Spracovanie biomasy

Medzi najvýznamnejšie obnoviteľné zdroje energie sa radí aj biomasa. Jej význam spočíva v pomerne významných zdrojoch, v možnostiach jej skladovania a hlavne v zlepšení bilancie nebezpečných emisií CO2

Spracovanie dendromasy
Spracovanie biomasy

Požiadavky na ekologizáciu a šetrnejšie hospodárenie narastajú aj pri výchove lesných porastov.

Aj preto bola v rámci š.p. v období posledných rokov zavedená nová technológia – používanie „malých vyvážacích súprav“ /forwardérov/ v komplexnej výrobe dreva a spracovaní biomasy. Pri porovnaní s tradičnou ťažbou a približovaním, teda s klasickými technológiami oceňujeme najmä šetrnosť z hľadiska poškodzovania ostávajúcich stromov v poraste a udržiavania porastovej hygieny.

V nadväznosti na spracovanie biomasy v rámci š.p. využívame technológie spaľovania drevnej štiepky v moderných automatických kotolniach. Cieľ použitia tejto špičkovej techniky je úspora nákladov na prevádzku kotolní a vďaka dokonalému spôsobu spaľovania drevnej štiepky je nezanedbateľná aj ochrana životného prostredia.

Pripravujeme zakladanie energetických porastov rýchlorastúcich drevín (topoľ, vŕba, agát, osika, jelša), ktoré tvoria perspektívny zdroj palivovej biomasy. Energetické porasty možno zakladať na plochách nevhodných pre tradičnú poľnohospodársku a lesnícku produkciu, na pôdach dočasne vylúčených z poľnohospodárskej výroby, pôdach kontaminovaných, ktoré sú vhodné len na produkciu pre nepotravinárske účely a tiež na zdevastovaných plochách v priemyselných aglomeráciách.

Chránime budúcnosť

Na budúcnosti nám záleží! Starostlivosť o zver a lesné prostredie je tou najhlavnejšou činnosťou podniku Vojenské lesy a majetky SR, š.p..

Vojenské lesy
a majetky SR, š.p.

Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

Viac o štátnom podniku
G.R. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
O.Z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky
O.Z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec
O.Z. Kamenica n/Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica n/Cirochou