Spracovanie biomasy

Medzi najvýznamnejšie obnoviteľné zdroje energie sa radí aj biomasa. Jej význam spočíva v pomerne významných zdrojoch, v možnostiach jej skladovania a hlavne v zlepšení bilancie nebezpečných emisií CO2

Spracovanie dendromasy
Spracovanie biomasy

Na O.Z. Kamenica nad Cirochou využívame technológiu spaľovania pilín s produkciou 2 500 GJ, začíname s výrobou štiepaného palivového dreva z odpadov. Pripravujeme zakladanie energetických porastov rýchlorastúcich drevín (topoľ, vŕba, agát, osika, jelša), ktoré tvoria perspektívny zdroj palivovej biomasy. Energetické porasty možno zakladať na plochách nevhodných pre tradičnú poľnohospodársku a lesnícku produkciu, na pôdach dočasne vylúčených z poľnohospodárskej výroby, pôdach kontaminovaných, ktoré sú vhodné len na produkciu pre nepotravinárske účely a tiež na zdevastovaných plochách v priemyselných aglomeráciách.

V tejto oblasti nás čakajú tieto hlavné úlohy:

  • podieľať sa na vypracovaní regionálnoenergetických koncepcií v rámci vyšších územných celkov,
  • pripraviť projekty na energetické využívanie biomasy v perspektívnych oblastiach,
  • zavádzať technológie zabezpečujúce efektívnu prípravu palivovej biomasy a zvýšenie energetickej účinnosti jej zhodnotenia.

Biomasa má význam nielen ako zdroj energie, ale má rovnako dôležité a rozhodujúce postavenie v sociálno-ekonomických aspektoch, hlavne na vidieku, pretože má možnosti vytvárať rad nových pracovných príležitostí a súčasne zabezpečuje aj údržbu krajiny.

Chránime budúcnosť

Na budúcnosti nám záleží! Starostlivosť o zver a lesné prostredie je tou najhlavnejšou činnosťou podniku Vojenské lesy a majetky SR, š.p..

Vojenské lesy
a majetky SR, š.p.

Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

Viac o štátnom podniku
G.R. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
O.Z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky
O.Z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec
O.Z. Kamenica n/Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica n/Cirochou

Ľubovoľnou sumou môžete prispieť na transparentný účet pre účelovo viazanú podporu, a tým pomôžete podporiť chov včiel na Slovensku, pre ktorý sa snažíme nájsť tie najvhodnejšie podmienky.