov zneužívania právomoci verejného činiteľa alebo marenie úlohy verejným činiteľom,
 4. niektorý z trestných činov korupcie podľa Trestného zákona (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia),
 5. trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky,
 6. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 50 000 eur.

Zodpovednou osobou vo veci vybavovania podnetov je orgán verejnej moci Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - sekcia kontroly Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

Spôsob podávania podnetov
 • Písomne - na adresu Ministerstva obrany Slovenskej republiky, sekcia kontroly, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava s označením na obálke „Podnet o protispoločenskej činnosti
 • Elektronicky - na e-mailovú adresu protispolocenska.cinnost@mod.gov.sk
 • Telefonicky - zanechaním odkazu na telefonickom záznamníku linky ministra o oznamovaní protispoločenskej činnosti na telefónnom čísle +421 960 960 960
 • Telefaxom - na telefónne číslo +421 960 312 615
 • Ústne - u zodpovednej osoby

Výsledok preverenia zodpovedná osoba oznámi oznamovateľovi najneskôr do 10 dní od preverenia jeho podnetu. Zodpovedná osoba je povinná podnet prijať a prešetriť do 90 kalendárnych dní odo dňa jeho prijatia. Vo výnimočných prípadoch možno túto lehotu predĺžiť o ďalších 30 dní.

Je potrebné odlíšiť oznamovanie protispoločenskej činnosti od iných sťažností týkajúcich sa činnosti zamestnancov VLM SR, š. p. a štatutárnych zástupcov VLM SR, š. p..

Chránime budúcnosť

Na budúcnosti nám záleží! Starostlivosť o zver a lesné prostredie je tou najhlavnejšou činnosťou podniku Vojenské lesy a majetky SR, š.p..

Vojenské lesy
a majetky SR, š.p.

Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

Viac o štátnom podniku
G.R. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
O.Z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky
O.Z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec
O.Z. Kamenica n/Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica n/Cirochou