Riaditelia štátneho podniku

Genéza generálnych riaditeľov štátneho podniku od založenia až po súčasnosť. Súčasný generálny riaditeľ je Ing. Ján Jurica už od roku 2009.

Súčasný riaditeľ
Riaditelia štátneho podniku
Ing. Ján Jurica

Ing. Ján Jurica

riaditeľ štátneho podniku od 06. 08. 2009

Súčastný riaditeľ štátneho podniku vykonáva funkciu generálneho riaditeľa Vojenských lesov a majetkov SR, š.p. (ďalej VLM SR, š.p.) od 06. 08. 2009.

Zodpovedne riadi spoločnosť a vedie svojich zamestnancov už viac ako 11 rokov. Jeho spôsob riadenia je moderný, snaží sa prostredníctvom podporovania inovatívnych technológií o zachovanie zdravého životného prostredia, šetrenie energií a medializáciu spoločnosti podľa súčasných trendov na sociálnych sieťach, kvalitnej webovej stránke, firemnom časopise. Dôkazom správnosti riadenia sú neustále získavané certifikáty a ocenenia spoločnosti - Certifikácia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov, spoločnosť ohodnotená ako spoľahlivý partner vo verejnom obstarávaní, Certifikát solventnej firmy.

Genéza funkcií súčasného generálneho riaditeľa
17. 09. 1997 lesník LS Podolínec
01. 04. 2001 polesný LS Spišská Belá
01. 04. 2002 technický pracovník, vedúci OLV o.z. Kežmarok
06. 09. 2004 riaditeľ o.z. Kežmarok
01. 02. 2007 vedúci oddelenia informačných technológií š.p.
01. 03. 2009 riaditeľ o.z. Kežmarok
06. 08. 2009 generálny riaditeľ a zároveň riaditeľ o.z. Kežmarok (do 30. 06. 2014)
Ing. Štefan Drozd

Ing. Štefan Drozd

riaditeľ podniku od 01. 09. 2004 do 30. 04. 2005, od 01. 05. 2005 do 06. 08. 2009 generálny riaditeľ podniku

Ing. Štefan Drozd vykonával funkciu riaditeľa podniku od 1. 9. 2004 do 30. 4. 2005 a od 1. 5. 2005 do 6. 8. 2009 funkciu generálneho riaditeľa podniku.

Za pôsobenia Ing. Drozda dochádzalo k významným organizačným zmenám v rámci štátneho podniku. Od 1. 7. 2004 vznikla zo správ, ktoré priamo riadil štátny podnik, nová organizačná jednotka, a to Odštepný závod Pliešovce. Začínali sa investovať značné finančné prostriedky na opravu a údržbu jestvujúcich budov, ciest a mechanizačného parku. Prostriedky na tieto práce a nákupy boli postupne získavané z predaja nadbytočného majetku štátneho podniku, ktorý odsúhlasoval zakladateľ t.j. MO SR. Ďalej sa pokračovalo na zlepšovaní služieb zo strany podniku pre komerčných poľovníkov. Začal sa do praxe zavádzať jednotný informačný systém v rámci všetkých organizačných jednotiek štátneho podniku. V tomto období sa preinvestovali nemalé finančné prostriedky na vytváranie podmienok na prácu pracovníkov v teréne. Zavádzali sa moderné postupy evidencie drevnej hmoty a mapových materiálov v elektronickej forme. Vonkajší personál sa postupne vybavoval vozidlami, či už s možnosťou používania súkromných vozidiel na služobné účely, alebo služobnými vozidlami na lízing s následnou možnosťou ich odkúpenia.

Za jeho pôsobenia boli zmenené hranice jednotlivých vojenských obvodov a následne odpredané podnikové byty zamestnancom vojenských lesov do súkromného vlastníctva. Došlo k zmene organizačnej štruktúry od 1. 7. 2007. Odštepný závod Pliešovce sa pretransformoval na Správu lesov so sídlom na Vidovom Vrchu, ktorá riadila tiež poľnohospodársku výrobu. Organizačná štruktúra teda v tomto období bola nasledovná: Odštepné závody Malacky, Kežmarok so sídlom v Podolínci, Kamenica nad Cirochou a Správa lesov Pliešovce so sídlom na Vidovom Vrchu.

pplk. Ing. Vladimír Brodniansky

pplk. Ing. Vladimír Brodniansky

riaditeľ podniku od 01. 02. 1998 do 31. 01. 2004

pplk. Ing. Vladimír Brodniansky vykonával funkciu riaditeľa podniku od 01. 02. 1998 do 31. 01. 2004.

