Štátny podnik

Súčasné Vojenské lesy a majetky SR, š. p. vznikli po rozdelení Československa v r. 1993 so sídlom v Pliešovciach. Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR

Riaditelia štátneho podniku
Štátny podnik

Vojenské lesy a majetky SR, š. p. vyhodnotený ako spoľahlivý partner vo verejnom obstarávaní

-- Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s.

Podnik hospodári na výmere 62 931 ha lesnej pôdy s ročnou ťažbou cca 320 000 m3. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom, tromi závodmi v Malackách, Kežmarku, Kamenici nad Cirochou a SL Pliešovce.

K naplneniu svojho poslania rozvíja trvalo udržateľný spôsob hospodárenia, ako základnú strategickú prioritu. Za pomoci moderných technológií sa snaží dosahovať ekonomickú rentabilitu pri dodržaní podmienky zachovania a zvyšovania ochranných a celospoločenských funkcií lesných ekosystémov a ich ochrany proti škodlivým činiteľom. Zveľaďuje genofond lesných drevín a podporuje prirodzenú obnovu lesa. Dlhodobo dosahuje špičkové výsledky v chove a love poľovnej zveri.

Obchodné meno Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Adresa Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
Ičo 31577920
Dič / Ič-DPH 2020475479 / SK2020475479 podľa §4
Riaditeľ Ing. Ján Jurica


Zakladateľ Ministerstvo obrany SR
Predmet činnosti Obchodný register
Výročné spravý Register účtovných závierok


Ocenenia Protokol spoľahlivosti
Register solventných firiem
Hodnotenie dôveryhodnosti AAA
Drevinové zloženie VLM SR š.p.
Borovica 32,80%
Buk 29,74%
Smrek 16,30%
Dub 4,84%
Hrab 3,95%
Smrekovec 3,39%
Jelša 2,78%
Ostatné 1,80%
Jedľa 1,46%
Breza 1,53%
Javor 1,41%
Lesný pôdny fond
Organizačná jednotka Plocha
Malacky 24 567 ha
Pliešovce 9 098 ha
Kežmarok 15 499 ha
Kamenica n/C 13 767 ha
Spolu 62 931 ha
Ťažba dreva
Organizačná jednotka Ihličnaté Listnaté
Malacky 123 000 m3 8 800 m3
Pliešovce 25 000 m3 30 000 m3
Kežmarok 45 000 m3 13 000 m3
Kamenica n/C 7 000 m3 80 000 m3
Spolu 200 000 m3 131 800 m3

V zmysle prílohy č. 2 zákona č.329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021 - Vojenské lesy a majetky SR, š.p. SL Pliešovce, Vidov Vrch v zmysle prílohy č. 2 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kód odpadu Označenie odpadu Hmotnosť v tonách
200101 Papier a lepenka 0,09
200102 Sklo 0,32
200103 Viacvrstvové kombinované materiály 0,04
200139 Plasty 0,09
200104 Obaly z kovu 0,05
200301 Zmesový komunálny odpad 8,44
Úroveň vytriedenia KO za rok 2022 6,99%

Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie stáli pred naším podnikom nové výzvy, na ktoré manažment zareagoval pružne všestrannou ekonomizáciou firmy, čo bolo nevyhnutným predpokladom k jej zachovaniu a ďalšiemu rozvoju.

Chránime budúcnosť

Na budúcnosti nám záleží! Starostlivosť o zver a lesné prostredie je tou najhlavnejšou činnosťou podniku Vojenské lesy a majetky SR, š.p..

Vojenské lesy
a majetky SR, š.p.

Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

Viac o štátnom podniku
G.R. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
O.Z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky
O.Z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec
O.Z. Kamenica n/Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica n/Cirochou