Starostlivosť o zver

Vojenské lesy a majetky SR, š. p. sa venuje intenzívnej starostlivosti o zver v zimných mesiacoch prikrmovaním, ako aj dôslednej selekcii menej hodnotnej a na ďalší chov nevhodnej zveri.

Starostlivosť o zver

Poľovníctvo a výkon práva poľovníctva je u vojenských lesov v rámci vojenských obvodov, území potrebných a slúžiacich pre zabezpečovanie úloh obrany štátu a území v správe VLM SR š.p., teda v revíroch s plochou vyše 60 000 hektárov, vykonávaný ako plnenie pracovných úloh. Hlavnou úlohou je zabezpečovanie starostlivosti o zver, výkonom všetkých plánovaných opatrení ako je pravidelné zisťovanie stavov zveri, plnenie plánov chovu a lovu s cieľom dosahovania správnej vekovej a pohlavnej štruktúry.

V lokalitách s vysokou úživnosťou poľovných revírov a vhodnými podmienkami pre vývoj a rozmnožovanie raticovej zveri je poľovnícky manažment dlhodobo zameraný na znižovanie početnosti premnoženej raticovej zveri a to vykonávaním zásahu u netrofejovej zveri teda samičej a mláďat, pri dodržiavaní zásad selektívneho lovu a poľovníckej etiky. Redukciou počtu a cielenou selekciou je zabezpečovaný chov kvalitatívne vhodných jedincov a znižovanie rizika prenosu rôznych ochorení, ktoré so zvyšujúcou denzitou populácie narastá. Sú aktívne a intenzívne vykonávané opatrenia pre zabraňovanie šírenia afrického moru ošípaných.

Osobitný význam pre zlepšenie podmienok chovu a v neposlednom rade aj pre ozvláštnenie poľovných revírov zastáva budovanie zverníc. Zachovanie genofondu jeleňa východokarpatského a chov diviačej zveri sú podporované rezerváciami v Kamenici nad Cirochou. Zvýšenie druhovej rôznorodosti zabezpečujú zvernice pre danieliu a mufloniu zver v Pliešovciach a Malackách.

G.R. Pliešovce Jelenia, danielia a muflonia zver 113,85 ha
O.Z. Malacky Danielia a muflónia zver 196 ha
Jeleň Sika Dybowského, danielia a muflónia zver 302 ha
O.Z. Kamenica n/Cirochou Jeleň východokarpatský 243,56 ha
Diviačia zver 168 ha
Chránime budúcnosť

Na budúcnosti nám záleží! Starostlivosť o zver a lesné prostredie je tou najhlavnejšou činnosťou podniku Vojenské lesy a majetky SR, š.p..

Vojenské lesy
a majetky SR, š.p.

Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

Viac o štátnom podniku
G.R. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
O.Z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky
O.Z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec
O.Z. Kamenica n/Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica n/Cirochou