Za jeho pôsobenia došlo k významným organizačným zmenám v rámci štátneho podniku. Pplk. Ing. Brodniansky pokračoval v nastúpenom trende, ktorý začal pplk. Ing. Ulianko.

Postupne boli uspokojované reštitučné nároky jednotlivých obcí, ako napr. Pliešovce, Sása, Horný a Dolný Tisovník, Stará Huta. Z týchto dôvodov bola postupne upravovaná aj organizačná štruktúra štátneho podniku. Na základe znižovania výmery obhospodarovaných lesných a poľnohospodárskych pozemkov zanikali správy, a to Poľnohospodárska správa Pliešovce a Poľnohospodárska správa Celina. Zo Stavebnej správy a z Dopravno-mechanizačnej správy vznikla Správa služieb. Sadová správa bola ako stredisko podriadená Lesnej správe Vidov Vrch. Dochádzalo k postupnému zvyšovaniu úrovne služieb v poľovníctve pre komerčných poľovníkov a z toho dôvodu sa postupne vynakladali finančné prostriedky na opravu a zvýšenie úrovne už existujúcich poľovníckych zariadení na Podjavorí a Kamennom Vrchu.

Na konci pôsobenia pplk. Ing. Brodnianského bola organizačná štruktúra štátneho podniku nasledovná: Odštepné závody Malacky, Kežmarok, Kamenica nad Cirochou a podnik priamo riadil Lesné správy Vidov Vrch, Kamenný Vrch, Sklené a správu služieb Lešť so sídlom na Vidovom Vrchu.

plk. Ing. Jozef Ulianko

plk. Ing. Jozef Ulianko

riaditeľ podniku od 01. 04. 1989 do 31. 12. 1992 od 01. 01. 1993 do 31. 01. 1998 prvý riaditeľ štátneho podniku Vojenské lesy a majetky Slovenskej republiky Pliešovce

plk. Ing. Jozef Ulianko vykonával funkciu riaditeľa podniku od 01. 04. 1987 do 31. 12. 1992. Od 01. 01. 1993 do 31. 01. 1998 bol prvým generálnym riaditeľom Vojenských lesov a majetkov Slovenskej republiky, štátny podnik Pliešovce, na ktorých vzniku mal zásluhu predovšetkým on.

Za jeho pôsobenia bola v roku 1987 odovzdaná do užívania závodná materská škola s kapacitou 60 detí predškolského veku a v roku 1988 II. etapa pionierskeho tábora s kapacitou 100 detí.

Koncom osemdesiatych rokov 20. storočia bol podnik jedným z najlepších v rámci Stredoslovenského kraja, ktorý dodával ročne pre spoločnosť 55 tis. m3 drevnej hmoty; 5,3 tis. m3 reziva; poľnohospodárske výrobky v hodnote viac ako 23 mil. Kčs; 420 ton jatočného mäsa; 3,2 mil. litrov mlieka; 6,3 ton ovčej vlny, 20,3 tony ovčieho syra a 520 ton obilnín. Okrem toho ročne vykonával práce v sadových úpravách v rámci kraja za viac ako 4,3 mil. Kčs a dával prácu 970-tim stálym zamestnancom a 90-tim sezónnym pracovníkom, čím bol veľmi významným zamestnávateľom v danom regióne. Dá sa povedať, že podnik bol dobre rozbehnutý a mal pred sebou skvelú budúcnosť.

V roku 1989 došlo k historickým celospoločenským zmenám, ktoré sa prirodzene dotkli aj Vojenských lesov a statkov. VLS prešli veľmi prudkým vývojom: od 1. júla 1989 došlo k zmene na „Vojenské lesy a statky – koncern, státni podnik, Praha“, v roku 1991 na „Vojenské lesy a statky, Praha a v roku 1993, po rozdelení ČSFR na dva samostatné štáty Českú republiku a Slovenskú republiku, na „Vojenské lesy a statky ČR, státni podnik Praha a „Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik Pliešovce, ako nástupnícke národné organizácie zriadené republikovými ministerstvami obrany.

