Zakladenie lesa

Na zachovanie genofondu, obnovu a rozširovanie lesa slúžia všetky uznané zdroje, od výberových stromov až po génové základne

Ako zalesňujeme?
Zakladenie lesa

Tieto zdroje sú nenahraditeľné najmä pri zachovávaní úzko špecifikovaného genofondu akým sú napr. boriny na záhorských viatych pieskoch. Najcennejšie časti genofondu ihličnatých drevín sú uchovávané v Banke semien lesných drevín /Semenoles o.z. Liptovský Hrádok/.

Pre ročnú produkciu 2,39 mil. ks výsadbyschopných sadeníc využívame 3,3 ha lesných škôlok a veľkoškôlok. Umelú obnovu lesa realizujeme na 600 ha/rok vo všetkých lesných vegetačných stupňoch vrátane výsadby brehových porastov a protilavínového zalesňovania na hornej hranici lesa. Unikátny je celoplošný systém prípravy pôdy s mechanizovaným zalesňovaním v arídnych oblastiach s extrémnymi klimatickými podmienkami, kde dosahujeme výborné výsledky výsadbou jednoročných semenáčkov ihličnatých drevín.

Rovnakú pozornosť ako umelej obnove lesa venujeme aj prirodzenej obnove lesa ako významnému autoreprodukčnému prvku so všetkými priaznivými dopadmi, v neposlednom rade aj ekonomickými. Najlepšie výsledky dosahujeme v typických bučinách v oblasti Vihorlatu.

Chránime budúcnosť

Na budúcnosti nám záleží! Starostlivosť o zver a lesné prostredie je tou najhlavnejšou činnosťou podniku Vojenské lesy a majetky SR, š.p..

Vojenské lesy
a majetky SR, š.p.

Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

Viac o štátnom podniku
G.R. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
O.Z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky
O.Z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec
O.Z. Kamenica n/Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica n/Cirochou