Správa vodných tokov

Vojenské lesy a majetky SR š. p. spravujú na územiach vojenských obvodov, územiach slúžiacich na zabezpečenie obrany štátu a ostatných územiach na ktorých vykonávajú správu poľnohospodárskeho a lesného majetku viac ako 500 drobných vodných tokov.

Zodpovední pracovníci
Správa vodných tokov

Vojenské lesy a majetky SR š. p. majú vo svoje správe 11 protipovodňových poldrov a 230 technických a bitoechnických opatrení zameraných na znižovanie rizika erózie okolitých – najmä lesných pozemkov, stabilizáciu vodných tokov, ochranu majetku štátu, obyvateľstva a ochranu celého povodia.

Ing. Zuzana Balandová
Ing. Zuzana Balandová

Osoba zodpovedná za vodné toky

Chránime budúcnosť

Na budúcnosti nám záleží! Starostlivosť o zver a lesné prostredie je tou najhlavnejšou činnosťou podniku Vojenské lesy a majetky SR, š.p..

Vojenské lesy
a majetky SR, š.p.

Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

Viac o štátnom podniku
G.R. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
O.Z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky
O.Z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec
O.Z. Kamenica n/Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica n/Cirochou