Reštitučné konania

Oddelenie reštitúcií Vojenských lesov a majetkov SR, š.p. bolo k 1.1.2018 presunuté do pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Kežmarok, Pozemkový a lesný odbor, Stále pracovisko Košice, Komenského 39/A, 040 01 Košice.

Známi vlastníci

Informácie o procese reštitúcií poskytuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Kežmarok, Pozemkový a lesný odbor, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok.

Všetky kontakty
Chránime budúcnosť

Na budúcnosti nám záleží! Starostlivosť o zver a lesné prostredie je tou najhlavnejšou činnosťou podniku Vojenské lesy a majetky SR, š.p..

Vojenské lesy
a majetky SR, š.p.

Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

Viac o štátnom podniku
G.R. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
O.Z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky
O.Z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec
O.Z. Kamenica n/Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica n/Cirochou