Vodné hospodárstvo

Značná časť územia Vojenské lesy a majetky SR, š. p. patrí medzi významné vodohospodárske oblasti s I. - III. stupňom ochrany. Mnohé vodné toky sú zdrojmi pitnej vody, čoho zmysel, vzhľadom na strategický význam vody, bude v budúcnosti naďalej vzrastať

Zodpovední pracovníci
Vodné hospodárstvo

VLM SR, š.p. spravujú 681 km vodných tokov, najmä drobných vodných tokov a 57 ha rybníkov. Dĺžka rybárskych revírov je 150 km s plochou 32 ha. Na zarybnenie ročne vysádza 56 000 ks násad. V trhovom rybolove vyloví 2 tony rýb a v športovom rybolove približne 1,1 tony rýb.

Najvhodnejšími podmienkami pre rybné hospodárstvo sa vyznačuje prostredie v pôsobnosti Odštepného závodu Malacky, kde pre chov a reprodukciu rýb sú využívané dve sústavy rybníkov. Prvá Rakáreňská sústava pozostáva zo štyroch rybníkov s rozlohou 40,75 hektára a druhá Marhečská sústava pozostáva zo siedmych rybníčkov s rozlohou 5,69 hektára.

podľa polohy nížinného charakteru
podľa okolia lesné
podľa hlavnej chovnej ryby kaprové
podľa spôsobu napájania vodou prietočné
podľa stupňa intenzity chovu rýb polointenzívne

V rybníkoch polointenzifikačních je produkcia založená na prikrmovaní obsádky rybníka prevažne obilninami.

Hlavným chovaným druhom je kapor rybničný. Samozrejme obsádku chovných rybníkov tvoria aj iné druhy rýb ako: zubáč, šťuka, sumec, lieň, amur. Tieto druhy rýb sú doplnkovými rybami a slúžia na zvýšenie úrodnosti rybníkov a ich výťažnosti na hektár.

Jana Piteková
Jana Piteková

Predaj povolení na rybolov

Ing. Richard Hájek
Ing. Richard Hájek

Osoba zodpovedná za vodné toky

Lukáš Šrámek
Lukáš Šrámek

Rybný správca

Na športový rybolov VLM SR, š. p., odštepný závod Malacky využíva rybárske revíry. Rašeliny Prievaly pozostávajú z piatich rybníkov s celkovou rozlohou 33,20 hektára. Revíri sú lovné a patria medzi kaprové vody.

V revíroch je povolený rybolov iba na základne platnej povolenky, ktorú je možné zakúpiť na odštepnom závode Malacky.

Chránime budúcnosť

Na budúcnosti nám záleží! Starostlivosť o zver a lesné prostredie je tou najhlavnejšou činnosťou podniku Vojenské lesy a majetky SR, š.p..

Vojenské lesy
a majetky SR, š.p.

Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

Viac o štátnom podniku
G.R. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
O.Z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky
O.Z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec
O.Z. Kamenica n/Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica n/Cirochou