Vojenské lesy a majetky SR, š. p. Pliešovce teda vznikli po rozdelení Československa v r. 1993. Boli založené zakladacou listinou zo dňa 30. 12. 1992, ktorú podpísal splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre vznik MO plk. Gerinec. Veľkú zásluhu na ich vzniku mal nespochybniteľne plk. Ing. Jozef Ulianko, ktorý bol v tom čase riaditeľom podnikového riaditeľstva v Pliešovciach. Práve vďaka nemu a jeho najbližším spolupracovníkom existujú VLM SR, š. p. s malými organizačnými zmenami dodnes. Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch (VVP) Armády SR. Podnik hospodáril na výmere 72 800 ha lesnej pôdy s ročnou ťažbou cca 300 000 m3. V období vzniku ho tvorili Odštepné závody Malacky, Kežmarok a Kamenica nad Cirochou. Podnik priamo riadil svoje tri poľnohospodárske správy, tri lesné správy a správu stavebnú a správu dopravy.

plk. Ing. Jozef Švec, Csc.

plk. Ing. Jozef Švec, Csc.

riaditeľ podniku od 01. 01. 1971 do 31. 03. 1987

Dňa 01. 01. 1971 bol do funkcie riaditeľa podniku v Pliešovciach vymenovaný pplk. Jozef Švec, ktorý prišiel zo sesterského podniku v Kamenici nad Cirochou, kde pôsobil ako hlavný inžinier. Ako riaditeľ podniku pôsobil do 31. 03. 1987, kedy odišiel do starobného dôchodku.

Za jeho pôsobenia bola zavedená nová organizačná štruktúra podniku. Vzniklo samostatné Stredisko piliarskej výroby v Lopatách, ktoré dovtedy patrilo pod Lesnú správu Pliešovce. Do jedného celku pod názvom Poľnohospodárska správa Lešť so sídlom na Vidovom Vrchu boli zlúčené tri Poľnohospodárske správy Riečky, Lažťoky a Vidov Vrch. Od 01. 01. 1976 boli k Lesnej správe Sklené pričlenené niektoré územia lesného fondu oblasti Malej Fatry. V tomto období podnik prevzal poľnohospodársku pôdu v katastrálnom území obcí Horný a Dolný Tisovník a Stará Huta, ktoré patrili do súkromného sektora a na tomto území bola zriadená Poľnohospodárska správa Celina.

Od 01. 01. 1977 podnik prevzal pod svoje vedenie JRD Pliešovce a bola z neho vytvorená Poľnohospodárska správa Pliešovce. V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch bola do poľnohospodárstva vložená prevažná časť investícií v rámci podniku, následkom čoho bola poľnohospodárska výroba na svojom vrchole.

pplk. Jozef Naništa

pplk. Jozef Naništa

riaditeľ podniku od 01. 01. 1959 do 31. 12. 1970

Do funkcie riaditeľa v Pliešovciach bol vymenovaný dňom 01. 01. 1959 pplk. Jozef Naništa, ktorý pôsobil vo funkcii riaditeľa podniku do 31. 12. 1970.

Za jeho pôsobenia boli vybudované a dané do prevádzky: Stavebná správa Pliešovce, Lesná správa Pliešovce. Postupne boli dobudované hospodárske dvory, a to Kamenný Vrch v roku 1966, Vidov Vrch aj s príslušnými bytovými jednotkami v roku 1967, Podjavorie v roku 1965. Podnik sa začal intenzívne zaoberať rozvojom poľnohospodárskej výroby, najmä rekultivačnými a asanačnými prácam. Novozaložená Asanačná správa VLM Pliešovce mala za úlohu vykonávať všetky rekultivačné a asanačné práce v celom VVP Lešť. Správa mala najprv sídlo na Slávii a neskôr na Vidovom Vrchu. Rekultivačné práce pokračovali intenzívne až do roku 1968.

