Register prijatých faktúr

Zverejnenie faktúr v zmysle zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prehľad dokumentov
Číslo faktúry Predmet Dátum vystavenia Celkom Dátum splatnosti
34305 Fakturujeme vám za reklamné práce na základe rozpočtu: trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)ii. 17. 12. 2015 546,00 € 22. 12. 2015
34205 Fakturujeme vám za reklamné práce na základe rozpočtu: trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)i. 17. 12. 2015 546,00 € 22. 12. 2015
34304 Fakturujeme vám v zmysle zmluvy o poskytnuti služieb za realizáciu projektu projekt výstavby protipovodňových poldrov, technických a biotechnických opatreni ii, itms kód projektu: 24120110126 10. 12. 2015 23,160,06 € 22. 12. 2015
34204 Fakturujeme vám v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb za realizáciu projektu: projekt výstavby protipovodňových poldrov,technických a biotechnických opatrení i, itms kód projektu: 24120110125 10. 12. 2015 9,980,47 € 22. 12. 2015
34203 Na základe zmluvy o dielo ov/05/91/021/2015 fakturujeme vám v zmysle článku iv. za zhotovenie diela "projekt výstavby protipovodňových poldrov,technických a biotechnických opatrení i." kód itms 24120110125 3. 12. 2015 124,153,58 € 22. 12. 2015
34303 Na základe zmluvy o dielo ov/05/91/044/2015 fakturujeme vám v zmysle článku iv. za zhotovenie diela "projekt výstavby protipovodňových poldrov,technických a biotechnických opatrení ii." kód itms 24120110126 3. 12. 2015 111,470,62 € 22. 12. 2015
34302 Na základe zmluvy o dielo ov/05/91/044/2015 fakturujeme vám 95% z ceny za zhotovenie diela "projekt výstavby protipovodňových poldrov,technických a biotechnických opatrení ii." kód itms 24120110126 29. 9. 2015 2,519,400,00 € 9. 11. 2015
34202 Na základe zmluvy o dielo ov/05/91/021/2015 fakturujeme vám 95% z ceny za zhotovenie diela "projekt výstavby protipovodňových poldrov,technických a biotechnických opatrení i." kód itms 24120110125 29. 9. 2015 3,171,479,99 € 6. 11. 2015
34301 Fakturujeme vám v zmysle zmluvy o poskytnuti služieb za realizáciu projektu projekt výstavby protipovodňových poldrov, technických a biotechnických opatreni ii, itms kód projektu: 24120110126 17. 9. 2015 39,371,52 € 9. 11. 2015
34201 Fakturujeme vám v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb za realizáciu projektu projekt výstavby protipovodňových poldrov,technických a biotechnických opatreni i, itms kód projektu: 24120110125 17. 9. 2015 57,887,45 € 6. 11. 2015
34014 Výroba a tlač veľkoplošnej reklamnej tabule 20. 7. 2015 1,134,00 € 30. 7. 2015
34011 Výroba a tlač veľkoplošnej reklamy 26. 6. 2015 1,134,00 € 16. 7. 2015

Všetky výročné správy a účtovné zavierky Vojenských lesov a majetkov SR, š.p. sú zverejnené v Registri účtovných závierok Ministerstva Financií Slovenskej Republiky.

Register účtovných závierok
Chránime budúcnosť

Na budúcnosti nám záleží! Starostlivosť o zver a lesné prostredie je tou najhlavnejšou činnosťou podniku Vojenské lesy a majetky SR, š.p..

Vojenské lesy
a majetky SR, š.p.

Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

Viac o štátnom podniku
G.R. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
O.Z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky
O.Z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec
O.Z. Kamenica n/Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica n/Cirochou