Rekultivácie plôch

Rekultivácie plôch sú vykonávané z titulu prinavracania pozemkov do pôvodného stavu resp., ich udržiavania v takom stave, aby plnili svoj účel, alebo mohli byť využívané tak, ako to umožňuje platná legislatíva na Slovensku, napr. pre poľnohospodárske účely.

Rekultivácie plôch

Rekultiváciou a následnou údržbou týchto plôch dochádza k zabezpečeniu ochrany lesného majetku štátu pred požiarmi, zvyšovaniu úživnosti poľovných revírov a tým znižovaniu vzniku škôd zverou na lesných porastoch, vykonávanie opatrení zabezpečujúcich využívanie poľnohospodárskej pôdy, sanácie lomov, v ktorých bola ukončená ťažba kameňa a piesku.

Chránime budúcnosť

Na budúcnosti nám záleží! Starostlivosť o zver a lesné prostredie je tou najhlavnejšou činnosťou podniku Vojenské lesy a majetky SR, š.p..

Vojenské lesy
a majetky SR, š.p.

Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

Viac o štátnom podniku
G.R. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
O.Z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky
O.Z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec
O.Z. Kamenica n/Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica n/Cirochou