Po príchode spojeneckých vojsk Sovietskej armády boli rekultivačné práce na území VVP Lešť zastavené z dôvodu intenzifikácie vojenskej činnosti a bolo nutné uvažovať o ďalšom zameraní tejto správy. Preto bolo v roku 1970 pri tejto správe vytvorené Sadovnícke stredisko, ktoré malo prispieť k zlepšovaniu pracovného a životného prostredia jednotlivých pracovísk VLM. Neskôr zlúčením Správy rekultivácií a Sadovníckeho strediska vznikla nová organizačná jednotka v rámci podniku, a to Správa sadových a asanačných úprav Pliešovce so sídlom na Malej Zábave.

kpt. Ing. Ernest Pápay

kpt. Ing. Ernest Pápay

riaditeľ podniku od 01. 09. 1956 – 31. 12. 1958

Do funkcie riaditeľa bol od 01. 09. 1956 menovaný kpt. Ing. Ernest Pápay, ktorý predtým pôsobil v podniku ako hlavný inžinier.

Za jeho pôsobenia sa začalo s výstavbou administratívnej budovy podnikového riaditeľstva (PR) VLM a troch štvorbytoviek, ktoré boli odovzdané koncom roku 1957 (slúžia svojmu účelu dodnes).

Dňa 24. júna 1957 v lesných porastoch vznikla veľká veterná kalamita v rozsahu 110 000 m3. V lesnej správe Lešť bolo zničených 82% porastov. Likvidácia kalamity trvala až do konca roku 1959, pričom značnú pomoc poskytli aj sesterské podniky VLM.

Pokiaľ ide o organizačnú štruktúru z tohto obdobia, tak podnik riadil lesné správy Pliešovce, Lešť a Sklené, poľnohospodárske správy Riečky a Lažteky, stavebnú správu Pliešovce, DMS Pliešovce s počtom THP 86, z toho na riaditeľstve 39 zamestnancov. Na podnikovom riaditeľstve VLM boli vytvorené útvary lesnej výroby, poľnohospodárskej výroby, plánovania, ekonomiky práce a normovania, odbytu a zásobovania, mzdová učtáreň a sekretariát.

Dňom 31. 12. 1958 nastali v podniku personálne zmeny na poste riaditeľa a vedúcich odborných útvarov. Riaditeľ podniku kpt. Ing. Ernest Pápay bol preložený za riaditeľa sesterského podniku do Malaciek.

kpt. Miloslav Balažič

kpt. Miloslav Balažič

riaditeľ podniku od 01. 07. 1952 – 08. 08. 1956

Prvý riaditeľ podnikového riaditeľstva, ktoré vzniklo 01. 07. 1952 odčlenením od podnikového riaditeľstva Malacky.

Za jeho pôsobenia sa podnik pretransformoval z lesnej správy na podnikové riaditeľstvo a vytvoril prvú organizačnú štruktúru. Stav pracovníkov k 31. 12. 1955 bol približne 580, z toho 64 technicko-hospodárskych pracovníkov. Podnik bol bez vlastného bytového fondu a výrobných objektov. Delimitované mechanizačné prostriedky od sesterských podnikov VLM boli značne opotrebované a vznikajúce časté poruchy boli odstraňované v súkromných autodielňach.

Aj napriek týmto ťažkostiam podnik splnil v roku 1953 všetky plánované úlohy. V dôsledku prevzatia nových celkov bolo nutné vykonať prerozdelenie pôdy do jednotlivých kategórií. S prácami na kategorizácií sa začalo koncom roku 1955 za pomoci pracovníkov Ústavu hospodárskej úpravy lesov VLM – Stavotax Praha. Keďže podnik v Pliešovciach nemal vlastné byty, začalo sa s výstavbou ôsmich bytových jednotiek v roku 1954, ktoré boli dané do užívania v marci 1955.

Kpt. Miloslav Balažic zahynul dňa 08. 08. 1956 na služobnej ceste pri tragickom železničnom nešťastí.

Vojenské lesy a majetky Slovenskej republiky, štátny podnik so sídlom v Pliešovciach, vznikli po rozdelení Československa 1. januára 1993 zakladacou listinou Ministerstva obrany SR ako verejnoprospešný podnik pre správu a využívanie lesného a poľnohospodárskeho majetku a prírodných zdrojov. Štátny podnik riadi priamo Správu lesov Vidov Vrch a odštepné závody v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

Chránime budúcnosť

Na budúcnosti nám záleží! Starostlivosť o zver a lesné prostredie je tou najhlavnejšou činnosťou podniku Vojenské lesy a majetky SR, š.p..

Vojenské lesy
a majetky SR, š.p.

Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

Viac o štátnom podniku
G.R. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
O.Z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky
O.Z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec
O.Z. Kamenica n/Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica n/Cirochou