Služby pre Ozbrojené sily SR

Vojenské lesy ako účelovo založený podnik ministerstvom obrany SR zabezpečujú výkon lesotechnických opatrení pre ministerstvo obrany SR, Ozbrojené sily SR, Centrum výcviku Lešt, Vojenský historický ústav a Vojenský výskumný a technický ústav.

Služby pre Ozbrojené sily SR

Výkon činností spočíva v odstraňovaní nebezpečných stromov a stromov ohrozujúcich majetok štátu (budovy, oplotenie a pod.), odstraňovaní inváznych druhov, odstraňovaní drevín a krov zasahujúcich do koľajísk, oplotení, ciest a infraštruktúry OS SR, MO SR, odstraňovaní náletových drevín a krov z pozemkov slúžiacich na výcvik a prevádzku OS SR, policajných, hasičských a záchranných zložiek SR.

VLM SR š.p. vykonávajú tieto činnosti za účelom udržiavania pozemkov v správe MO SR a ostatných správcov pre účel ich využívania – ide o údržbu výcvikových zariadení ako sú strelnice, tankové dráhy, rôzne cvičiská, arály kasární a pod..

Chránime budúcnosť

Na budúcnosti nám záleží! Starostlivosť o zver a lesné prostredie je tou najhlavnejšou činnosťou podniku Vojenské lesy a majetky SR, š.p..

Vojenské lesy
a majetky SR, š.p.

Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

Viac o štátnom podniku
G.R. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
O.Z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky
O.Z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec
O.Z. Kamenica n/Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica n/Cirochou